Skånekatalogen

Skånekatalogen är Region Skånes elektroniska organisationskatalog som innehåller information om enheter och personer i Region Skåne.

Skånekatalogen innehåller uppgifter om samtliga medarbetare i Region Skåne. Varje medarbetare får en unik identitet, ett RSID, i katalogen. Det används för inloggning i Region Skånes nätverk. Från Skånekatalogen styrs behörigheten till många IT-system samt integration med andra applikationer såsom e-post, fakturahantering och Skåneportalen.

Läs mer om Skånekatalogen

Om du vill veta mer om Skånekatalogen samt komma in i systemet så kan du hitta det på Region Skånes intranät. 

HSA/SITHS-ombud

För externa aktörer, så kallade tredjepartsanslutna, samarbetsparter eller privata vårdgivare, agerar Region Skåne HSA/SITHS-ombud. Det betyder att Region Skåne hanterar en parts HSA/SITHS-relaterade uppgifter, vilket lagras i Skånekatalogen. För att Region Skåne ska kunna hantera en parts uppgifter behöver ett avtal om detta slutas.

I dagsläget agerar Region Skåne HSA Ombud kostnadsfritt till den som sluter/har slutit vårdavtal med Region Skåne (som LOV, LOL eller liknande) eller har ett uppdrag för Region Skåne.

Behörighetsbeställning i HSA-katalogen

 • Verksamhetschefen har det direkta ansvaret för såväl att tilldela som att kontrollera behörigheter. Principen är att den som har rätt att utdela behörigheter också har en skyldighet att kontrollera loggarna. Verksamhetschefen ska också informera sin personal om att:

  • det endast är tillåtet att ta del av de patientuppgifter som är nödvändiga för att utföra arbetsuppgiften
  • loggkontroll görs av personals åtkomst till patientuppgifter
  • ta del av patientuppgifter utöver vad arbetet kräver innebär att man gör sig skyldig till dataintrång

  I de fall då verksamhetschef/motsvarande chef väljer att delegera handläggningen av loggkontroll till annan personal ska delegeringen vara dokumenterad.

  På samma sätt som för hantering av behörigheter finns ett strategiskt tänk att samla loggar om personals åtkomst till patientuppgifter till en central plats utanför det IT-stöd där åtkomsten faktiskt sker. I en förlängning innebär detta att all loggranskning kan genomföras på ett ställe istället för som idag i varje enskilt IT-stöd. 

  I den centrala loggtjänsten loggas idag personals åtkomst till patientuppgifter i nationella IT-stöd såsom NPÖ m fl. 

  Behörighetstilldelning för personal (verksamhetschefen och/eller delegerad personal) med uppdrag att loggranska i den centrala loggtjänsten sker med användande av medarbetaruppdrag i HSA.

 • Det är respektive verksamhetschef som ansvarar för att tilldela personal inom sitt verksamhetsområde/vårdenhet individuell behörighet för åtkomst till patientuppgifter i vårdens IT-stöd. Behörigheten ska baseras på vad som är nödvändigt för att personalen ska kunna utföra sina arbetsuppgifter.

  För att kunna nyttja behörigheten och ta del av patientuppgifter krävs dessutom att den anställde antingen:

  • deltar i vården av patienten, eller
  • av annat skäl behöver uppgifterna för sitt arbete inom hälso- och sjukvården

  Det finns ett strategiskt tänk att tilldelning av behörigheter ska ske samlat på ett ställe istället för som idag där det görs i varje separat IT-stöd. Den centraliserade lagringen av behörigheter kommer att ske i HSA-katalogen där respektive verksamhetschef tilldelar sin personal behörighet genom så kallade medarbetaruppdrag.

  Målsättningen är därmed att förhålla sig till och reglera behörighet för åtkomsten till information och inte till IT-stöd.

  Ett medarbetaruppdrag beskriver behörigheten uttryckt i begreppen:

  • Ändamål: till exempel vård och behandling (VoB), kvalitetssäkring, 
    kvalitetsregister och så vidare.
  • Aktivitet: läsa, skriva, signera.
  • Informationsresurstyp: diagnos, läkemedel, undersökningsresultat.
  • Omfattning: beskriver omfattningen för åtkomst till patientuppgifter så som inom egen vårdenhet (VE), inom egen vårdgivare (VG) eller i sammanhållen journalföring (SJF)

  Hur respektive medarbetaruppdrag kan användas för åtkomst till patientuppgifter beror också på personalens personliga egenskaper i HSA, såsom till exempel legitimerad yrkestitel, förskrivarkod och så vidare.

  Medarbetaruppdrag läggs upp per vårdenhet och personal tilldelas uppdrag per vårdenhet. Personal kan dock ha flera uppdrag, exempelvis på olika vårdenheter, och måste då välja det uppdrag som motsvarar den vårdenhet som den anställde befinner sig på. Vid behörighetstilldelning till nationella IT-stöd för hälso- och sjukvård används medarbetaruppdrag generellt.

