Speciallivsmedel och pump för enteral nutrition

Här hittar du som förskrivare all information du behöver när du ska förskriva speciallivsmedel och pump för enteral nutrition. Klicka gärna runt för att bekanta dig med de nya sidorna.

Du hittar anvisningar och tillämpningar för speciallivsmedel till patienter under respektive över 16 år samt pump för enteral nutrition. Anvisningar och tillämpningar är du som förskrivare skyldig att följa. Du hittar också produktkataloger som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat. Har du svårt att hitta den information du söker, kontakta Contact för hjälp.

Speciallivsmedel och pump för enteral nutrition beställs/förskrivs i Sesam LMN.

Hjälpmedelsanvisningar

 • Specifika riktlinjer och användbara länkar för området
  • Ansvar

   Kostnadsansvar:

   Region Skåne (inte Skånes kommuner) har ansvar för individuellt förskrivna speciallivsmedel och pumpar för enteral nutrition till patienter i alla åldrar.

   Verksamhetschefens ansvar:

   • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
   • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel eller förskivning av förbrukningsartiklar, innan första förskrivning görs.
    Förskrivarutbildning hjälpmedel
  • Patienter som inte är folkbokförda i Skåne och skyddad identitet
   • Asylsökande och papperslös

    Asylsökande och papperslösa har rätt till subventionerad förskrivning av speciallivsmedel. Behov av speciallivsmedel bedöms utifrån samma aspekter som för bosatt i Sverige.

    Information om hur du förskriver i Sesam LMN till en asylsökande/papperslös patient

   • Patient utan stadigvarande adress

    Om stadigvarande adress saknas ska förskrivning av speciallivsmedel expedieras på apotek. Förskrivningen görs på livsmedelsanvisning eller elektroniskt i separat modul i respektive journalsystem till patient upp till 16 års ålder och på pappersblankett.
    Nedanstående blankett ska användas vid förskrivning till personer från 16 års ålder utan stadigvarande adress. Produkterna expedieras i dessa fall på apotek.
    Förskrivningsblankett till patient från 16 år för expediering på apotek (pdf)
    Blanketten ska innehålla följande information:

    • förskrivarens namn, telefon
    • patientens födelsedata, namn
    • produktnamn, eventuell smak, förpackningsstorlek, antal förpackningar per uttag
    • antal uttag, beslutets giltighetstid
    • patientens egenavgift
    • arbetsplatskod där patientens vårdansvar/det medicinska ansvaret finns

    Vad menas med arbetsplatskod? (pdf)

   • Patient med skyddad identitet

    För personer med skyddad identitet ska förskrivning av speciallivsmedel expedieras på apotek. Förskrivningen görs på livsmedelsanvisning (elektroniskt eller pappersblankett) till barn upp till 16 års ålder och på pappersblankett  till patient från 16 års ålder.

    Förskrivningsblankett till patient från 16 år för expediering på apotek (pdf)
    Blanketten ska innehålla följande information:

    • förskrivarens namn, telefon
    • patientens födelsedata, namn
    • produktnamn, eventuell smak, förpackningsstorlek, antal förpackningar per uttag
    • antal uttag, beslutets giltighetstid
    • patientens egenavgift
    • arbetsplatskod där patientens vårdansvar/det medicinska ansvaret finns

    Vad menas med arbetsplatskod? (pdf)

   • Utomlänspatient

    Patient som är bosatt eller folkbokförd i annat landsting än i Region Skåne ska, så länge vårdansvaret för sjukdom eller tillstånd som orsakar behovet av speciallivsmedel finns i Region Skåne, få speciallivsmedel förskrivna utifrån Region Skånes tillämpningsanvisningar och subventioneringsregler. Detta gäller oavsett om patienten vistas i Skåne eller återvänder till hemlandstinget. Förskrivning görs i beställningsportalen Sesam LMN.
    Patient som återvänder till hemlandstinget efter öppen eller sluten vård i Region Skåne och där vårdansvaret överförs till hemlandstinget ska få speciallivsmedel förskrivna av vårdgivare i hemlandstinget enligt hemlandstingets tillämpningsanvisningar och subventioneringsregler. Skriftlig information (anamnes, kostbehandling och ordination av speciallivsmedel) överrapporteras till vårdgivare/förskrivare i hemlandstinget.

