Hjälpmedelsanvisningar - medicinska behandlingshjälpmedel

Här hittar du anvisningar för medicinska behandlingshjälpmedel som du som förskrivare är skyldig att följa.

Förskrivning och beställning av TENS görs i beställningsprogrammet Visma webSesam. Det avtalade sortimentet publiceras direkt i Visma webSesam och du hittar även produktkataloger under Sortiment i högerspalten.

Inloggning till Visma webSesam sker via sidan Beställningssystemet Sesam. Där finner du även manualer och kontaktuppgifter vid behov av support.

Specifika riktlinjer

 • Ansvar

  Kostnadsansvar

  Region Skåne har ansvar för individuellt förskrivna medicinska behandlingshjälpmedel till patienter i alla åldrar.

  Verksamhetschefens ansvar

  • Verksamhetschef utser förskrivare och ansvarar för att de yrkeskategorier som utses har förskrivningsrätt för aktuellt hjälpmedel.
  • Verksamhetschef kan skriftligen delegera personlig förskrivningsrätt till annan yrkeskategori än den som enligt Hjälpmedelsanvisningar per produktnivå har förskrivningsrätt.
  • Verksamhetschef har ansvar för att utsedda förskrivare har kunskap om förskrivningsprocessen och ska rekommendera nya förskrivare att genomgå Socialstyrelsens webbaserade förskrivarutbildning – förskrivning av hjälpmedel eller förskrivning av förbrukningsartiklar, innan första förskrivning görs.

  Mer information om ansvar vid förskrivning av medicintekniska produkter

04 - Hjälpmedel vid personlig medicinsk behandling

  • Förskrivningsrätt

   Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, internmedicin, allergologi, pediatrik, foniatri eller infektionssjukdomar. Utprovning kan genomföras av fysioterapeut eller sjuksköterska med klinisk erfarenhet inom området.

   Inhalator/nebulisator ska förskrivas i WebSesam. Information om hur du skaffar behörighet till WebSesam, hur du beställer och var du ställer dina frågor: 

   Hjälpmedel

   Avser nät- eller batteridriven nebulisator för tillförsel av läkemedel till luftvägarna. 

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient med cystisk fibros eller annan kronisk lungsjukdom, om aktuellt läkemedel inte finns i dosinhalator eller om dosinhalator visat sig vara ineffektiv eller otillräcklig.
   • Kan förskrivas patient som får vård och behandling via ASIH.
   • I samband med utlämnandet  informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal patienten i handhavandet.
    Information om vart patienten ska vända sig vid behov av reparation/reklamation ska ges i samband med utlämning av hjälpmedlet. 
   • Förskriven inhalator ska registreras i Hjälpmedel Skånes produktionssystem för spårbarhet. Hjälpmedlets ID-nummer registreras tillsammans med patientens personnummer.
   • Tillbehör- och förbrukningsmaterial till inhalator förskrivs via Visma webSesam. Patienten kan hämta produkterna hos förskrivare eller få hemleverans/leverans till postombud.

   Patientens ansvar

   Patienten ansvarar för förebyggande underhåll enligt leverantörens anvisningar.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   • Förbrukningsmaterial är avgiftsfritt.

   Uppföljning

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning av behandlingseffekt samt följsamhet till behandling och inandningsteknik. Ansvaret kan delegeras till sjukgymnast eller sjuksköterska med klinisk erfarenhet inom området.

  • Förskrivningsrätt

   Läkare med specialistkompetens i lungmedicin, anestesiologi, pediatrik och infektionssjukdomar.

   Hjälpmedel

   Avser hemrespirator eller BilevelPAP att användas i hemmet.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning för förskrivning

   • Hemrespirator kan förskrivas för övertycksventilering av patient med kronisk hypoventilation, som andningsunderstödjande eller livsuppehållande behandling.
   • BilevelPAP kan förskrivas för övertycksventilering av patient med kronisk hypoventilation, som andningsunderstödjande behandling
   • Patient som inte kan andas själv mer än högst några timmar i taget ska alltid förskrivas två apparater och möjlighet till batteridrift.
   • Förskrivaren ansvarar för inställningar på utrustningen.
   • I samband med utlämnandet gör legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inställningar på hjälpmedlet, informerar och instruerar patienten i handhavandet.
   • Information om vart patienten ska vända sig vid behov av reparation ska ges i samband med utlämning av hjälpmedlet.
   • Akut utlämning och reparation/utbyte av hjälpmedlet ska kunna utföras dygnet runt.
   • Patienter som förskrivits hemrespirator/ventilator ska registreras i Andningssviktregistret Swedevox och LTMV riktlinjer 2016 (Swedevox) för behandling med respirator i hemmet ska följas.
    Hemrespirator/ventilator beställs och registreras på patient i VO Hjälpmedels beställningssystem Visma webSesam.

