Patientnära analys (PNA)

Patientnära analyser är de som utförs av vård- och labpersonal på avdelning/mottagning inom sjukvården eller kommunal omsorg.

Patientnära analyser är de som utförs av vårdpersonal alternativt labpersonal på avdelning/mottagning inom sjukvården eller kommunal omsorg, men utanför Labmedicin. Detta till skillnad från egentestning som görs av patienten.

 

Afinion 
CRP,
HbA1c

DCA Vantage
HbA1c

Hemo-Cue
Glukos RT

Hemo-Cue
Hb

Urisys
Urin-test-remsa

Antal
Uppkopplade Vårdcentraler

300 40 450 400  300 90 
92 11 305 208 211 25

Övre raden visar antal instrument som ska kopplas upp. Nedre raden visar status i uppkopplingen.

Dessutom är alla blodgasinstrument, AccuChek och CoaguChek uppkopplade.

Rutiner för patientnära analys

 • Riktlinjer

  Vi har ett regionalt uppdrag att besluta om val av metod, instrument och kvalitetssystem för patientnära analyser.

  Patientnära analyser

  • Labmedicin inför AQURE för anslutning av patientnära analysinstrument.
  • Beställs av vården via Labmedicin. Kvalitetssäkras via Labmedicin.
  • Vi arbetar för att få en kostnadseffektiv patientnära verksamhet, med hög teknisk och medicinsk kvalitet.
  • Vi medverkar i upphandlingar av metoder och instrument och ställer höga krav på kvalitet och säkerhet till en låg kostnad.
  • Våra viktigaste uppgifter är utbildning, kvalitetsarbete och övervakning av kvalitetskontroller.

  Funderar du på att sätta upp en patientnära analys?

  Kontakta alltid någon av våra kontaktpersoner för patientnära analyser om du funderar på att starta upp ny analys. Vi jobbar skåneövergripande och finns tillgängliga i regionens alla hörn.

  Vi hjälper till med att bedöma behov av patientnära analys, med kostnadskalkyl och med val av lämpligt instrument. För de vanliga metoderna som hemoglobin, glukos, CRP, HbA1c och urintestremsor har vi färdiga kvalitetssystem som kan nyttjas.

  Förutom utbildning för analysarbetet håller vi också fortbildning i provtagning och preanalytik.

  Funderar du på ett mer omfattande analysarbete?

  Vid större instrument som för analys av blodgaser skall processledare Charlotte Wigermo eller medicinskt ansvarige Kristina Persson alltid kontaktas innan beslut tas om ny metod. Detta gäller också om du är intresserad av metoder som inte ingår i upphandlingen.

  Charlotte Wigermo
  Telefon 044 - 309 19 35
  E-post Contact

  Kristina Persson
  046-17 34 71
  E-post Contact

  Hur fungerar samarbetet mellan Klinik och Labmedicin?

  Om det är ett mer omfattande laborativt arbete som skall utföras – t ex blodgaser – skrivs en specifik överenskommelse mellan Labmedicin och den laborerande enheten.

  Här definieras ansvar, åtaganden och ersättning mer i detalj.

  När beslut fattats om införande av patientnära metod som inkluderar instrument så beställs, testas och registreras instrumentet av oss. Vi hjälper till med anmälan till nationellt kvalitetssystem från Equalis. Vi har också ett regionalt kvalitetssystem för de enheter som endast har enstaka glukos- eller Hb-instrument.

  Vi planerar utbildningen tillsammans med chef eller utbildningsansvarig och genomför den, ibland i samarbete med leverantören. Ett labombud utses som står för kontakten med Labmedicin. Labombudet sköter beställning av reagens och kontroller.

  Vid fel eller problem med utrustning/analyskit eller kvalitetskontroller ska vår kontaktperson för patientnära analyser kontaktas. Vi hjälper till med felsökning och problemlösning. För de enklare utrustningarna finns utlåningsinstrument att tillgå. Den avdelning eller mottagning som utför patientnära analyser skall följa aktuella metodbeskrivningar och instruktioner.

  Vad kostar patientnära analyser?

  Generellt blir oftast kostnaden per analys högre än vid analys som utförs av Labmedicin, speciellt om arbetskostnaderna beaktas.

  Oftast är investeringskostnaderna låga medan reagenskostnaderna står för största delen av kostnaderna. Vi gör gärna en ekonomisk kalkyl i varje fall för att ge en bild av framtida kostnader.

 • Beställa PNA-instrument

  Om du planerar att sätta upp en patientnära analys och vill beställa instrument så ska du först läsa riktlinjerna.