    Information om hur du förskriver i Sesam LMN till en utomlänspatient

  • Samverkansregler

   Region Skåne har beslutat att ”Överenskommelsen om samverkansregler för offentligt finansierad hälso- och sjukvård, läkemedelsindustrin, medicintekniska industrin och laboratorietekniska industrin” ska gälla även för samverkan med nutritionsindustrin.

   Överenskommelse om samverkansregler (SKL)

 • 15 - Hjälpmedel i hushållet
  • 15 09 - Hjälpmedel för att äta och dricka

   15 09 90 - Nutritionspump

   Förskrivningsrätt:

   Sjuksköterska anställd i Region Skåne eller hos vårdgivare med vårdavtal med Region Skåne samt kommunalt anställd sjuksköterska. Läkare och dietist kan ges förskrivningsrätt efter överenskommelse med verksamhetschef.

   • Verksamhetschef ansvarar för att förskrivaren har tillräcklig klinisk erfarenhet av enteral nutrition för att kunna bedöma behov av och förskriva nutritionspump.
   • Läkarordination gällande behandling med enteral nutrition ska finnas.

   Hjälpmedel:

   Avser hjälpmedel vid behov av reglerad hastighet vid enteral tillförsel av vätska och/eller näring.

   Sortiment:

   Anvisning för förskrivning:

   • Kan förskrivas patient med medicinskt behov av reglerad hastighet vid enteral tillförsel av vätska och/eller näring.
   • Kan förskrivas patient när sprutmatning eller gravitationsmatning inte fungerar tillfredsställande.
   • Utgångspunkt är att en (1) pump förskrivs. Dubbelförskrivning kan vara aktuellt för patient som, av medicinska skäl, behöver mer än en pump.
   • Förskrivaren ansvarar för att förbrukningsmaterial och eventuell övrig utrustning som behövs till pumpen beställs.
   • I samband med utlämnandet informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal patient och närstående i handhavandet.

   Patientens ansvar:

   Friare val:

   Inte aktuellt

   Avgift, bidrag och rekvisition:
   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning:

  • 15 90 Livsmedel för speciella medicinska näringsändamål

   15 90 80 - Glutenfria produkter
   15 90 81 - Antisekretorisk faktor
   15 90 82 - Lågproteinprodukter
   15 90 83 - Produkter för metabola sjukdomar
   15 90 84 - Modersmjölksersättning
   15 90 85 - Vätskeersättning
   15 90 86 - Laktosintolerans Enzymer
   15 90 87 - Grenade aminosyror 
   15 90 91 - Berikningsprodukter 
   15 90 92 - Kosttillägg 
   15 90 93 - Sondnäringar 
   15 90 94 - Förtjockningsmedel

   Förskrivningsrätt:

   • För patient upp till 16 år:
    Läkare med specialistkompetens reglerad i Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 1997:13) om förskrivning av vissa livsmedel.

    Dietist inom primärvård kan ges behörighet att, till patient där behandlingsansvaret finns hos specialist inom allmänmedicin med tjänst inom barnhälsovård, beställa speciallivsmedel i Sesam LMN utifrån diagnos och ordination. 
    Dietist inom specialiserad barnsjukvård samt habilitering och hjälpmedel kan ges behörighet att, till patient där behandlingsansvaret finns inom respektive verksamhet, beställa speciallivsmedel i Sesam LMN utifrån diagnos och ordination.
    Verksamhetschef har ansvar för att ge behörighet, ansvarar för att dietist har tillräcklig kompetens och för att anmäla detta till Hjälpmedel Skåne. Nedanstående underlag kan användas för att dokumentera att dietist getts denna behörighet.
    Behörighet att beställa speciallivsmedel till personer upp till 16 år (pdf)
   • För patient från 16 år:
    Dietist har i enlighet med politiskt beslut i Region Skåne förskrivningsrätt.

