Så här arbetar vi

Vilka som jobbar med vad inom regional vårdadministrativ funktion.

Uppdragsgivare

Uppdragsgivare är hälso- och sjukvårdsdirektör och ekonomidirektör i Region Skåne.

Styrgrupp regional vårdadministration

Styrgruppen rapporterar till uppdragsgivarna om frågor som ligger utanför ordinarie organisations uppdrag. Eller om det som kräver utökad budget eller beslut från högre nivå för genomförande.

Styrgruppen består av stabschef för HSS, enhetschef för beslutsstöd KSIEK, regional chefläkare, områdeschef koncernstab kommunikation samt verksamhetschef och chefläkare på digitalisering IT och MT. 

Arbetsutskott (AU)

AU prioriterar, sorterar och värderar behov och ärenden kopplat till regional vårdadministration funktion och säkerställer att beroenden beaktas. AU har mandat att fatta beslut i operativa frågor inom givna uppdrag. AU rapporterar till styrgruppen.

AU består av följande funktioner och kompetenser:

 • ordförande regional vårdadministrativ funktion
 • ordförande patientadministrativa rådet (PAR)
 • vårdgivarstruktur
 • vårdadministration SDV
 • registrering och kodning
 • Region Skånes vårddatabas (RSVD)
 • patientregister (PAR nationellt)
 • verksamhetsförvaltning SDV och framtidens hälsosystem
 • verksamhetsstatistik
 • övergripande uppföljning
 • informatik, kommunikatör namnstandard
 • controller uppföljning och analys, digitalisering/IT.

Arbetsgrupper

Detaljerade uppdrag liksom nya grupperingar, såväl tillfälliga som permanenta, föreslås av AU och beslutas av styrgruppen.

I dagsläget finns sju arbetsgrupper som rapporterar till AU. Förutom Invånartjänster är det följande grupper:

 • Registrerad information används i hälso- och sjukvårdens system för uppföljning och rapportering.  

  Gemensamma definitioner registrerad information verkar regionövergripande för hantering av administrativa begrepp relaterat till registrerad information.  

  Uppdraget i korthet

  Gemensamma definitioner registrerad information tar fram regionala definitioner för administrativa begrepp i anvisningar och riktlinjer för registrerad information och säkerställer att det överensstämmer med nationella termer, begrepp och riktlinjer. Exempel på arbeten som hanterats är kontakter avseende team och distanskontakter som ersätter besök/inte ersätter besök 

  Så här arbetar vi

  Gemensamma definitioner registrerad information sammanträder vid behov. Funktioner och kompetenser tillsätts utifrån det innehåll som bearbetas.

 • Vårdtjänster är det som de patientrelaterade verksamheterna producerar och som i ett KPP-system knyter an till den enskilda patienten och vårdkontakten. KPP innehåller information om vilken hälso- och sjukvård som utförts, av vem och till vilken patient samt vilka resurser som använts vid varje enskild vårdkontakt. KPP-data ger information om hur sjukvården utvecklas (volym, innehåll och kostnad) samt möjlighet att jämföra olika organisationers hälso- och sjukvårdsproduktion och kostnader.  

  Kostnadsbeskrivning och kalkylering av vårdtjänster (KPP) hanterar underlag för interna analyser av förändringar i kostnad och produktion över tid.  

  Uppdraget i korthet

  Kostnadsbeskrivning och kalkylering av vårdtjänster (KPP) beskriver, kostnadsberäknar och kalkylerar vårdtjänster som ligger till grund för vårdfakturering, vårdersättning, planering och utveckling.  

  Så här arbetar vi

  Kostnadsbeskrivning och kalkylering av vårdtjänster (KPP) sammanträder varannan vecka.

 • Masterdata vårdgivarstruktur är uppdelad i två grupper; masterdata och vårdgivarstruktur. Masterdata är referensvärden för information i en organisation, som ska lagras i enhetlig form och bara ändras när det är nödvändigt. Vårdgivarstrukturen är en beskrivning av Region Skånes vårdutförare. Information som kopplas till de olika nivåerna i vårdgivarstrukturen används till exempel för att presentera var vård bedrivs för patient, invånare, personal och remittent men också för att följa upp, ersätta och kostnadsberäkna. 

  Masterdata vårdgivarstruktur tillhandahåller processer för att hantera och förvalta en enhetlig och konsistent vårdgivarstruktur inom Region Skåne. Syftet är att Region Skåne ska ha en standardiserad vårdgivarstruktur som ska implementeras i Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). 

  Uppdraget i korthet

  Masterdata kopplat till vårdgivarstrukturen

  Gruppen hanterar inkomna behov av attribut, vyer och funktionalitet i masterdata. De säkerställer och mappar attribut kopplat till vårdgivarstrukturen i verktyget för masterdata.

  Vårdgivarstruktur

  Gruppen förvaltar och hanterar behov gällande vårdgivarstrukturen och säkerställer att namnstandard följs. De ansvarar för att ta fram en process för ärendehantering gällande vårdgivarstruktur i Region Skåne.  

  Så här arbetar vi

  Vårdgivarstruktur sammanträder i regional verksamhetsförvaltning minst varannan vecka. Masterdata kopplat till vårdgivarstrukturen sammanträder i regional verksamhetsförvaltning en gång i månaden.

 • Vårdgivarstrukturen är en beskrivning av Region Skånes vårdutförare. Information som kopplas till de olika nivåerna i vårdgivarstrukturen används till exempel för att presentera var vård bedrivs för patient, invånare, personal och remittent men också för att följa upp, ersätta och kostnadsberäkna. 

  Namnstandard vårdgivarstruktur bildades från ett styrgruppsbeslut i Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Syftet är att ta fram en standard för benämning av vårdgivarstrukturen i Region Skåne.  

  Uppdraget i korthet

  Namnstandard vårdgivarstruktur förvaltar namnstandard för vårdgivarstruktur samt utarbetar och underhåller definitioner av organisationsbegrepp. 

  Så här arbetar vi

  Namnstandard vårdgivarstruktur sammanträder minst en gång i månaden.

 • Vårdtjänstkoder och vårdaktivitetskoder arbetar med regionalt ramkodverk för vårdtjänster. Ett regionalt ramkodverk för vårdtjänster innebär en standardisering av vårdutbudet i Region Skåne och bidrar till en högre resurseffektivitet och en jämlik vård. Ett regionalt ramkodverk för vårdtjänster bidrar även till att hjälpa invånare och remittenter att hitta rätt vård och standardisera informationen till patienterna. 

  Uppdraget i korthet

  Vårdtjänstkoder och vårdaktivitetskoder tar fram ett regionalt ramkodverk för vårdtjänster och säkerställer en enhetlig implementation av vårdtjänster vid införandet av framtidens vårdinformationsmiljö. Grupperingen tar fram en uppdragsbeskrivning för förvaltning av ramkodverk till hälso- och sjukvårdsdirektören. 

  Så här arbetar vi

  Vårdtjänstkoder och vårdaktivitetskoder sammanträder varje vecka. Grupperingen arbetar löpande tillsammans med verksamheten för att ta fram ett ramkodverk av vårdtjänster utifrån verksamhetens behov. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.