Samarbete för bättre vård

Inom Södra sjukvårdsregionen pågår ett utvecklingsarbete som går under namnet Samarbete för bättre vård. Målet är att skapa bättre vård för patienterna.

I Södra sjukvårdsregionen ingår regionerna Blekinge, Halland, Kronoberg och Skåne. För att klara framtidens krav och för att hela vårt sjukvårdssystem ska fungera måste vi samarbeta och utveckla hela hälso- och sjukvården. Tanken är att samarbeta genom att:

  • utnyttja gemensamma resurser på bästa sätt
  • ha ett personcentrerat synsätt
  • fortsätta utveckla en god och tillgänglig vård och uppnå en jämlik hälsa.

Det finns en politisk styrgrupp med representanter från alla huvudmän. Ledningsgruppen för Södra sjukvårdsregionen, som består av tjänstemän på ledningsnivå, är styrgrupp och arbetet leds av en samarbetsgrupp.

Det finns dessutom arbets-, referens- och delprojektgrupper. I de olika grupperna finns deltagare från alla fyra regioner och det är verksamhetsföreträdare för berörda områden som ingår, för att få in kunskap från kärnverksamheten i de olika grupperna och delprojekten. Lokal kunskap och förankring är viktigt för att hitta långsiktiga och hållbara samarbeten.

Flertal delprojekt

Samarbetet har lett till ett 30-tal delprojekt inom olika områden. Några exempel:

Axelkirurgi

I rapporter från HTA Syd 2017 respektive 2019 visades att kirurgisk behandling på grund av nyckelbensfraktur och avlastande operation på grund av inklämning i axeln, så kallad impingement, inte ger bättre resultat än fysioterapi.  En aktuell uppföljning visar ingen säker minskning av antalet operationer på grund av nyckelbensfraktur medan andelen patienter med inklämningsbesvär som opereras har minskat. Chefssamråd ortopedi följer utvecklingen och håller frågan aktuell i verksamheten.

Ablationer

Investeringar krävs för att möta ablationsbehoven. Hösten 2019 presenterades ett förslag om utökad samverkan mellan Sus och Blekingesjukhuset rörande ablationsbehandling vid hjärtarytmier, i första hand förmaksflimmer (delprojekt 13). Vid uppföljning hösten 2020 konstaterades att samarbetet utvecklats positivt men att tillgängliga resurser inte motsvarar Södra sjukvårdsregionens behov. Södra regionvårdsnämnden rekommenderar nu Region Skåne och Region Blekinge att genomföra nödvändiga resursförstärkningar.

Onkologisk vård

Samverkan kring onkologisk vård utvecklas positivt i Södra sjukvårdsregionen. En aktuell uppföljning konstaterar att regionerna i Södra sjukvårdsregionen tagit ett antal steg i riktning mot ökad samverkan under 2020-2021, men att det fortfarande krävs ytterligare insatser för sammanhållna vårdkedjor, tydligare ansvarsfördelning mellan olika vårdnivåer och säkrare överlämningar.

Idéer och förslag

Om du har idéer eller förslag på hur vi kan förbättra samarbetet eller tankar kring hur vi på bästa sätt kan dra nytta av samarbetsformen så hör gärna av dig till Anna-Karin Falck, som är Skånes representant via e-postadressen: anna-karin.falck@skane.se.

På den gemensamma webbplatsen för Södra sjukvårdsregionen finns mer information om utvecklingsarbetet:

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.