Samarbete mellan regioner och kommuner

Region Skåne och Skånes Kommuner arbetar gemensamt för att lyfta frågan och göra alla barns rätt till en god hälso- och sjukvård till en gemensam fråga.

Forskning visar att barn i samhällsvård har sämre hälsa än andra barn och ofta sämre tillgång på hälso- och sjukvård. Region Skånes hälsostatistik visar att många barn inte erbjuds den hälsoundersökning på begäran av socialnämnd som de har rätt till.

Region Skåne och Skånes Kommuner arbetar gemensamt för att lyfta denna fråga och göra alla barns rätt till en god hälso- och sjukvård till en gemensam fråga.

Överenskommelser om samarbete mellan regioner och kommuner

2017 infördes bestämmelser om att regioner och kommunerna är skyldiga att ingå överenskommelser som bland annat ska klargöra ansvarsfördelningen mellan parterna, öka förutsättningarna för tidiga och samordnade insatser samt klargöra formerna för hur barn och ungas behov av integrerade insatser ska tillgodoses. I överenskommelsen kan rutiner för hälsoundersökningar ingå.

Syftet med bestämmelsen är att stärka samverkan mellan regioner och kommuner och därigenom bättre tillgodose behovet av vård och stöd och behandling för placerade barn och unga.

Om placerade barn och unga (skr.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.