Intyg samt åtgärder utan samband med sjukdom/skada

Prislistan gäller intyg samt åtgärder utan samband med sjukdom/skada.

Alla betalar samma avgift

Avgifterna gäller för samtliga patientgrupper – oavsett nationalitet, ålder, bosättningsort/land och försäkringsstatus.

Vad ingår i avgiften?

Om inget annat anges ingår patientavgift för läkarbesök eller besök hos annan personal än läkare i det angivna priset.
Laboratorieprover och röntgenundersökningar debiteras separat, såvida inte annat anges.

Moms

Åtgärder inom sjukvården som inte syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga (25 procent).

Det är syftet som avgör om ett intyg är momspliktigt eller inte:

  • Det är momspliktigt om det enbart ska tillhandahålla fakta till tredje man 
  • Det är inte momspliktigt om det avser att skydda eller bevara en persons hälsa

Högkostnadskort, frikort och reseersättning gäller inte.

Intyg som saknas i prislistan

Intyg som saknas i prislistan, debiteras efter tid – 275 kronor per påbörjad kvart. Man räknar tiden för undersökning, diktamen och utskrift av intyg.

Region Skånes timtaxa beräknas enligt följande

Tidsåtgång Utan moms Med moms
Högst en timme 1 100 kr 1 350 kr
1,5 timmar 1 650 kr 2 063 kr
2 timmar 2 000 kr 2 500 kr
2,5 timmar 2 500 kr 3 125 kr
3 timmar 3 000 kr 3 750 kr

Prislistan

A till Ö Utan moms Med moms
Adoptivbarn, hälsoundersökning och provtagning 0 kr   
Anställning, friskintyg
(kan innefatta anamnes)
Synskärpeundersökning, tonmetri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urin- och fysikalisk status.
500 kr  625 kr 
Arbetsförmåga  - Medicinskt utlåtande för person som ska delta i åtgärd på arbetsförmedlingen. På begäran av Arbetsförmedlingen. Offentliga vårdgivare och privata vårdgivare med offentlig finansiering kan fakturera Arbetsförmedlingen för ersättning för den faktiska kostnaden (enligt Region Skånes timtaxa) som vårdgivaren har för att utfärda utlåtandet + eventuell patientavgift. 0 kr  

Arbetsskadeförsäkring, intyg
till Försäkringskassa vid arbetsskada eller sjukdom enligt arbetsskadeförsäkring.
På begäran av patient/Försäkringskassan

För eventuellt besök betalas sedvanlig patientavgift

0 kr  
Assistansersättning, intyg
På begäran av patient/Försäkringskassan
0 kr  
Audiogram, hörselprov
i förebyggande syfte
500 kr  625 kr
Bilbälte/skyddshjälm, intyg
om befrielse från att använda bilbälte/skyddshjälm av medicinska skäl
400 kr 500 kr
Bilstöd, intyg
På begäran av patient/Försäkringskassan
0 kr  
Blodgivare, kontroll 0 kr   
Blodgruppering, intyg och provtagning 250 kr
0 kr vid MVC/BVC
313 kr
Blodprov, provtagning
undersöka om patienten haft rubella
Kostnad för analys tillkommer
250 kr
0 kr vid graviditet
313 kr
Dagbarnvårdare (barnets behov av), intyg
För dagbarnvårdare
250 kr 313 kr
Dödsbevis, intyg
Utfärda dödsbevis enl 4 kap 2§ 1st Begravningslag (1990:1144)
0 kr  
Dödsorsak, intyg
om dödsorsak till Socialstyrelsen 4 kap 2§ 1st Begravningslag (1990:1144)
250 kr
0 kr om intyget ska skickas till Socialstyrelsen
Ingen moms
Emigration, intyg 750 kr 938 kr
Flygresa vid graviditet, intyg
till flygbolag
500 kr 625 kr
Familjehem/fosterföräldrar, intyg
för familjehem
250 kr 313 kr
Friskintyg
om utförd undersökning till barnhem, daghem, förskola o motsvarande
250 kr 313 kr

Färdtjänst, intyg
för att få färdtjänst

 

För eventuellt besök betalas sedvanlig patientavgift

250 kr
313 kr
Färgseende - undersökning och intyg 250 kr 313 kr

Föräldrapenning/graviditetspenning, intyg för beräknad förlossning/barnets födelse
För eventuellt besök betalas sedvanlig patientavgift

0 kr  
Förebyggande behandling, medicinsk behandling/rehabilitering, intyg
På begäran av patient/Försäkringskassan
0 kr  
God man/förvaltare, intyg 0 kr  

Handikappersättning, intyg
På begäran av patient/ Försäkringskassan

För eventuellt besök betalas sedvanlig patientavgift

0 kr  

Hemservice/hemtjänst, intyg
om behov av social hemservice

För eventuellt besök betalas sedvanlig patientavgift

250 kr 313 kr
Hälsoundersökning
Ingen extra kostnad för hälsoundersökning, som sker vid besök på grund av sjukdom/skada.
   
Högriskskydd, intyg
vid långa, planerade sjukskrivningar/dispens från karensdag
På begäran av patient/Försäkringskassan
0 kr  
Idrott - anpassad, intyg
För läkarbesök erläggs patientavgift vid sjukdom/skada
250 kr 313 kr

Inställd resa, intyg
vid egen sjukdom eller anhörigs sjukdom/dödsfall

För eventuellt besök betalas sedvanlig patientavgift

250 kr 313 kr
Körkort, traktor, taxiförarlegitimation och trafikkort
Medicinska krav enligt Transportstyrelsens författningssamling TSFS 2010:125, 2012:19, 2012:65.
   
Körkort – ansökan, läkarintyg
Alla körkortsklasser
Kostnad för prover tillkommer
500 kr 625 kr
Körkort – synprövning, läkarintyg
inklusive undersökning av synförmågan
Kostnad för prover tillkommer
500 kr 625 kr
Körkort- högre körkortsbehörighet (buss och lastbil) läkarintyg
Kostnad för prover tillkommer
500 kr 625 kr
Körkort– medicinska villkor
t ex diabetes, ADHD, sömn och vakenhetsstörning
läkarintyg
Kostnad för prover tillkommer
500 kr 625 kr
Körkort – alkohol, narkotika och läkemedel, läkarintyg
inneha körkort ur drog och alkoholsynpunkt
Kostnad för prover tillkommer
1 000 kr 1 250 kr
Körkort – alkolås, läkarintyg
Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri.
Kostnad för prover tillkommer
När besöket endast rör provtagning tas en avgift ut på 313 kr samt kostnad för prover enligt prislista
1 500 kr 1 875 kr
Laboratorieprover/medicinsk service
Kostnad för analys tillkommer – enligt prislista
100 kr
0 kr vid graviditet
125 kr

LPT tvångsvård sluten psykiatri, vårdintyg enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård

På begäran av anhörig/annan närstående

På begäran av annan myndighet

 

 


0 kr

1 000 kr/timme

 

 

 


1 250 kr/timme

LRV tvångsvård sluten rättspsykiatri, vårdintyg
enligt lagen (1991:1129) om rättspsykiatrisk vård
0 kr  

LSS begäran om insats, intyg
enligt lagen (1993:387) om stöd och service för vissa funktionshindrade

För eventuellt besök betalas sedvanlig patientavgift

0 kr  
LVM vård av missbrukare – intyg intagning för vård enligt lagen (1998:870 §9) om vård av missbrukare (tvångsvård)  1 000 kr 1 250 kr 
LVU – vård av unga, intyg Lagen (1990:52) om vård av unga (tvångsvård). Gäller även vid förnyad intagning enl LVU §12 för vård på ungdomsvårdsskola 1 000 kr 1 250 kr
Läkarintyg på begäran av arbetsförmedlingen. Endast för deltagare i arbetsmarknadspolitiska program. 0 kr  
Läkarutlåtande om hälsotillstånd - På begäran av Försäkringskassan eller patient. Intyg grundat på journal eller liknande till exempel i samband med prognosförfrågan 0 kr  
Närståendepenning  intyg
På begäran av patient/Försäkringskassan
0 kr  

Omskärelse av pojkar

Läkarbesök före och efter ingreppet ingår

9 600 kr  

Parkeringstillstånd funktionshindrad, intyg

Exklusive undersökning

Inklusive undersökning

 


250 kr

500 kr

 


313 kr

625 kr 

Patientförsäkring (PSR), intyg
till patientförsäkringen
0 kr  
Pensionsanstalt, intyg
att en person på grund av sjukdom, varit oförmögen till arbete.
Till pensionsanstalt (exempelvis Alecta, KPA, SPV) för att de ska betala pensionsavgiften
500 kr 625 kr
Recept, förskriva/förnya
recept, av andra skäl än sjukdom eller skada, till exempel vissa vaccin
250 kr 313 kr
Rättsintyg/brottmål, intyg
med anledning av brott enligt lagen (2005:225).
Får utfärdas av läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller
läkare som genom avtal har rätt att utfärda rättsintyg.
Annan läkare med tillräcklig kompetens får dock utfärda rättsintyg vid särskilda skäl.
1 000 kr 1 250 kr
Rättsintyg/psykiatriskt intyg
att använda i samband med rättegång eller motsvarande
1 000 kr 1 250 kr

Schengenintyg, intyg
för att resa med narkotikaklassade läkemedel från Sverige till annat Schengenland.

Intyget är avgiftsfritt om det utfärdas i samband med förskrivning av recept hos vårdgivare/apotek.

Avgift gäller om intyget utfärdas utan samband med förskrivning av recept.

 

 


0 kr

 

200 kr

 

 


250 kr

Sjuk-/aktivitets- /rehab-ersättning, intyg på begäran av patient/Försäkringskassan 0 kr  
Sjukhusvistelse, intyg
visar när en patient blivit inlagd och utskriven från ett sjukhus, på begäran av patienten enligt 3§ Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80)
0 kr  
Skolskjuts, intyg
för skolskjuts av medicinska skäl
250 kr 313 kr
Skolprov, intyg
för skolprov
250 kr 313 kr
Skolundervisning, intyg
för att bli befriad från skolundervisning och få hemundervisning av medicinska skäl
250 kr 313 kr
SLU särskilt läkarutlåtande, intyg
om rätt till sjukpenning/behov av rehabilitering. Utfärdas av specialist i försäkringsmedicin
0 kr  
Specialkost, intyg
om behov av specialkost/medicinering.
Till skola/förskola
250 kr 313 kr
Tandvård, intyg
läkarintyg som bekräftar diagnos, prognos och omvårdnadsbehov vid egenansökan om tandvårdsintyg
0 kr  
Tillfällig föräldrapenning (TFP), intyg
vid tillfällig vård av barn 
0 kr  
Utbildning, intyg
för att byta/avbryta utbildning av medicinska skäl.
500 kr 625 kr
Vaccinationsbefrielse (momsbefriad taxa), intyg
att patienten inte tål visst vaccin
200 kr Ingen moms
Vård av patient, intyg
på begäran av den som vårdats, enligt 3 kap 16§ patientdatalagen (2008:355)
0 kr  
Vårdbidrag, intyg
vid ansökan om vårdbidrag
På begäran av patient/Försäkringskassa
0 kr  
Vård- och behandlingsresor, intyg
för resa utomlands, som betalas av regionen
0 kr  

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter