Skånes digitala vårdsystem (SDV)

Skånes digitala vårdsystem, SDV knyter ihop hälso- och sjukvården i hela Skåne. Det innebär att privata och offentliga vårdgivare kommer att arbeta i samma digitala miljö. Patienten får tillgång till samma journal och läkemedelslista som hälso- och sjukvården.

SDV kommer att påverka vardagen för samtliga medarbetare, inom såväl primär- som slutenvård, privat som offentlig. Standardiseringen och digitaliseringen av de olika vårdsystemen kommer att innebära att rutinerna inom vissa arbetsmoment förändras, medan andra utgår och ersätts av nya.

Som medarbetare inom Region Skåne och privata vårdgivare kommer du att få träning i det nya systemet innan det tas i bruk.

Arbetet fortsätter när projektet är klart. Det är en lång resa i många steg där vi tillsammans formar ett gemensamt vårdinformationssystem. Målet är att bidra till bättre hälsa för fler i Skåne.

Vad vill vi uppnå med SDV?


Ökad tillgänglighet

Med ett gemensamt system och bättre digitala verktyg blir det lättare att få kontakt med hälso- och sjukvården, som då också kan planera bättre.

Bättre upplevelse för patienter och medarbetare

Med enhetliga arbetssätt blir vården mer jämlik för alla, och det blir enklare för medarbetarna. När patienten ser mer av sin information kan hen bättre följa sin väg genom vården och vara mer delaktig i sin vård.

Bättre kvalitet

Med ett system och en enda journal behöver patienten inte upprepa sig så mycket, och vi får minskad dubbeldokumentation och ökad kvalitet på informationen.

Bättre befolkningshälsa

Med bättre underlag kan vi se mönster, både för varje patient och för större grupper, och då kan sjukdomar förebyggas.

Effektivare processer

Med en sammanhållen IT-miljö får vi bättre förutsättningar att ge god vård, och fortsätta utveckla på ett sätt som blir till nytta för alla. Vi får också säkrare hantering av patientens data och därmed bättre integritetsskydd.

Varför väljer vi att införa SDV?

Invånarna och medarbetarnas förväntningar på digitalisering och jämlik vård ökar. Dessutom behöver medarbetarna bättre digitala verktyg för att kunna utföra sitt arbete.

I Region Skåne har vi har många olika system, några föråldrade, som inte pratar med varandra. Det finns dessutom olika rutiner och arbetssätt inom olika områden och på olika platser som behöver bli mer enhetliga.

Patienterna måste känna sig trygga med att de får den bästa vården, samtidigt som deras data behandlas säkert. Men de system vi använder idag har utmaningar kring integritetsskyddet, och även patientsäkerheten kopplad till datahantering behöver bli bättre.

Befolkningen ökar och människor lever allt längre. Varken pengar eller medarbetare räcker till för att ta hand om alla som behöver vård. Vi måste använda våra resurser på ett bättre sätt.

Följ arbetet

För att följa vad som händer just nu i projektet kan du läsa den senaste månadsrapporten eller prenumerera på vårt nyhetsbrev.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.