Rutiner vid patientbesöket

Instruktioner för dig som utför hälsoundersökning på begäran av socialnämnd (HUBS).

HUBS på tandvårdsenhet

En tandvårdsundersökning av ett barn eller ungdom ska genomföras utifrån ett helhetsperspektiv med personen och hela hens livssituation i centrum. I utlåtandet ska akuta och kortsiktiga åtgärder såsom vårdplanering på längre sikt sammanfattas.

HUBS på barnmottagning

Undersökningen ska utformas så att barnet självt blir delaktigt och får komma till tals om sin hälsa. Syftet är att främja hälsa, upptäcka tecken på ohälsa, kompensera för eventuella tidigare brister och säkerställa att barnet får den hälso- och sjukvård som varje enskilt barn har rätt till.

Följande delar ska inkluderas:

  • Barnet/ungdomen ska göras delaktig och informeras om syftet med besöket.
  • Sammanfattning av tidigare journalhandlingar (från förlossning (FV2), BVC, elevhälsan, vårdcentral, barnklinik, eventuell barnpsykiatri eller andra vårdenheter).
  • Om barnet/ungdomen har missat tidigare hälsoinsatser (till exempel vaccinationer, syn- eller hörselscreening) skickas remisser och uppföljning planeras.
  • Hur barnet/ungdomen mår nu? Genomgång av hälsa och tidigare sjukdomar.
  • Helkroppsundersökning (lyssna på hjärta, lungor, titta på huden med mera.)
  • Sammanfattning av den viktigaste informationen kring barnets/ungdomen unges hälsa i ett utlåtande för återkoppling till socialnämnden. Detta ska användas i det vidare arbetet med att
    stötta barnet/ungdomen. I detta utlåtande ska det även stå vilka remisser som skickats.

Manual Läkarundersökning begärd av socialnämnd (pdf)

Traumahändelse Mini - barn och ungdomar (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.