   Patientens ansvar

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   • Förbrukningsmaterial är avgiftsfritt.
   • BilevelPAP förskriven i stället för hemrespirator är också avgiftsfri för patienten.

   Uppföljning

   Förskrivare ansvarar för uppföljning som styrs individuellt av den kliniska situationen.

  • Förskrivningsrätt

   Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, neurologi, neurologisk rehabilitering, pediatrik eller  infektionssjukdomar och med klinisk erfarenhet av patienter med nedsatt hostmotorik. Utprovning kan genomföras av sjukgymnast med klinisk erfarenhet inom området.

   Hjälpmedel

   Avser insufflator - exsufflator (hostmaskin) som först blåser in luft i patientens luftvägar och sedan snabbt suger ut luften med undertryck.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt avtal, kan förskrivning utanför avtal bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som inte kan hosta upp slem tillräckligt effektivt på grund av reducerat exspiratoriskt flöde under hostning.
   • Enklare tekniker som kan hjälpa patienten att få upp sekret exempelvis yttre hostassistans, PEP-motstånd, CPAP ska vara provade och bedömda som otillräckliga.
   • Insufflator - exsufflator (hostmaskin) beställs och registreras på patient i VO Hjälpmedels beställningssystem Visma webSesam.

   Patientens ansvar

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   • Förbrukningsmaterial är avgiftsfritt.

   Uppföljning

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning av behandlingseffekt samt följsamhet till behandling. 

  • Förskrivningsrätt

   Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, öron-näsa-halssjukdomar eller pediatrik, med klinisk erfarenhet av patienter med sömnapné.

   Utprovning kan genomföras av sjukgymnast eller sjuksköterska med klinisk erfarenhet inom området.

   Hjälpmedel

   • Avser CPAP, APAP och enklare BilevelPAP, som ska hålla svalget öppet för att förhindra obstruktiva apnéer under sömn.
   • För individuellt tillverkad och anpassad dentalteknisk sömnapnéskena, se anvisning ISO-kod 04 03 33 – Gomstöd.
   • För andningsmuskelträning, se anvisning ISO-kod 04 03 27 – Andningsmuskeltränare

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient med obstruktiva apnéer under sömn.
   • Vid behandling av vuxna patienter med behov av CPAP, APAP eller enklare BilevelPAP, ska Region Skånes vårdprogram för obstruktiv sömnapné följas.
   • Vid bedömningen sammanvägs den kliniska bilden med objektiva mätresultat i form av Apné-Hypopnéindex (AHI) det vill säga antalet andningsstopp per timme.
   • Det finns inga kriterier vid förskrivning till barn och ungdomar med sömnapné, bedömning görs individuellt.
   • I samband med utlämnandet informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal patienten i handhavandet. 
   • CPAP/BiLevel beställs och registreras på patient i VO Hjälpmedels beställningssystem Visma webSesam.
   • Patienter som förskrivits CPAP ska registreras i Svenska Sömnapnéregistret SESAR.

   Relaterade länkar

   Patientens ansvar

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Avgift 500 kronor för CPAP, APAP och BilevelPAP för patienter från och med 20 år.

   När hjälpmedlet lämnas ut, ingår slangset, mask med maskhållare och eventuellt befuktare, även om befuktaren utlämnas vid ett senare tillfälle.
   Patienten ansvarar därefter för att bekosta förbrukningsmaterial exempelvis slang, mask, maskhållare. Nytt luftfilter lämnas ut utan kostnad.

   Uppföljning

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning av behandlingseffekt samt följsamhet till behandling. Patienten ska kallas till återbesök inom 1-3 månader efter inledande av behandling. Därefter rekommenderas fortsatt uppföljning med 1-2 års mellanrum under behandlingstiden som i regel är livslång.