   Verksamhetschef kan ge sekreterare behörighet att verkställa ordinerad förskrivning i beställningssystemet SesamLMN.

   Hjälpmedel:

   Produktgruppen omfattar livsmedel och näringsprodukter med särskild sammansättning eller egenskap som kan användas som enda eller kompletterande näringskälla för patienter med begränsad, försämrad eller störd förmåga att inta, ta upp, metabolisera eller utsöndra vanliga livsmedel, näringsämnen eller metaboliter. I produktgruppen ingår dessutom produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde. Speciallivsmedel kan även användas för patienter där näringsbehovet inte täcks trots anpassning av kost eller måltidssituation.
   Kosttillägg, sondnäringar, förtjockningsmedel, produkter för medfödda metabola rubbningar och komjölksproteinfria modersmjölksersättningar är exempel på speciallivsmedel. 

   Sortiment:

   • Produktkataloger - speciallivsmedel
   • Region Skånes terapigrupp Livsmedel för speciella medicinska ändamål tar fram underlag till förskrivningsriktlinjer som efter beslut i Läkemedelsrådet publiceras i Skånelistan speciallivsmedel.
    Riktlinjerna ska användas som riktlinje och stöd vid förskrivning av speciallivsmedel till patienter från 16 års ålder men kan också användas som kunskapsunderlag inom öppen och sluten vård samt kommunal vård och omsorg.
    Riktlinjerna är framtagna utifrån bästa möjliga evidens, klinisk erfarenhet, nutritionell och klinisk nytta samt kostnadseffektivitet. Skånelistan speciallivsmedel är indelad efter indikation och rekommenderade produkter ska, för respektive indikation, alltid övervägas i första hand.
    Skånelistan speciallivsmedel- förskrivningsrekommendationer för patienter från 16 års ålder. Välj "häfte" vid utskrift
    Kosttilläggsguide enligt Skånelistan speciallivsmedel

   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal. Blankett för ansökan om att förskriva utanför sortiment finner du under rubriken Hjälpmedelssortiment.
   • Definition av sortiment (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Anvisning för patient upp till 16 år:

   • Subventionerad förskrivning till barn upp till 16 år regleras i lagar och föreskrifter.
    Enligt Förordning (2002:687) om läkemedelsförmånen m.m. har personer med vissa fastställda sjukdomar (Crohns sjukdom, ulcerös colit, kort tunntarm, glutenintolerans, kronisk njurinsufficiens, fenylketonuri, galaktosemi, komjölksproteinintolerans, sojaproteinintolerans, laktosintolerans) rätt till reducering av kostnader för speciallivsmedel. Förskrivning på primärvårdsnivå följer det nationella regelverket. 
   • För god och säker nutritionsvård kan speciallivsmedel behövas vid ytterligare tillstånd. I Region Skåne har det nationella regelverket därför kompletterats och speciallivsmedel kan förskrivas med subvention inom specialiserad barnsjukvård samt inom habilitering och hjälpmedel när det finns ett medicinskt behov, oavsett diagnos. 
    Förskrivning av speciallivsmedel ska inte ersätta kostråd. Ekonomiska, praktiska, etiska eller humanitära orsaker motiverar inte subventionerad förskrivning.
   • Patienter som har enteral nutrition i flytande form och som planerar utlandsvistelse under minst 2 veckor kan, under förutsättning att det inte finns några medicinska hinder, ges möjlighet att få näringspreparat i pulverform förskrivet. För mer information, se tillämpningsanvisning "Enteral nutrition i pulverform vid utlandsvistelse" under rubrik 
    "Dokument och blanketter"
   • I enlighet med riktlinjer för dokumentation i Region Skåne ska förskrivaren utöver att hänvisa till Sesam LMN sammanfatta förskrivningen (typ av produkter, mängd per uttag samt antal uttag) i journalen. Riktlinjer fastställda av Förvaltningsgrupp dokumentation ska följas.

   Mängd per uttag - patient upp till 16 år:

   • Förskrivningen gäller i 1 år. Antal uttag beslutas av förskrivaren. Mängd per uttag och antal uttag ska bedömas utifrån medicinska och nutritionella ställningstaganden samt i enlighet med denna tillämpningsanvisning. Hänsyn ska tas till behandlingsriktlinjer och vårdprogram.
   • När behandling med speciallivsmedel påbörjas, när behandlingstiden förväntas bli kortare än 90 dagar eller när sjukdom eller behandling gör behandlingstiden svårvärderad anpassas mängd per uttag utifrån medicinsk bedömning och aktuell situation.
    Vid långvarigt/kroniskt behov av speciallivsmedel, stabil sjukdomsbild, välinställd nutritionsbehandling och god tolerans ska förskriven mängd per uttag räcka för 90 dagars beräknade behov. Patient/anhörig kan i samråd med förskrivare komma överens om mindre mängd per uttag.
    Förskrivaren ansvarar för att anpassa antalet uttag fram till patientens 16-årsdag. 

   Riktlinjer gällande mängd glutenfria produkter per uttag (pdf)

   Anvisning för patient från och med 16 år:

   • För patienter från 16 år är det upp till varje landsting att fastställa om och i vilken omfattning speciallivsmedel subventioneras.
    Speciallivsmedel kan i enlighet med politiskt beslut i Region Skåne förskrivas med subvention till patienter från 16 års ålder.
    Nedanstående kriterier måste uppfyllas vid förskrivning med landstingssubvention:
    - Patienten bor i ordinärt boende
    - Överenskommelsen ”Kommunens respektive Region Skånes kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar” följs 
    Kommunens respektive Region Skånes kostnadsansvar avseende förbruknings- och sjukvårdsartiklar (krysslistan) (pdf)
   • Individuell bedömning av kostintag, ätproblem samt energi- och näringsbehov ligger tillsammans med medicinsk information till grund för vilken kostbehandling som ska ges. När sjukdom eller behandling förutsätter användning av speciallivsmedel eller om patienten trots kostråd eller andra insatser inte kan, eller förväntas kunna täcka energi- och näringsbehovet kan speciallivsmedel förskrivas. Förskrivning av speciallivsmedel ska inte ersätta kostråd. Ekonomiska, praktiska, etiska eller humanitära orsaker motiverar inte subventionerad förskrivning.
    Måltidsstöd, matdistribution eller andra stödjande insatser ska vid behov rekommenderas och initieras.
   • Diagnosticerad celiaki, dermatitis herpetiformis och allergi mot vete eller samtliga sädesslag
    Personer med ovanstående sjukdomar har från 16-årsdagen till och med dagen före 20-årsdagen rätt till subventionerade speciallivsmedel till för diagnosen anpassade produkter i åldersanpassade mängder. 
   • Fenylketonuri (PKU) och andra medfödda metabola ämnesomsättningsrubbningar.
    Personer med ovanstående sjukdomar har från 16-årsdagen rätt till subventionerade speciallivsmedel till för diagnosen anpassade produkter. 
   • Produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde:
    Produkter inom denna grupp kan förskrivas med subvention under förutsättning att riktlinjer i Skånelistan speciallivsmedel följs. För subventionerad förskrivning av vitamin- och mineraltillskott, se tillämpningsanvisning under rubrik "Dokument och blanketter".
   • Patienter som har enteral nutrition i flytande form och som planerar utlandsvistelse under minst 2 veckor kan, under förutsättning att det inte finns några medicinska hinder, ges möjlighet att få näringspreparat i pulverform förskrivet. För mer information, se tillämpningsanvisning "Enteral nutrition i pulverform vid utlandsvistelse" under rubrik 
    "Dokument och blanketter"
   • I enlighet med riktlinjer för dokumentation i Region Skåne ska förskrivaren utöver att hänvisa till Sesam LMN sammanfatta förskrivningen (typ av produkter, mängd per uttag samt antal uttag) i journalen. Riktlinjer fastställda av Förvaltningsgrupp dokumentation ska följas.