  Införande och användning av medarbetaruppdrag i regionala IT-stöd sker successivt.

 • I detta avsnitt beskrivs de typer av medarbetaruppdrag som idag används inom Region Skåne och vilken behörighet dessa ger avseende åtkomst till patientuppgifter.

  Hur respektive medarbetaruppdrag kan användas för åtkomst till patientuppgifter beror också på personalens personliga egenskaper i HSA, såsom till exempel legitimerad yrkestitel, förskrivarkod och så vidare.

  Medarbetaruppdrag som finns att använda

  VoB Läkemedel

  Ger behörighet till personal som behöver ha åtkomst för att läsa uppgifter om patientens läkemedel. Personal med förskrivarkod (personlig egenskap) kan dessutom ordinera läkemedel. Detta uppdrag ger i dagsläget behörighet till patientens uppgifter i nationella ordinationstjänsten Pascal.

  VoB SJF

  Ger behörighet till personal som med ändamålet vård och 
  behandling (VoB) som behöver kunna läsa patientens uppgifter även hos annan vårdgivare, det vill säga sammanhållen journalföring (SJF). (Detta uppdrag ger i dagsläget behörighet till patientens uppgifter i nationell patientöversikt (NPÖ).

  Medarbetaruppdraget VoB SJF omfattar även behörighet att läsa/ordinera patientens läkemedel. VoB Läkemedel tilldelas personal som endast ska ha behörighet för att läsa/ordinera läkemedelsuppgifter). 

  Administration

  Ger behörighet till personal som fått i arbetsuppgift att utföra olika typer av administration, till exempel spärrhantering, 
  loggranskning, administration av IT-tjänster och så vidare. Detta 
  uppdrag används i dagsläget för att ge behörighet till personal som delegerats arbetsuppgift att loggranska vårdenhetens åtkomst till NPÖ.

  Så hanteras medarbetaruppdrag

  Medarbetaruppdrag läggs upp och hanteras på vårdenhetsnivå och i medarbetaruppdragets namn ingår alltid vårdenhetens namn som suffix, till exempel "VoB SJF Vårdcentralen Granen".

  Hur vårdenhet beställer medarbetaruppdrag och hur personal tilldelas behörighet står att läsa om i följande dokument:

 • Många privata vårdgivare saknar möjlighet att själva uppdatera Skånekatalogen. För dem ansvarar Enhet för uppdragsstyrning av hälso- och sjukvård respektive Enhet för tandvård för uppdateringen.

  Enhet för uppdragsstyrning av hälso- och sjukvård respektive Enhet för tandvård svarar då även för att verksamhetschefen regelbundet får förteckning över personerna i vårdenhetens medarbetaruppdrag, så att denne kan säkerställa att medarbetaruppdraget bara innehåller relevanta personer.

  Verksamhetschefen beställer skriftligen registrering i Skånekatalogen av de personer som ska ingå i medarbetaruppdraget. Beställningen ska innehålla namn på medarbetaruppdraget samt namn och RSid på personerna och skickas till Enhet för uppdragsstyrning av hälso-och sjukvård respektive Enhet för tandvård eller av dem utsedd mottagare.

  Behov av nytt medarbetaruppdrag på privat vårdenhet ska framföras till berörd chef på Enhet för uppdragsstyrning av hälso- och sjukvård respektive Enhet för tandvård som beställer detta hos Skånekatalogens systemförvaltning.

 • Exempel på de steg som krävs för att ge personal behörighet via medarbetaruppdrag i HSA för åtkomst till den sammanhållna journalföringen/Nationell Patientöversikt.

  1. Vid varje vårdenhet ska det finnas en utsedd katalogadministratör med behörighet att kunna tilldela och administrera medarbetaruppdrag för vårdenhetens personal.

   Om vårdenheten saknar katalogadministratör med behörighet att ”Tilldela uppdrag” ska verksamhetschefen utse en sådan samt beställa behörighet till denne. Beställning sker per e-post till Skanekatalogen.Systemforv@skane.se

  2. Verksamhetschefen beställer medarbetaruppdrag VoB SJF och Administration till den egna vårdenheten per e-post till Skanekatalogen.Systemforv@skane.se
    
  3. Verksamhetschefen beslutar om personalens individuella behörigheter/uppdrag utifrån vad som är nödvändigt för att de ska kunna utföra sina arbetsuppgifter. 
    
  4. Katalogadministratören verkställer verksamhetschefens beslut om personalens tilldelning av medarbetaruppdrag. 
    
  5. Verksamhetschefen ansvarar för att tilldelade behörigheter i HSA är korrekta, det vill säga att de överensstämmer med underlaget. 

  Tilldelade behörigheter ska följas upp regelbundet och verksamhetschef ska därvid också säkerställa att personalen har relevant behörighet för att kunna utföra sina arbetsuppgifter, det vill säga att de varken har för mycket eller för liten behörighet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.