  Vi deltar i upphandling av de instrument och reagens som får användas vid patientnära analys.

  Koncerninköp vid Region Skåne ansvarar för själva upphandlingen och även för den produktkatalog som beskriver resultatet av genomförd upphandling.

  Du beställer via din PNA-kontakt.

 • Kontakt

  Vi har nu en gemensam e-postadress, där du kan nå alla kontaktpersoner:

  Contact

  PNA-ansvariga

  Susanne Jönsson
  Klinisk immunologi
  E-post Contact

  Sara Karlsson Söbirk
  Klinisk mikrobiologi
  E-post Contact

  Charlotte Wigermo
  Klinisk kemi
  E-post Contact
  Tel: 044-309 19 35

  Kontaktpersoner

  Mika Arleklo
  Klinisk kemi, Helsingborg & Ängelholm
  E-post Contact
  Tel: 042-406 33 77

  Agneta Stenmark
  Klinisk kemi, Kristianstad & Hässleholm
  E-post Contact
  Tel: 044-309 19 34 

  Eva Lindström
  Klinisk kemi, Landskrona & Lund
  E-post Contact
  Tel: 046-17 34 72

  Mandana Berenji
  Klinisk kemi, Landskrona & Lund
  E-post Contact
  Tel: 046-17 34 69

  Marie Persson
  Klinisk kemi, Malmö & Trelleborg
  E-post Contact
  Tel: 040-33 60 44

  Fozia Elahi
  Klinisk kemi, Malmö & Trelleborg
  E-post Contact  
  Tel: 040-33 60 22

  Ingrid Nilsson
  Klinisk kemi, Simrishamn & Ystad
  E-post Contact
  Tel: 0411-99 53 09

  Ann-Christin Bünger
  Klinisk mikrobiologi
  E-post: Contact
  Tel: 046-17 20 74

  Bitte Sjöström
  Klinisk mikrobiologi
  E-post: Contact
  Tel: 040-33 23 89

 • Rättning av svar

  Skriv ut dokument, fyll i samtliga uppgifter och skicka till den som är kontaktperson  på orten.

Instrument/Analyskit

 • B-Ketoner

  För patientnära analys av B-Ketoner ska GlucoMen LX Plus användas inom offentligt finansierad sjukvård i Region Skåne. Detta instrument är upphandlat med avseende på patientsäkerhet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

  Kvalitetssäkring

  All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9) 

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.

  Det är viktigt att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  Interna kontroller

  • Prov med känd halt av substans analyseras.
  • Resultaten ska ligga inom ett förutbestämt intervall.
  • Detta utförs oftast dagligen och är en kontroll på handhavande
  • och instrument/reagens.
  • Indikationer för patientnära mätning av B-Ketoner

   I Bakgrundsmaterial till Skånelistans rekommendationer 2014 finns dessa rekommendationer för Egenmätning av blodketoner:

   1. Vid insulinpumpsbehandling ska ketoner mätas på vida indikationer även om blodsockret inte är högt. Akut sjukdom vid insulinpumpsbehandling – misstänk alltid ketoacidos tills motsatsen är bevisad. Speciell mätare för blodketoner finns och bör förskrivas och användas av alla patienter som har insulinpumpsbehandling.
   2. Typ 1-diabetes med hög risk för diabetesketoacidos, graviditet och blöjbarn är andra patientgrupper som bör ha utrustning för mätning av blodketoner.

   Rekommenderad metod för B-Ketoner

   Vi rekommenderar GlucoMen LX Plus från Menarini (beställnings nr 22547). Detta instrument är upphandlat med avseende på patientsäkerhet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

   Mer information

   För mer information,  t ex om referensintervall, beslutsgränser och indikationer,  se Diabetolognytt.

   Mätning av blodketoner - var, när, hur (Diabetolognytt)

 • Blodgaser

  Patientnära blodgasanalyser i Skåne utförs på ABL 700-/800-instrument.

  Kvalitetssäkring

  All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift. 

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

  Verksamheten är kvalitetssäkrad och många blodgasanalyser är ackrediterade av SWEDAC (statlig tillsynsmyndighet).

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • Utbildning av personal.
  • Adekvata metodbeskrivningar/instruktioner.
  • Interna kontroller: Prov med känd halt av substans analyseras.
  • Resultaten ska ligga inom ett förutbestämt intervall. På blodgasinstrumenten analyseras kontroller (4 nivåer) automatiskt var 8:e timme.
  • Externa kontroller: 

   Prov med en okänd halt av substans analyseras 10 gånger/år. 