  • Förskrivningsrätt

   Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, internmedicin, pediatrik samt läkare med ansvar för patienter i palliativt skede. Utprovning kan genomföras av fysioterapeut eller sjuksköterska med klinisk erfarenhet inom området.

   Hjälpmedel

   Avser hjälpmedel för att ge koncentrerad syrgas som inandas genom näsan och/eller munnen.

   Syrgas kan ges från oxygenflaskor med komprimerad gas, som gas från behållare med flytande oxygen eller som oxygenanrikad luft från en oxygenkoncentrator.

   Oxygen från en oxygenkoncentrator är att föredra vid kontinuerlig oxygenbehandling i patientens hem. En oxygenkoncentrator är en utrustning som samlar och koncentrerar, det vill säga anrikar, oxygen ur luften. Det finns två typer av flödesregulatorer på oxygenkoncentratorer.

   På den ena typen är den förskrivna dosen fast förinställd och på den andra typen ställs dosen in av användaren.

   Sortiment

   • Oxygenkoncentratorer
   • Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient med kronisk hypoxi, där läkemedelsbehandling inte ger önskat resultat.
   • Kan förskrivas patient i palliativ vård i hemmet, vid syrebrist med andnöd. 
   • I samband med utlämnandet ska legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal informera och instruera patienten i hur utrustningen fungerar, liksom vilka säkerhetsföreskrifter som gäller. Skriftliga användarinstruktioner ska dokumenteras och lämnas ut till patient. Se anvisningar för syrgasbehandling i Vårdhandboken.
   • Information om vart patienten ska vända sig vid behov av reparation ska ges i samband med utlämning av hjälpmedlet.
   • Akut utlämning och reparation/utbyte av hjälpmedlet ska kunna utföras dygnet runt.
   • Patienter som förskrivits oxygenutrustning i hemmet ska registreras i Andningssviktregistret Swedevox.
   • Oxygenkoncentratorer beställs och registreras på patient i VO Hjälpmedels beställningssystem Visma webSesam.

   Patientens ansvar

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell. Förbrukningsmaterial är avgiftsfritt.

   Uppföljning

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning av behandlingseffekt samt följsamhet till behandling. Uppföljning sker i när samverkan med syrgassjuksköterska. 

  • Förskrivningsrätt

   Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin, allmänmedicin, internmedicin, kirurgi, neurologi, öron-näsa-halssjukvård samt läkare med ansvar för patienter i habilitering/rehabilitering eller palliativ vård.

   Hjälpmedel

   Avser elektrisk eller batteridriven vakuumsug som genom undertryck suger sekret och/eller slem ut ur lungorna.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient för sugning av trakeostomi.
   • Patient med trakealkanyl ska alltid förskrivas två apparater och möjlighet till batteridrift.
   • Kan förskrivas patient med svår rörelsenedsättning för sugning av munhåla och svalg.
   • I samband med utlämnandet informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal användaren i handhavandet
   • Elektrisk eller batteridriven vacuumsug beställs och registreras på patient i VO Hjälpmedels beställningssystem Visma webSesam.

   Patientens ansvar

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell. Förbrukningsmaterial är avgiftsfritt.

   Uppföljning

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning samt följsamhet till behandling.

  • Förskrivningsrätt

   Sjukgymnast med klinisk erfarenhet inom området.

   Hjälpmedel

   Avser andningsmuskeltränare, PEP-motstånd och CPAP.

   Sortiment

   Inte aktuellt

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient med nedsättning av funktion i muskler som är involverade i andning för att bibehålla eller förbättra andningsfunktioner.

   Patientens ansvar

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Avgift 500 kronor för CPAP för patient från och med 20 år. 

   Uppföljning

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning samt följsamhet till behandling.

  • Förskrivningsrätt

   Förskrivning av dentalteknisk sömnapnéskena - Läkare med specialistkompetens inom lungmedicin eller öron-näsa-halssjukdomar samt med klinisk erfarenhet av patienter med sömnapné.

   Tandläkare med klinisk erfarenhet inom området, provar ut och lämnar ut hjälpmedlet efter läkares förskrivning.

   Hjälpmedel

   Avser individuellt tillverkad och anpassad dentalteknisk sömnapnéskena för att föra fram underkäken och därigenom dra fram tungan och skapa mer plats i svalget.

   Andra hjälpmedel vid sömnapné

   Sortiment

   Inte aktuellt

   Anvisning för förskrivning

   • Sömnapnéskena kan förskrivas patient för att motverka eller reducera sömnapnéer.
   • Vid behandling av patienter med behov av sömnapnéskena, ska Region Skånes vårdprogram för obstruktiv sömnapné följas.
   • I samband med utlämnandet informerar och instruerar legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal patienten i handhavandet.

   Region Skånes vårdprogram för obstruktiv sömnapné (Vårdriktlinjer)

   Patientens ansvar

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Avgift 500 kronor för CPAP för patient från och med 20 år. 

   Uppföljning

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning samt följsamhet till behandling.

  • Förskrivningsrätt

   Läkare med kompetens och klinisk erfarenhet inom området.

   Hjälpmedel

   Avser kompressionsstrumpor för armar och ben. 

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är utredd och bedömd vara i behov av kompressionsstrumpa som ett led i sin behandling, exempelvis vid lymfödem, venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom, keloider vid brännskada, andra kroniska ödemtillstånd, kompletterande behandling vid djup ventrombos.
   • Förskrivning kan göras av kompressionsstrumpa med kompressionsgrad 2 och 3. Kompressionsstrumpa med kompressionsgrad 1 är normalt patientens egenansvar men kan i undantagsfall förskrivas efter särskild bedömning.
   • Patienten ska alltid ha tillgång till minst två fungerande kompressionsprodukter för att möjliggöra tvätt. Vid bedömning av hur många kompressionsdelar som ska förskrivas bör individuell hänsyn tas till bland annat arbete, fritidsaktiviteter och användning under dygnet, så att behandling och skötsel av kompressions-
    delarna blir korrekt. Hänsyn ska också tas till angiven livslängd på produkten.
   • Arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska med kompetens och klinisk erfarenhet inom området, provar ut och lämnar ut hjälpmedlet efter läkares förskrivning.
   • Behovet av hjälpmedel för att underlätta vid påtagning respektive avtagning bör också beaktas vid utprovningstillfället. Viktigt med skriftlig information om tvättråd, behandlingstid och tid för uppföljning för att optimera behandlingseffekten av kompressionsstrumporna

   Svensk Förening för Lymfologi (SFL) 

   Egenansvar - konsumentprodukter (Hjälpmedelsguiden Skåne)

   Patientens ansvar

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning samt följsamhet till behandling.

  • Förskrivningsrätt

   Läkare med kompetens och klinisk erfarenhet inom området.

   Hjälpmedel

   Avser kompressionsutrustning/pump som producerar tryckvågor som underlättar cirkulationen och förhindrar svullnad orsakad av cirkulationsproblem.

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som är utredd och bedömd vara i behov av kompressionspump som ett led i sin behandling, exempelvis vid lymfödem, venös insufficiens, posttrombotiskt syndrom eller andra kroniska ödemtillstånd.
   • Arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska med kompetens och klinisk erfarenhet inom området, provar ut och lämnar ut hjälpmedlet efter läkares förskrivning.

   Svensk Förening för Lymfologi (SFL) 

   Patientens ansvar

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Ingen avgift, bidrag eller rekvisition är aktuell.

   Uppföljning

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning samt följsamhet till behandling.

  • Förskrivningsrätt

   Läkare med specialistkompetens inom dermatologi.

   Hjälpmedel

   Avser ultraviolett B-lampa (UVB).

   Sortiment

   Om patientens behov inte kan tillgodoses inom aktuellt sortiment, kan förskrivning utanför sortiment bli aktuell. Beslutet motiveras och dokumenteras i journal.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient med Psoriasis, eksem eller annan dermatos, där effekt av ljusbehandling kan förväntas.
   • Skriftliga instruktioner om hur lampan ska skötas ska ges till patienten i samband med utlämnande.

   Patientens ansvar

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Avgift 300 kronor för patienter oavsett ålder. Utöver avgift vid förskrivning av UVB-lampa, tas en depositionsavgift på 400 kr ut. Depositionsavgiften återbetalas i samband med återlämning.

   Uppföljning

   Förskrivaren ansvarar för uppföljning, sex till tolv veckor efter förskrivning.

   Strålningsmätning som möjliggör bestämning av ultraviolett stråldos ska ske omedelbart före och efter byte av strålkällor och i övrigt när det bedöms nödvändigt. På enheter som förskriver UVB-lampor ska särskild ansvarig för strålningsmätning finnas.

06 - Ortoser och proteser

  • Förskrivningsrätt

   • Förstagångsförskrivning - Läkare med specialistkompetens inom dermatologi, gynekologi, kirurgi, internmedicin, onkologi samt neurokirurgi.
   • Förskrivning efter förstagångsförskrivning - Läkare, specialist allmänmedicin.
   • För patienter med diagnos transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar förskrivs peruk/postisch/toupé av läkare med specialistkompetens inom dermatologi anställd på Hudmottagningen SUS Malmö eller läkare med specialistkompetens inom psykiatri.

   Hjälpmedel

   Avser bidrag till peruker, toupéer och postischer eller annan typ av löshår (vid partiellt håravfall) samt tatuering av ögonbryn och eyeliner.

   Rekvisition för peruk och tatuering (pdf)

   Sortiment

   Inte aktuellt, avser bidrag.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som till följd av sjukdom eller behandling tappat sitt hår, helt eller partiellt.
   • Kan förskrivas patient från och med 18 år med fastställd diagnos, transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar i syfte att underlätta för patienten att leva i den sociala roll som stämmer överens med den könsidentitet som hen vill bli bekräftad i.
   • Bidraget förskrivs för en 12-månadersperiod. Undantag är patient med alopeci, där förskrivningen gäller längre tid än 12 månader. Förskrivaren noterar detta i rekvisitionens kommentarsfält.
   • Vid nytt behov krävs ny förskrivning. Ny rekvisition kan inte lämnas ut innan giltighetstiden på tidigare rekvisition gått ut.
   • Om patienten av medicinska skäl har behov av fler peruker, ska förskrivning ske i samråd med berörd verksamhetschef.
   • Bidraget kan även användas för tatuering av ögonbryn och eyeliner vid universell alopeci. Tatuering är ingen Hälso- och sjukvårdsåtgärd och ligger utanför Region Skånes ansvar. Patienten genomför tatuering på eget ansvar.
   • Bidraget gäller inte för inköp av huvudbonad. Huvudbonad är ett egenansvar och bekostas av patienten.

   Patientens ansvar

   Patienten ansvarar själv för val av lämplig produkt och var den ska inhandlas. Efter inköp äger patienten produkten.

   Om produkten inte fungerar som utlovats eller går sönder, ska patienten vända sig till butiken där den är köpt. Patienten bekostar själv eventuella reparationer.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Bidrag högst 7500 kronor inklusive moms per 12-månadersperiod och patient.

   Uppföljning

   Inte aktuellt.

  • Förskrivningsrätt

   • Förstagångsförskrivning - Läkare med specialistkompetens inom dermatologi, gynekologi, kirurgi, internmedicin, onkologi samt neurokirurgi.
   • Förskrivning efter förstagångsförskrivning - Läkare, specialist allmänmedicin.
   • För patienter med diagnos transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar förskrivs peruk/postisch/toupé av läkare med specialistkompetens inom dermatologi anställd på Hudmottagningen SUS Malmö eller läkare med specialistkompetens inom psykiatri.

   Hjälpmedel

   Avser bidrag till peruker, toupéer och postischer eller annan typ av löshår (vid partiellt håravfall) samt tatuering av ögonbryn och eyeliner.

   Rekvisition för peruk och tatuering (pdf)

   Sortiment

   Inte aktuellt, avser bidrag.

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient som till följd av sjukdom eller behandling tappat sitt hår, helt eller partiellt.
   • Kan förskrivas patient från och med 18 år med fastställd diagnos, transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar i syfte att underlätta för patienten att leva i den sociala roll som stämmer överens med den könsidentitet som hen vill bli bekräftad i.
   • Bidraget förskrivs för en 12-månadersperiod. Undantag är patient med alopeci, där förskrivningen gäller längre tid än 12 månader. Förskrivaren noterar detta i rekvisitionens kommentarsfält.
   • Vid nytt behov krävs ny förskrivning. Ny rekvisition kan inte lämnas ut innan giltighetstiden på tidigare rekvisition gått ut.
   • Om patienten av medicinska skäl har behov av fler peruker, ska förskrivning ske i samråd med berörd verksamhetschef.
   • Bidraget kan även användas för tatuering av ögonbryn och eyeliner vid universell alopeci. Tatuering är ingen Hälso- och sjukvårdsåtgärd och ligger utanför Region Skånes ansvar. Patienten genomför tatuering på eget ansvar.
   • Bidraget gäller inte för inköp av huvudbonad. Huvudbonad är ett egenansvar och bekostas av patienten.

   Patientens ansvar

   Patienten ansvarar själv för val av lämplig produkt och var den ska inhandlas. Efter inköp äger patienten produkten.

   Om produkten inte fungerar som utlovats eller går sönder, ska patienten vända sig till butiken där den är köpt. Patienten bekostar själv eventuella reparationer.

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Bidrag högst 7500 kronor inklusive moms per 12-månadersperiod och patient.

   Uppföljning

   Inte aktuellt.

  • Förskrivningsrätt

   • Legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens och klinisk erfarenhet verksamma vid Bröstmottagning.
   • För patienter med diagnos transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar förskrivs bröstprotes av legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal med kompetens och klinisk erfarenhet verksamma vid Bröstmottagningen SUS Lund.

   Hjälpmedel

   Hjälpmedel som utseendemässigt ersätter hela eller delar av bröstet.

   Rekvisition för peruk och tatuering (pdf)

   Sortiment

   Bröstprotes - avtal (Avtalskatalogen)

   Beställning

   Region Skånes mottagningar beställer bröstproteser via Raindance marknadsplats. Privata utprovare beställer bröstproteser direkt från leverantör. 

   Anvisning för förskrivning

   • Kan förskrivas patient med partiell eller total amputation av bröst.
   • Kan förskrivas patient från och med 18 år med fastställd diagnos, transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar i syfte att underlätta för patienten att leva i den sociala roll som stämmer överens med den könsidentitet som hen vill bli bekräftad i.
   • Av hygienskäl bör patienten förskrivas två utprovade bröstproteser per bröst.
   • 1 styck BH kan förskrivas mot egenavgift i samband med att patienten förskrivs bröstprotes för första gången. Därefter är fortsatt behov av BH ett egenansvar och kan inte förskrivas. Försäljning av BH ur Region Skånes upphandlade sortiment är inte tillåtet.

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.i.skane.se)

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Patienten ansvarar för att bekosta eventuellt förbrukningsmaterial, exempelvis lim. Avgift 300 kronor för BH vid förstagångsförskrivning av bröstprotes.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.i.skane.se)

  • Kostnadsansvar

   Förskrivande verksamhetsområde.

   Förskrivningsrätt

   Läkare med specialistkompetens inom plastikkirurgi anställd på sektion plastikkirurgi SUS Malmö.

   Hjälpmedel

   Avser individanpassad penisprotes, med eller utan urinarfunktion.

   Rekvisition - penisprotes (pdf)

   Sortiment

   Individanpassad penisprotes tillverkad av ProtesTeknik i Norr AB.

   Rutin utprovning penisprotes (pdf)

   Anvisning för förskrivning

   Kan förskrivas patient från och med 18 år med fastställd diagnos, transsexualism, könsdysfori och andra specificerade könsidentitetsstörningar i syfte att underlätta för patienten att leva i den sociala roll som stämmer överens med den könsidentitet som hen vill bli bekräftad i.

   Patienten ska informeras om hur utprovningsprocessen går till.

   Patientinformation - penisprotes (pdf)

   Patientens ansvar

   Patientens och närståendes ansvar (hjalpmedelsguiden.i.skane.se)

   Avgift, bidrag och rekvisition

   Penisprotesen levereras komplett med hudlim och rengöringsolja. Därefter är patienten kostnadsansvarig för hudlim och rengöringsolja.

   Uppföljning

   Följa upp och utvärdera funktion och nytta (hjalpmedelsguiden.i.skane.se)

27 - Hjälpmedel för kontroll, anpassning eller mätning av element i fysiska omgivningar

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.