Schizofreni del 1 – introducerat vårdförlopp

Vårdförloppet är introducerat i berörda verksamheter. LAG schizofreni kan stötta din verksamhet vid introduktion och uppföljning.

Kunskapsstödets omfattning och mål

Nationellt system för kunskapsstyrning har tagit fram Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni.

Schizofreni (nationelltklinisktkunskapsstod.se)

Film: Personcentrerat och sammanhållet vårdförlopp Schizofreni - Lunchwebbinarium 230920 (mediaflow.com) (44:48 minuter)

Vårdförloppet inleds vid misstanke om diagnos schizofreni eller schizofreniliknande tillstånd och avslutas om diagnosen avskrivs.

Bearbetning av den första delen av vårdförloppet är nu genomförd för Region Skåne. Den första delen av vårdförloppet omfattar utredande och behandlande insatser från att det finns misstanke om schizofreni eller liknande tillstånd till individens första årsuppföljning. Det berör barn, ungdomar och vuxna som kommer i kontakt med primärvård, student- eller elevhälsa, ungdomsmottagningar, socialtjänst, specialistpsykiatrin, akutmottagning eller akutteam och har symtom på psykos.

Målsättning 

Målsättningen är att individer som insjuknar för första gången i schizofreni och schizofreniliknande tillstånd

 • Får ett tidigt, samordnat och professionellt omhändertagande i de verksamheter de möter.
 • Får vård- och stödinsatser utifrån bästa tillgängliga kunskap och evidens, enligt sina behov och sin situation för att skapa bästa möjliga förutsättningar för en god prognos och snabb återhämtning.
 • Är delaktiga i beslut om och planering av vården och stödinsatserna.
 • Har en vårdplan eller en samordnad individuell plan som är välkänd och tydlig och överensstämmer med behov.
 • Genom samtycke kan ge närstående möjlighet att involveras i vård- och stödprocessen samt själv kunna erbjudas stöd och insatser utifrån behov och situation.
 • Möts av en hälso- och sjukvård där behovet av psykiatrisk tvångsvård och tvångsåtgärder minimeras genom förebyggande arbete, då användning av tvång inom vården kan orsaka trauma och riskerar att skada den, för återhämtningen viktiga, alliansen mellan patienten och vården.
 • Ges stöd för att minska antalet suicidförsök och fullbordade suicid.

Dessa berörs av vårdförloppet

Huvudsakligen berörs du som jobbar på en psykosmottagning, inom kommunal vård eller på en vårdcentral.

Psykosmottagning

Du som arbetar på en psykosmottagning behöver känna till att vårdförloppet är introducerat. Du får information från din chef vad det innebär på din mottagning.

Vårdcentral

Du som arbetar på en vårdcentral behöver känna till följande:

 • Patienter med tecken på psykos såsom vanföreställningar, hallucinationer och desorganiserat tal eller beteende bör få en snabb utredning och handläggning enligt vårdförloppet.  ​
 • Vid välgrundad misstanke om psykos bör patienten omedelbart remitteras till specialistpsykiatrin:
  • I första hand rekommenderas telefonkontakt. Se telefonnummer och remisstöd.
  • Vid akut och svåra symtom remittering till psykiatrisk akutmottagning.
 • Vårdcentraler ansvarar för årlig kallelse till samt genomförande av hälsoundersökningar.
 • Initiera eller delta i upprättande av SIP om behov av samordning av insatser uppmärksammas.

Socialtjänst och student-/elevhälsa

Du som arbetar inom socialtjänsten eller student- eller elevhälsan behöver känna till följande:

 • Person med tecken på psykos såsom vanföreställningar, hallucinationer, tankestörningar och desorganiserat tal eller beteende bör få en snabbt omhändertagande, utredning och handläggning enligt vårdförloppet.
 • Vid misstanke om/uppvisar tecken på psykos bör personen omedelbart till specialistpsykiatrin för bedömning: Ta telefonkontakt med psykiatrisk mottagning för information/instruktion om hur du ska agera. Se telefonnummer och remisstöd.
 • Initiera eller delta i upprättande av SIP om behov av samordning av insatser uppmärksammas.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.