   Provet skickas från Equalis (nationell kvalitetssäkrings-organisation) och ger möjlighet att se hur instrumentet fungerar i jämförelse med andra instrument.
  • Kontaktpersoner för blodgas

   Processledare

   Charlotte Wigermo
   E-post Contact

   Medicinskt ansvarig
   Jenny Apelqvist
   E-post Contact

   Helsingborg och Ängelholm

   Ulla Ljunge
   E-post Contact
   Telefon 042 - 406 21 01

   Kristianstad och Hässleholm

   Therese Velin
   E-post Contact
   Telefon 044 - 309 19 80 

   Landskrona och Lund

   Helena Lindberg
   E-post Contact
   Telefon 046 - 17 34 58

   Malmö och Trelleborg

   Annika Rosengren
   E-post Contact
   Telefon 040 - 33 83 43 

   Simrishamn och Ystad

   Annette Lövquist
   E-post Contact
   Telefon 0411 - 99 53 65

 • CRP

  För patientnära analys av CRP ska Afinion™ AS100 användas inom offentligt finansierad sjukvård i Region Skåne.

  Detta instrument är upphandlat med avseende på patientsäkerhet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

  Kvalitetssäkring

  All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.

  Det är viktigt att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • Utbildning av personal
  • Till innehåll och utbildningstillfällen
  • Adekvata metodbeskrivningar/instruktioner
  • Interna kontroller: Prov med känd halt av substans analyseras. Resultaten ska ligga inom ett förutbestämt intervall. Detta utförs 2ggr/v och är en kontroll på handhavande och instrument/reagens.
  • Externa kontroller: Prov med en okänd halt av substans analyseras 10 gånger/år. Provet skickas från Equalis (nationell kvalitetssäkrings-organisation) och ger möjlighet att se hur instrumentet fungerar i jämförelse med andra instrument. 
 • Feces Hb

  För patientnära analys vid påvisande av humant blod i feces ska Actim Fecal Blood teststicka från Orion Diagnostica användas inom offentligt finansierad sjukvård i Region Skåne.

  Detta patientnära analyskit är upphandlat med avseende på kvalitet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

  Rekommenderad användning

  Metoden har hög känslighet och specificitet för humant hemoglobin från blödningar från tjocktarmen, och anses speciellt lämpad för detektion och uppföljning av coloncancer.

  Kvalitetssäkring

  All personal som använder analyskitet inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

 • Glukos

  För patientnära analys av Glukos ska HemoCue Glukos 201 DM RT eller Accu-Check Inform II användas inom offentligt finansierad sjukvård i Region Skåne.

  Contour XT, som främst används inom kommunal vård får endast användas för redan diagnosticerade diabetespatienters uppföljning.

  Dessa instrument är upphandlade med avseende på patientsäkerhet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

  Kvalitetssäkring

  All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.

  Det är viktigt att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • Utbildning av personal
  • Till innehåll och utbildningstillfällen
  • Adekvata metodbeskrivningar/instruktioner
  • Interna kontroller: Prov med känd halt av substans analyseras. Resultaten ska ligga inom ett förutbestämt intervall. Detta utförs oftast dagligen och är en kontroll på handhavande och instrument/reagens.
  • Externa kontroller: Prov med en okänd halt av substans analyseras 10 gånger/år. Provet skickas från Equalis (nationell kvalitetssäkrings-organisation) eller från Patientnära klinisk kemi och ger möjlighet att se hur instrumentet fungerar i jämförelse med andra instrument.

  Kontrollrapportering

  Kontrollrapportering av glukos för Lunds kommun och Psykiatri i Skåne (webbformulär)

  Kontrollrapportering av glukos och Hb för SUS Lund

 • Hb

  För patientnära analys av Hemoglobin ska HemoCue Hb 201 DM-mätare användas inom offentligt finansierad sjukvård i Region Skåne.

  Detta instrument är upphandlat med avseende på patientsäkerhet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

  Kvalitetssäkring

  All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.

  Det är viktigt att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • Utbildning av personal
  • Till innehåll och utbildningstillfällen
  • Adekvata metodbeskrivningar/instruktioner
  • Interna kontroller: Prov med känd halt av substans analyseras. Resultaten ska ligga inom ett förutbestämt intervall. Detta utförs oftast dagligen och är en kontroll på handhavande och instrument/reagens.
  • Externa kontroller: Prov med en okänd halt av substans analyseras 10 gånger/år. Provet skickas från Equalis (nationell kvalitetssäkrings-organisation) eller från Patientnära klinisk kemi och ger möjlighet att se hur instrumentet fungerar i jämförelse med andra instrument.

  Kontrollrapportering

  Kontrollrapportering av glukos och Hb för SUS Lund (webbformulär)

 • HbA1c

  För patientnära analys av  HbA1c ska Afinion™ AS100 eller DCA Vantage TMAnalyzer användas inom offentligt finansierad sjukvård i Region Skåne.

  Detta instrument är upphandlat med avseende på patientsäkerhet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

  Kvalitetssäkring

  All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.

  Det är viktigt att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • Utbildning av personal
  • Till innehåll och utbildningstillfällen
  • Adekvata metodbeskrivningar/instruktioner
  • Interna kontroller: Prov med känd halt av substans analyseras. Resultaten ska ligga inom ett förutbestämt intervall. Detta utförs 2 ggr/v och är en kontroll på handhavande och instrument/reagens.
  • Externa kontroller: Prov med en okänd halt av substans analyseras 10 gånger/år. Provet skickas från Equalis (nationell kvalitetssäkrings-organisation) och ger möjlighet att se hur instrumentet fungerar i jämförelse med andra instrument.
 • Mononucleos

  För patientnära analys av heterofila antikroppar vid misstänkt infektiös mononukleos ska analyskit Clearview IM II från Alere AB användas inom offentligt finansierad sjukvård i Region Skåne. Art nr 25 874.

  Detta patientnära analyskit är upphandlat med avseende på kvalitet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

  Kvalitetssäkring

  All personal som använder analyskitet inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.

  Det är viktigt att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • Utbildning av personal
  • Adekvata metodbeskrivningar/instruktioner
  • Interna kontroller: Kitet innehåller positiv och negativ kontroll. Dessa ska analyseras vid varje byte av lot-nummer, se uppgifter på förpackningen. Detta är en kontroll på handhavande och reagens. Resultaten ska ge önskat utfall, alltså positivt respektive negativt.
  • Externa kontroller: Prov med en okänd halt av substans analyseras 1 gång/år. Anmälan om deltagande i EQUALIS (nationell kvalitetssäkringsorganisation) kvalitetsprogram för Mononucleos sker direkt till EQUALIS. Deltagande i detta program ger möjlighet att se hur analyskitet fungerar i jämförelse med andra liknande kit.
 • Strep A

  För patientnära analys av betastreptokocker grupp A ska analyskit OSOM Strep A Test från MediGroup användas inom offentligt finansierad sjukvård i Region Skåne. Art nr 22 471 för 20 st, art nr 22 472 för 52 st.

  Detta patientnära analyskit är upphandlat med avseende på kvalitet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

  Kvalitetssäkring

  All personal som använder analyskitet inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.

  Det är viktigt att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • Utbildning av personal
  • Adekvata metodbeskrivningar/instruktioner
  • Interna kontroller: Kitet innehåller positiv och negativ kontroll. Dessa ska analyseras vid varje byte av lot-nummer, se uppgifter på förpackningen. Detta är en kontroll på handhavande och reagens. Resultaten ska ge önskat utfall, alltså positivt respektive negativt.
  • Externa kontroller: Prov med en okänd halt av substans analyseras 3 gånger/år. Anmälan om deltagande i EQUALIS (nationell kvalitetssäkringsorganisation) kvalitetsprogram för Snabbdiagnostik av grupp A streptokocker sker direkt till EQUALIS. Deltagande i detta program ger möjlighet att se hur analyskitet fungerar i jämförelse med andra liknande kit.
 • Urintestremsor

  För patientnära urinanalys med testremsor Combur test (Roche) ska Urisys 1100 användas för avläsning inom offentligt finansierad sjukvård i Region Skåne.

  Detta instrument är upphandlat med avseende på patientsäkerhet, pris samt enkelt och säkert handhavande.

  Avläsning via Urisys 1100 ger en  objektiv bedömning, vilket är svårt att åstadkomma vid manuell hantering.

  Kvalitetssäkring

  All personal som använder analysinstrument inom vården ska arbeta enligt Socialstyrelsens föreskrift.

  Ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete (SOSFS 2011:9)

  Många medicinska beslut grundas på resultat från patientnära analyser. Kvalitetssäkring omfattar därför hela processen från beställning av analys till analyssvar i patientjournalsystemet.

  Det är viktigt att delta i ett kvalitetssäkringsprogram, vilket ger jämförbara resultat mellan olika vårdenheter.

  I kvalitetssäkringen ingår

  • Utbildning av personal
  • Till innehåll och utbildningstillfällen
  • Adekvata metodbeskrivningar/instruktioner
  • Interna kontroller: Prov med känd halt av substans analyseras. Resultaten ska ligga inom ett förutbestämt intervall. Detta utförs oftast dagligen och är en kontroll på handhavande och instrument/reagens.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter