Bukskada

Rekommendationer vid misstanke om bukskada.

Hög misstanke om bukskada bör misstänkas vid

 • högenergetiskt våld
 • direkt våld mot buken
 • penetrerande skador från bröstvårtorna till perineum

Livshot föreligger på grund av

 • blödning
 • peritonit på grund av perforerat organ

Besluta tidigt om laparotomi krävs eller inte!

Anvisningar

  • Kliniskt: Se, lyssna, känn!
  • Rektalundersökning, undersök rygg och perineum.
  • Patologiskt bukstatus saknas ofta initialt.

  Ultraljud

  • FAST på traumarummet kan visa fri vätska i buken, men är beroende av undersökarens erfarenhet.
  • FAST används för att bekräfta fynd, inte för att utesluta.
  • FAST är förstahandsalternativet vid misstänkt fri vätska i buken.

  DT-trauma

  • Görs inte på instabil patient.
  • Kan avgöra om det finns vätska i buken/retroperitonealt, om det föreligger mjält-/leverskada.
  • Denna undersökning kan missa tarmperforation.
  • Adekvat övervakning krävs alltid vid transport av patienten.

  Upprepade kliniska undersökningar är väsentliga.

  • Instabil patient med misstänkt bukskada.
  • Penetrerande bukskada.
  • Misstanke om organperforation.

  Operation

  • Säkra adekvat kompetens.
  • Blödningen kan accentueras vid öppnande av buken.
  • Medellinjesnitt vid öppen operation.
  • Identifiera blödningskällan.
  • Packa blödningen medan anestesiologen resusciterar patienten.
  • Stoppa blödningen.
  • Undersök hela buken.
  • Om patientens tillstånd är dåligt kan Damage Control bli aktuellt.

  Övrigt

  V-sond sättes frikostigt vid misstänkt bukskada men ska ej sättas genom näsan vid ansikts-/skallbasfrakturer.

 • Principen är att överföra traumapatienten från döende till räddningsbar.

  • Stoppa blödning.
  • Undanröj fortsatt läckage från perforerade organ.
  • Korrigera hypotermi, acidos, hypovolemi, koagulopati.
  • Först därefter definitiv kirurgi.

  När föreligger indikation?

  • Multipla skador i buken.
  • Multipla skador med konkurrerande prioritet.
  • Hemodynamisk instabilitet.
  • Acidos, hypotermi, koagulopati.
  • Massiv blodtransfusion.

  Ta beslut om damage control (DC) tidigt!

  Genomförande

  Damage control del 0

  • kort tid på olycksplatsen.
  • kort tid i akutrummet (max 20 minuter) för ABCDE.
  • ta snabbt beslut om operation.

  Damage control del 1

  • initial laparotomi - kort operationstid på under 60 minuter.
  • hemostas: packa alla fyra kvadranter, stoppa identifierbar blödning, och lägg eventuell shunt i livsviktiga kärl.
  • stapla av skadad tarm. Ta bort läckande tarm. Rekonstruera inte.
  • slut buken på enklaste sätt – eventuellt enbart huden – eventuellt öppen buk.

  Damage control del 2

  • resuscitering på IVA vid behov (12, 24, 36 timmar – så länge det behövs).
  • optimera cirkulationen.
  • optimera ventilationen.
  • korrigera acidos, hypotermi, koagulopati.
  • kartläggning av eventuella ytterligare skador.
  • säkra optimal kompetens inför nästa steg.

  Damage control del 3

  • när patienten är i optimalt skick görs re-laparotomi med definitiv kirurgi. Stoppa eventuell kvarvarande blödning.
  • explorera hela buken.
  • rekonstruera kärl och tarmar.

  Slut buken om möjligt. Om risk för kompartmentsyndrom i buken föreligger överväg att sluta enbart huden eller lämna buken öppen (använd eventuellt VAC-pack).

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.