Psykiatri

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Goda råd är inte dyra

Pregabalin

Vid förskrivning av pregabalin (Lyrica) på ångestindikation (GAD) välj generiskt pregabalin. Preparatet är inte automatiskt utbytbart på apotek.  Pregabalin bör fortfarande vara ett tredjehandspreparat till utvalda patienter som inte tolererar andra alternativ (SSRI, SNRI) eller vid uttalad terapisvikt.

Depression

Respektera TLV:s begränsning i förmån för Brintellix (vortioxetin). Vid egent­lig depression rekommenderas i första hand SSRI som behandling. Om inte behandlingsmålen nås med det första behandlingsalternativet bör ett annat antidepressivt läkemedel väljas enligt behandlingsalgoritmen i bakgrundsmaterialet.

Adhd

Välj generiskt metylfenidat vid nyinsättning och receptförnyelse. På gruppnivå finns ingen skillnad i effekt eller biverkningar mellan original och generika.

Läkemedel vid behandling av beroende

Respektera gällande avtal och använd upphandlade preparat.

Melatonin

Melatonin bör förskrivas i en styrka som innebär att så få tabletter som möjligt behöver tas ut. Respektera TLV:s förmånsbegränsning. Melatonin subventioneras endast till barn och ungdomar 6–17 år med ADHD där sömnhygienåtgärder har varit otillräckliga.

Kvalitetsmål

Bensodiazepiner

  • Minskning av volym (DDD) alprazolam, diazepam, klonazepam samt lorazepam jämfört med föregående år i Region Skåne på psykiatrisk indikation.

Bensodiazepiner har en väl dokumenterad akut ångestlindrande effekt men pre­paraten har en påtaglig beroendepotential med toleransutveckling och besvär­liga abstinenssymtom vid utsättning. De kan ge anterograd amnesi. De lämpar sig därför inte för långtidsbehandling. Arbetsgruppen förordar endast oxaze­pam och då förskrivning under begränsad tid.

Pregabalin (generika)

  • Minskning av volym (DDD) jämfört med föregående år.

Tandvårds och Läkemedelsförmånsverkets begränsningar i subvention ska respekteras. Pregabalin subventioneras vid generaliserat ångestsyndrom endast till de patienter som inte nått behandlingsmålet med antingen SSRI eller SNRI, eller då dessa inte är lämpliga av medicinska skäl. 

Medel vid alkoholberoende 

Det föreligger en betydande omotiverad underanvändning av förebyggande medel mot alkoholberoende i klinisk praxis. 

Läkemedelsrådet önskar se en ökad användning av dessa preparat, som kan och bör förskrivas inom alla specialiteter där patienter med alkoholberoende förekommer. Lokalt kan kvalitetsmålet formuleras som att förskrivningen av dessa medel bör öka år från år på varje vårdenhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.