    Mängd per uttag - patient från och med 16 år:

   • Kosttillägg, sondnäringar, berikningsprodukter:
    Ett uttag ska vanligtvis täcka behovet för en månads behov. När behandlingen inleds kan mängd för kortare period än en månad skrivas ut. Mängd för mer än en månads behov per uttag kan förskrivas om detta underlättar för patienten eller inför vistelse på annan ort.Vid långvarigt/kroniskt behov, stabil sjukdomsbild, välinställd nutritionsbehandling och god tolerans kan förskrivningen gälla för maximalt 12 uttag.
   • Glutenfria produkter, produkter vid PKU och andra metabola rubbningar:
    Ett uttag kan täcka behovet av speciallivsmedel för maximalt 90 dagars beräknade behov. När behandling med speciallivsmedel påbörjas, när behandlingstiden förväntas bli kortare än 90 dagar eller när sjukdom eller behandling gör behandlingstiden svårvärderad ska mängd per uttag anpassas utifrån medicinsk bedömning och aktuell situation.
    Vid långvarigt/kroniskt behov av speciallivsmedel, stabil sjukdomsbild, välinställd nutritionsbehandling och god tolerans ska förskriven mängd per uttag räcka för 90 dagars beräknade behov. Patient/anhörig kan i samråd med förskrivare komma överens om mindre mängd per uttag.
   • Till patienter med celiaki, dermatitis herpetiformis och allergi mot vete eller samtliga sädesslag ansvarar förskrivaren för att anpassa antalet uttag fram till patientens 20-årsdag.
   • Produkter med specifikt innehåll eller sjukdomsinriktat användningsområde:
    Produktområdet omfattar exempelvis förtjockningsmedel, lågproteinprodukter, antisekretorisk faktor, vätskeersättning och grenade aminosyror. Varje uttag ska täcka behovet för en månadsförbrukning.

   Riktlinjer gällande mängd glutenfria produkter per uttag (pdf)

   Patientens ansvar:

   Speciallivsmedel - information till patient (pdf)

   Friare val:

   Inte aktuellt

   Avgift, bidrag och rekvisition:

   Egenavgiften per uttag styrs av ålder, om personen är asylsökande och från 16 års ålder av hur mycket och vilken typ av produkter som förskrivs. Egenavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel. Samtliga egenavgifter utgår per automatik från Sesam LMN när förskrivning görs.

   • Patient upp till 16 år, även papperslös patient upp till 16 år:
    120 kr per uttag för beräknat behov av högst 90 dagars förbrukning.
    Regleras i Lagen (2002:160) om läkemedelsförmåner m m, § 20
   • Asylsökande  patient upp till 16 år:
    50 kr per uttag för för beräknat behov av högst 90 dagars förbrukning.
    Regleras av Migrationsverket
   • Patient från 16 år, även asylsökande och papperslös från 16 år betalar som högst 
    1 375 kronor per månadsförbrukning, för detaljer se:
    Patientavgifter speciallivsmedel 2018
    Välj "Häfte" vid utskrift. 

   Uppföljning:

   Följsamhet till ordination, resultat av behandling, bedömning av medicinska och nutritionella förutsättningar samt eventuellt kommunalt bistånd ska följas upp regelbundet. Uppföljningen ska individanpassas och dokumenteras. Vid stabilt status ska uppföljning ske minst årligen.

 • Dokument och blanketter
 • Kontakt hjälpmedelsanvisningar

  E-post Contact

Hjälpmedelssortiment

 • Löpande information

  Konstruktionsfel på Compat Ella

  2018-12-05
  Det har upptäckts en spricka i plasten på vissa Compat Ella. Håll utkik efter eventuella sprickor och returnera pumpar med detta fel.
  Använd denna retursedel. Funktionen påverkas inte men pumpar med detta fel är ett garantiärende och ska reklameras.
  Bild på spricka.jpg


  Leveransinfo från Mediq

  2018-06-27

  • 4011029 FORTIMEL COMPACT PROT BLANDADE SMAK är slut på lager. Tillsvidare kan inga uttag göras.
  • 4011109 FRESUBIN SOUP TOMAT och 4011108 FRESUBIN SOUP MOROT har utgått ur leverantörens sortiment.

  Leveransinfo från Mediq

  2018-05-30

  • 4090069 PKU FRUTA MILUPA och 4090084 PKU LOPHLEX SENSATION har utgått ur leverantörens sortiment.
  • 4013102 FORTINI CREAMY FRUIT BÄR/FRUKT  eräknas åter i lager 20/6.

  Leveransinfo från Mediq

  2018-05-07

  • 4018116 EWALIE BRÖDMIX 648G beräknas i lager i slutet av maj.
  • 4011019 FORTIMEL COMPACT BLANDADE SMAKER är slut på lager och det är ovisst när den kommer åter.

  Leveransinfo från Mediq

  2018-04-17

  • 4018117 EWALIE KNÄCKEMIX 418G beräknas i lager i slutet av maj.
  • 4018101 ADAM EKOLOGISKA HAVREGRYN 500G beräknas i lager i början av juni
  • 4011121 NUTILIS COMPLETE STAGE 1 JORDGUBB beräknas i lager den 25/4.

  För följande produkter är det ovisst när produkten åter kommer i lager:

  • 4018104 BEZGLUTEN BRÖDMIX 500G
  • 4018103 BEZGLUTEN MIX FLERKORN 500G 
  • 4018103 BEZGLUTEN BRÖDMIX 1000G
  • 4011200 SCANDISHAKE VANILJ 85G

  Restnoteringar från Mediq

  2018-04-03
  4018101 Adam ekologiska havregryn 500g. Beräknas åter i lager i början av juni 2018.
  4013114 Frebini energy fibre drink choklad. Beräknas åter i lager vecka 17-18.


  Restnotering

  2018-03-28
  4013114 Frebini energy fibre drink choklad är restnoterad. Beräknas åter i lager vecka 17 - 18.


  Restnoteringar

  2018-02-09

  Pku Anamix infant 400 g, Mediqs artikelnummer 4090072,
  beräknas åter i lager i slutet av vecka 6.

  Phlexy 10 - drinkmix svartvinbär/äpple 20g, Mediqs artikelnummer 4090111,
  ovisst datum för när den finns åter i lager.

  Diben drink nougat, Mediqs artikelnummer 4011012
  Beräknas åter i lager vecka 7. Hänvisar till de andra smakerna; 4011011 capuccino, 4011013 skogsbär, 4011014 vanilj

  Loprofin äggersättning 250 g, Mediqs artikelnummer 4090081, 
  beräknas  åter i lager vecka 9.

 • Produktkataloger och produktrekommendationer
 • Enskild förskrivning utanför sortiment

  Det avtalade sortimentet ska täcka behovet av speciallivsmedel och hjälpmedel för de allra flesta. Om särskilda skäl föreligger, som medför att det avtalade sortimentet inte uppfyller ett behov som finns hos patienten, finns möjlighet att förskriva annan produkt.

  För förfrågan om att få förskriva utanför sortiment, fyll i nedanstående dokument och maila in till Contact. Du får återkoppling via mail.

  Ansökan om Enskild förskrivning utanför sortiment (pdf)

 • Informationsbrev
 • Kontakt hjälpmedelssortiment

  För frågor och synpunkter angående sortimentet, kontakta Hjälpmedel Skånes sortiment- och avtalsledare: 
  E-post Contact

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter