Kvalitetsutveckling

Här hittar du information om hur du kan stödja din verksamhet i förbättringsarbete. Detta kan ske i form av skräddarsydda eller löpande förbättringsprogram och/eller enskilda insatser från Enheten för kvalitetsutveckling.

Stödjande aktiviteter

 • Coachning

  Individuell coachning av chefer, ledare och processledare. Insatsernas omfattning och innehåll anpassas till det individuella behovet. Det kan exempelvis sträcka sig från ett möte på några timmar, till kontinuerlig coachning över en längre period. Du kommer ha kontakt med en förbättringshandledare som stöttar dig i förändringsarbetet.

 • Facilitering

  Syftet med facilitering är att effektivisera och utveckla organisationer genom att vägleda en grupp i förbättringsprocessen. Det görs på ett sätt som skapar delaktighet, motivation och ansvarstagande.

  Faciliteringen sker genom olika workshops där förutsättningar skapas för nytänkande, utveckling och kreativitet. En faciliteringsworkshop passar exempelvis grupper som behöver:

  • Utforska eller utveckla ett valfritt tema eller idé
  • Bryta gamla handlingsmönster
  • Reflektera över hur man arbetar tillsammans
  • Förbättra processer
  • Planera förändringar
 • Implementeringsstöd

  Implementering handlar om att realisera idéer och planer i konkret handling som ger resultat, förhoppningsvis enligt intention. En väl förberedd och organiserad implementeringsprocess leder till god måluppfyllelse. Tillsammans med våra förbättringshandledare kan du som chef och ledare utveckla verksamma implementeringsstrategier där du även erbjuds stöd i omsättningsmomentet.

  Särskilt fokus för implementeringsstöd rör omsättningen av vårdprogram. Utöver det stödjer vi också implementering av modern produktionsstyrning och förbättringsarbete. 

 • Stöd i projektledning

  Ett projekt har alltid en tydlig målsättning om vad som ska åstadkommas inom utsatt tid. För att projektet ska nå de mål som satts upp krävs strukturerat arbete, god förankring med ledning som medarbetare såväl som god samarbets- och kommunikationsförmåga.  Våra medarbetare har god vana av att driva effektivt projektarbete eller stötta projektledare.

 • Förbättringsprogram

  Vi erbjuder både skräddarsydda och löpande förbättringsprogram inom:

  Förbättringsledare

  Vänder sig till dig som vill lära dig förbättringskunskap för att kunna leda och/eller handleda ett kund/patientfokuserat förbättringsarbete i verksamheten.

  Personcentrerad vård

  Vänder sig till tvärprofessionella team där en deltagare bör vara chef eller ha beslutsmandat, och en deltagare bör vara patient/anhörig. Målsättningen är att åstadkomma en verksamhet där patienten är en partner och medskapare i sin egen vård och i vårdens utveckling.

  Chefs- och ledarskap

  Vänder sig till dig som har en chefs- och ledarskapsposition. Målsättningen är att skapa en kunskapsbas för att leda verksamheten så att gott resultat, säker vård och värde för kunden skapas.

  Värdeskapande flöden

  Vänder sig till regionala och/eller kommunala tvärprofessionella team inom hälso- och sjukvården. Målsättningen är att inspirera till förändringar och generera nya idéer som leder till konkreta kund/patientfokuserade förbättringar. 

  Samtalsledare

  Vänder sig till dig som vill lära dig att arbeta med systemiska möten. Målet är att ge deltagarna en introduktion inom kunskapsområdet, systemisk teori, samt övning i att leda systemiska möten.

 • Anmälan/beställning

  Beställning av förbättringsprogram

  Kontakta Enheten för kvalitetsutveckling om du vill planera ett skräddarsytt program. Du är även välkommen att kontakta enheten om de ämnen/kategorier som finns under "Förbättringsprogram" inte matchar ditt behov. Vi är öppna för önskemål och strävar efter att kunna skräddarsy förbättringsprogram som passar din verksamhet. 

  Anmälan till program

  Enhetens löpande förbättringsprogram kan du hitta och anmäla dig till i utbildningskalendern. 

  Beställning av/anmälan till andra stödjande aktiviteter

  Kontakta Enheten för kvalitetsutveckling för diskutera hur vi kan hjälpa dig.

Kontakt och uppdrag

 • Uppdrag

  Inom Region Skånes satsningar för kvalitetsutveckling i vården, har Enheten för kvalitetsutveckling i uppdrag att:

  Stödja analyser av mått och mätetal

  I syfte att åstadkomma förbättringar krävs det ingående analyser av mått och mätetal som på olika sätt signalerar vad och hur stort problemet är. Analyserna fokuserar framförallt process- och variationsanalyser.

  Medverka till implementering av evidensbaserade arbetssätt och teknologier

  Kunskapsutvecklingen inom hälso- och sjukvården är enorm. Kunskapsfältet gällande omsättning av kunskap till praktik bör i högre grad också praktiseras inom hälso- och sjukvården. I detta uppdrag ingår att aktivt medverka till att riktlinjer och vårdprogram omsätts. Det gäller såväl att stödja i praktiken som att utveckla stabila strukturer för hur implementering behöver gå till.

  Utveckla metoder för patient- och närståendemedverkan

  Patientmakten ska öka och involvering i hur vården ges behöver också öka i realiteten. Flera underrubriker finns som på flera sätt syftar till att göra patienter/anhöriga till medskapare i vården samt att mått och mätetal kan fångas kontinuerligt som visar på upplevd kvalitet.

  Stödja utvecklingen av modern produktionsstyrning

  Planering utifrån behov som sedan blir kapacitetsplanering där ett schema med kompetensgradering fastställs är i hälso- och sjukvårdskontext en komplicerad verksamhet, med stor potential.

  Bidra till kunskapsutvecklingen inom fältet

  Då Region Skåne finns i en omgivning präglad av både tunga forsknings- och utbildningsinstitutioner som ledande företag inom life-science fältet finns det stora samverkansmöjligheter både kopplat till innovationer, forskning och utbildning.

 • Kontaktpersoner
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Jesper Stenberg Enhetschef
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Anne Gunnarsson Koordinator
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Rasmus Nord-Schönbeck Hälso- och sjukvårdsstrateg/utvecklare
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Claudia Varga Programadministratör
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Magnus Augustinsson Hälso- och sjukvårdsstrateg/utvecklare
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Ola Winquist Hälso- och sjukvårdsstrateg/utvecklare Jobbar förnärvarande 60%
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Kristian Dahlberg Utvecklare
  Visa fler kontaktuppgifter
  • Joel Björnklev Hälso- och sjukvårdsstrateg/utvecklare
  Visa fler kontaktuppgifter
 • Adresser

  Postadress:

  Enheten för kvalitetsutveckling
  Region Skåne
  291 89 Kristianstad

  Besöksadresser:

  Region Skåne
  Dockplatsen 26
  Malmö
  Kartlänk och vägbeskrivning (Google maps)

  Region Skåne
  Rådhus Skåne
  Västra Storgatan 12
  Kristianstad
  Kartlänk och vägbeskrivning (Google maps)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter