Herpesvirusinfektioner

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
Herpesvirusinfektioner
  valaciklovir valaciklovir

Terapiråd

Herpes simplex

Herpes simplex-virus typ 1 är ett neurotropt virus och persisterar i sensoriska ganglieneuron. Den vanligaste manifestationen vid reaktivering är oral herpes. I de flesta fall vid labial herpes behövs ingen annan behandling än att badda krustor med tvål, vatten och eventuellt alsollösning. Utöver detta i möjligaste mån eliminera kända utlösande faktorer som till exempel UV-ljus genom att använda solskyddsfaktor vid solexponering. Bedövande EMLA-kräm kan användas vid behov mot lokal smärta.

I svåra fall med frekventa besvärande recidiv där stora ansträngningar gjorts för att eliminera utlösande faktorer kan i utvalda fall peroral behandling som sätts in redan vid prodromalsymtom övervägas. Enstaka patienter kan ha nytta av läkemedelsprofylax.

Herpes zoster

Observera att bältros hos unga och medelålders, immunkompetenta individer ej rutinmässigt ska behandlas. Följande patienter bör erbjudas antiviral behandling:

  • Patienter över 50 år som söker vård inom 72 timmar från blåsdebut
  • Patienter med immunsuppression
  • Patienter med komplicerad bältros.

Komplicerad bältros innebär påtagliga prodromalsymtom, akut svår smärta, allmänpåverkan, fler än 10 blåsor utanför primärt dermatom, trigeminusengagemang, neurologiska symtom.

Behandling vid neurologiska symtom samt immunsuppression är specialistfall.

Varicella zoster

Alla över 18 år bör erbjudas antiviral behandling vid vattenkoppor. Detta gäller även barn med allvarlig sjukdom (till exempel immunsuppression, malignitet, kronisk lungsjukdom). Behandling av barn är specialistfall.

Behandling för vuxna

  • Herpes simplex – Valaciklovir 500 mg x 2 i 5 dagar.
  • Varicella zoster och herpes zoster – Valaciklovir 500 mg 2 x 3 i 7 dagar.

Antivirala läkemedel

Tillgängliga substanser är aciklovir, valaciklovir, famciklovir och penciklovir.

Substanserna verkar genom att avbryta virusreplikationen och därigenom kupera akuta herpesvirusinfektioner. Etablerad latens i ganglier elimineras däremot inte, vilket innebär att de ej förhindrar eventuella framtida recidiv.

Valaciklovir och famciklovir är vidareutvecklingar av aciklovir som medfört en bättre biotillgänglighet och därigenom färre doseringstillfällen. Valaciklovir är prodrug till aciklovir och famciklovir prodrug till penciklovir. Data från studier är svårvärderade men utöver en bättre biotillgänglighet påvisas inga tydliga fördelar när det gäller effekt jämfört med aciklovir.

Priset på generiskt valaciklovir och generiskt aciklovir är idag tämligen lågt. Prisskillnaden mellan dem blir därmed relativt liten och valaciklovirs bättre biotillgänglighet ger möjliga compliancefördelar (färre dostillfällen) vilket kan minska komplikationsrisken, vilket är viktigt i synnerhet vid herpes zoster/varicellae. Terapigruppen rekommenderar därför valaciklovir som enda preparat på listan.

Att beakta vid behandling

Famciklovir (Famvir) ligger kvar på oförändrad prisnivå och rekommenderas inte.

Herpes simplex

Lokalbehandling med penciklovirkräm 1 %, aciklovirkräm 5 % och kräm med en kombination av aciklovir och hydrokortison har ytterst marginell effekt på läkningstiden (< ½ dygns tidigare läkning av lesioner) varför de inte rekommenderas på listan.

Samtliga är receptfria men med tanke på den mycket marginella effekten kan de generellt inte rekommenderas. Samtliga har en nedre åldersgräns på 12 år, och vid kombinationen aciklovir och hydrokortison avrådes gravida, ammande samt personer med nedsatt immunförsvar.

  1. Strama Skåne
  2. Janusinfo (janusinfo.se)
  3. Infpreg (medscinet.se)
  4. Läkemedelsverket (lakemedelsverket.se)

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.