Samarbete för bättre vård

Inom Södra sjukvårdsregionen pågår ett utvecklingsarbete som går under namnet Samarbete för bättre vård. Målet är att skapa bättre vård för patienterna.

I Södra sjukvårdsregionen ingår regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. För att klara framtidens krav och för att hela vårt sjukvårdssystem ska fungera måste vi samarbeta och utveckla hela hälso- och sjukvården. Tanken är att samarbeta genom att:

 • utnyttja gemensamma resurser på bästa sätt
 • ha ett personcentrerat synsätt
 • fortsätta utveckla en god och tillgänglig vård och uppnå en jämlik hälsa.

Det finns en politisk styrgrupp med representanter från alla huvudmän. Ledningsgruppen för Södra sjukvårdsregionen, som består av tjänstemän på ledningsnivå, är styrgrupp och arbetet leds av en samarbetsgrupp.

Det finns dessutom arbets-, referens- och delprojektgrupper. I de olika grupperna finns deltagare från alla fyra regioner och det är verksamhetsföreträdare för berörda områden som ingår, för att få in kunskap från kärnverksamheten i de olika grupperna och delprojekten. Lokal kunskap och förankring är viktigt för att hitta långsiktiga och hållbara samarbeten.

Flertal delprojekt

Samarbetet har lett till drygt tjugo delprojekt inom olika områden. Några exempel:

 • Ortopedi – ryggkirurgi
  Tillsammans arbetar vi för att förbättra och förstärka ryggkirurgin i Södra sjukvårdsregionen, bland annat genom att läkare från Blekinge, Halland och Kronoberg utbildas och tjänstgör i Skåne. På så sätt ökar vi tillgängligheten och stärker kompetensutvecklingen.
 • Kirurgi för godartad njurkirurgi
  I ökad utsträckning behandlas patienter från norra Skåne i Växjö, för att utnyttja den kompetens och de resurser som finns i Kronoberg. På så sätt stärks kompetensen i Kronoberg och tillgängligheten ökar för skånska patienter.
 • Axelkirurgi 
  Del 1 gäller nyckelbenskirurgi där en HTA-rapport visar att det inte finns vetenskapliga belägg för att kirurgisk behandling ger bättre resultat än icke kirurgisk behandling vid okomplicerade nyckelbensfrakturer.
  Del 2 gäller ortopedi vid subakromiellt smärtsyndrom, där en HTA-rapport visar att operation inte bör genomföras vid inklämning i axeln (impingement). HTA-analysen visar att viss axelkirurgi (artroskopisk subakromiell dekompression, ASD) inte medför någon kliniskt relevant fördel jämfört med icke kirurgisk behandling.

Om du har idéer eller förslag på hur vi kan förbättra samarbetet eller tankar kring hur vi på bästa sätt kan dra nytta av samarbetsformen så hör gärna av dig till Lena Luts, som är Skånes representant: lena.luts@skane.se

På den gemensamma webbplatsen för Södra sjukvårdsregionen finns mer information om utvecklingsarbetet:
Sodrasjukvardsregionen.se – Samarbete för bättre vård.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.