Intyg samt åtgärder utan samband med sjukdom/skada

Prislistan gäller åtgärder utan samband med sjukdom/skada samt intyg.

Intyg till Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen är avgiftsfria för patienten

Intyg till Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen på begäran av dessa myndigheter eller på begäran av patienten är avgiftsfria för patienten.

Patienten kontaktar själv sin vårdgivare för att begära intyg när läkarintyg eller läkarutlåtande krävs till Försäkringskassan vid en ansökan om till exempel sjukpenning, sjuk - eller aktivitetsersättning.

För frågor angående ersättning för intygsskrivning till vårdgivare från Försäkringskassan eller Arbetsförmedlingen kontakta respektive myndighet.

Övriga intyg som är avgiftsfria för patienten

God man/förvaltare, intyg om sjukhusvistelse på begäran av patienten enligt 3§ Hälso- och sjukvårdsförordningen (2017:80), Patientförsäkring, vård – och behandlingsresor utomlands.

För läkarbesök som ligger till grund för aktuellt intyg betalas patientavgift enligt gällande regler för respektive patientgrupp. Ingen extra avgift för intyget i dessa fall.

Moms

Åtgärder inom sjukvården som inte syftar till att skydda eller vårda en persons hälsa är momspliktiga (25 procent). 

Det är syftet som avgör om ett intyg är momspliktigt eller inte:

  • Det är momspliktigt om det enbart ska tillhandahålla fakta till tredje man
  • Det är inte momspliktigt om det avser att skydda eller bevara en persons hälsa

Finns inte intyget du vill skriva i prislistan?

I de fall åtgärden/intyget inte finns med i förteckningen beräknas en timtaxa på 275 kronor (344 kronor med moms) per påbörjad period om 15 minuter. Minsta avgift enligt timtaxa är 550 kronor (688 kronor inklusive moms) motsvarande 30 minuter.

Högkostnadskort och frikort gäller inte för intygsavgiften.

Prislista, A till Ö

Typ av intyg

Avgift (kronor)

Avgift inklusive moms (kronor)

Anställning, friskintyg (kan innefatta anamnes) Synskärpeundersökning, tonmetri, enkel hörselprövning, enkel blod- och urin- och fysikalisk status. 500 625 
Audiogram, hörselprov i förebyggande syfte 500  625
Bilbälte/skyddshjälm, intyg om befrielse från att använda bilbälte/skyddshjälm av medicinska skäl 500 625
Blodgruppering, intyg och provtagning. 0 kronor vid MVC/BVC 250

313
Blodprov, provtagning undersöka om patienten haft rubella. Kostnad för analys tillkommer. 0 kronor vid graviditet 250

313
Dagbarnvårdare (barnets behov av), intyg för dagbarnvårdare 250 313
Dödsorsak, intyg om dödsorsak till Socialstyrelsen 4 kap 2§ 1st Begravningslag (1990:1144). 0 kronor om intyget ska skickas till Socialstyrelsen 250 Ingen moms
Emigration, intyg 750 938
Flygresa vid graviditet, intyg till flygbolag 500 625
Familjehem/fosterföräldrar, intyg för familjehem 250 313
Friskintyg om utförd undersökning till barnhem, daghem, förskola och motsvarande 250 313
Färdtjänst, intyg för att få färdtjänst 250 313
Färgseende - undersökning och intyg 250 313
Hemservice/hemtjänst, intyg om behov av social hemservice 250 313
Idrott - anpassad, intyg 250 313
Inställd resa, intyg vid egen sjukdom eller anhörigs sjukdom/dödsfall 250 313
Körkort – ansökan, läkarintyg - Alla körkortsklasser. Kostnad för prover tillkommer 500 625
Körkort – synprövning, läkarintyg inklusive undersökning av synförmågan. Kostnad för prover tillkommer 500 625
Körkort- högre körkortsbehörighet (buss och lastbil) läkarintyg. Kostnad för prover tillkommer 500 625
Körkort– medicinska villkor t ex diabetes, ADHD, sömn och vakenhetsstörning läkarintyg
Kostnad för prover tillkommer
500 625
Körkort – alkohol, narkotika och läkemedel, läkarintyg inneha körkort ur drog- och alkoholsynpunkt. Kostnad för prover tillkommer 1 000 1 250
Körkort – alkolås, läkarintyg. Körkort med villkor om alkolås efter rattfylleri. Kostnad för prover tillkommer. När besöket endast rör provtagning tas en avgift ut på 313 kr samt kostnad för prover enligt prislista 1 500 1 875
LPT tvångsvård sluten psykiatri, vårdintyg enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård. På begäran av anhörig/annan närstående 0

 

Parkeringstillstånd funktionshindrad, intyg:
  • Exklusive undersökning
  • Inklusive undersökning
  • 250
  • 500
  • 313
  • 625
Pensionsanstalt, intyg att en person på grund av sjukdom, varit oförmögen till arbete.
Till pensionsanstalt (exempelvis Alecta, KPA, SPV) för att de ska betala pensionsavgiften
500 625
Recept, förskriva/förnya recept, av andra skäl än sjukdom eller skada, till exempel vissa vaccin 250 313
Skolskjuts, intyg för skolskjuts av medicinska skäl 250 313
Skolprov, intyg för skolprov 250 313
Skolundervisning, intyg för att bli befriad från skolundervisning och få hemundervisning av medicinska skäl 250 313
Specialkost, intyg om behov av specialkost/ medicinering. Till skola/förskola 250 313
Utbildning, intyg för att byta/avbryta utbildning av medicinska skäl. 500 625
Vaccinationsbefrielse (momsbefriad taxa), intyg
att patienten inte tål visst vaccin
500  

Intyg på begäran av annan myndighet. Region Skåne debiterar aktuell myndighet. Kostnadsfritt för patienten.

   
LPT tvångsvård sluten psykiatri, vårdintyg enligt lagen (1991:1128) om psykiatrisk tvångsvård 1 000 1 250
LVM vård av missbrukare – intyg intagning för vård enligt lagen (1998:870 §9) om vård av missbrukare (tvångsvård)  1 000 1 250
LVU – vård av unga, intyg Lagen (1990:52) om vård av unga (tvångsvård). Gäller även vid förnyad intagning enl LVU §12 för vård på ungdomsvårdsskola

 

1 000 1 250
Rättsintyg/brottmål, intyg med anledning av brott enligt lagen (2005:225). Får utfärdas av läkare vid rättsmedicinsk avdelning inom Rättsmedicinalverket eller läkare som genom avtal har rätt att utfärda rättsintyg. Annan läkare med tillräcklig kompetens får dock utfärda rättsintyg vid särskilda skäl. Ingen patientavgift vid vårdkontakt med anledning av intyget. 1 000 1 250

 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.