Covid-19-vaccination

Information och riktlinjer om vaccination mot covid-19. Region Skåne utgår från Folkhälsomyndighetens rekommendation om vaccination mot covid-19.

Denna höst planeras en gemensam vaccinationsinsats för covid-19 och influensa med start den 7 november. Vaccinationerna på SÄBO kan starta upp till två veckor tidigare.

Vaccinationsrekommendationer under hösten/vintern 2023

Aktuell rekommendation gäller från och med den 1 oktober och som längst till och med den 29 februari 2024.

Under hösten rekommenderas en dos vaccin till:

  • Personer som är 80 år och äldre
  • Personer som bor på särskilt boende för äldre
  • Personer som är 65-79 år samt personer i riskgrupp som är 18 år eller äldre.

Personer som tillhör en rekommenderad grupp och redan hunnit vaccinera sig innan det uppdaterade vaccinet fanns, kan ta ytterligare en dos av det uppdaterade vaccinet. Det ska i så fall ha gått tre månader sedan senaste dos. 

Andra grupper som kan vara aktuella för vaccinering mot covid-19, utöver de definierade riskgrupperna, är personer med skörhet eller påtagligt nedsatt hälsa av andra skäl. Sådana andra skäl kan vara psykiatrisk sjukdom eller demens, och även skadligt alkoholbruk eller drogbruk. 

Övriga rekommendationer

Grundvaccinerad efter en dos vaccin

Tidigare ovaccinerade personer behöver inte längre ta det vi kallat för ”grundvaccination” med flera på varandra följande doser vaccin. En dos vaccin bedöms som en fullständig vaccination. Detta beror på bedömningen att hela befolkningen redan har stött på viruset, antingen genom vaccination eller infektion, och därmed har viss immunitet.

Ingen rekommendation om vaccination till personer 18-49 år utan medicinska riskfaktorer

För personer 18-49 år utan medicinska riskfaktorer finns ingen
rekommendation om vaccination. En dos vaccin finns tillgänglig för de som ändå vill vaccinera sig under hösten/vintern. Det ska då ha gått minst 9 månader sedan senaste dos.

Ovaccinerade personer i åldern 50-64 år rekommenderas en dos

Tidigare helt ovaccinerade personer i åldern 50-64 år rekommenderas en dos vaccin under hösten/vintern. En dos vaccin finns tillgänglig även för tidigare vaccinerade i denna åldersgrupp. Det ska då ha gått minst 9 månader sedan föregående dos.

Bekräftad infektion detsamma som en dos vaccin för vissa grupper

Personer som är 65-79 år samt personer över 18 år i medicinsk riskgrupp som efter den 1 augusti 2023 haft en med test bekräftad infektion med covid-19 kan avstå sin vaccindos till hösten/vintern. Detta gäller inte vid nedsatt immunförsvar och det gäller inte heller för personer 80 år och äldre samt boende på SÄBO. Vid osäkerhet rekommenderas vaccination.

Rekommendationer för vaccination mot covid-19 från 1 oktober 2023 (folkhalsomyndigheten.se)

Vårdpersonal rekommenderas inte vaccination

Medarbetare i vården rekommenderas inte längre att vaccinera sig mot covid-19. Det finns dock möjlighet att vaccinera sig ändå genom att som övriga invånare boka tid via 1177.se.

Vaccination mot covid-19 och influensa (1177.se)

Vaccination av vuxna med måttlig eller allvarlig immunbrist

Kunskapen har ökat om vilka patientgrupper med medfödd eller förvärvad allvarlig immunbrist som ofta utvecklar ett sämre immunsvar efter vaccination mot covid-19. Folkhälsomyndighetens vägledningen ger förslag till val av vaccinationsschema, uppföljning och lämplig handläggning vid uteblivet immunsvar.

Ordination

Det är specialistklinikernas ansvar att identifiera sina patienter med allvarlig immunbrist och göra en individuell bedömning av
fortsatt vaccinationsbehov enligt vägledningen och aktuella
rekommendationer, samt att avisera och erbjuda patienterna vaccinationer och uppföljning.

Vaccinationen utförs enligt ordinarie rutin för påfyllnadsdos och registreras i PMO enligt registreringsanvisning.

Remissförfarande

I de fall vaccinationen av praktiska skäl ska ges av annan vårdgivare,
skickas remiss med önskan om denna åtgärd, enligt Regions Skånes praxis för remisshantering.

Vaccination mot covid-19 av personer 18 år och äldre med allvarlig immunbrist – En vägledning om vaccinationsschema och uppföljning av immunsvar (folkhalsomyndigheten.se)

Vaccination av barn

Sedan den 1 november 2022 finns ingen rekommendation om allmän vaccination av barn i åldrarna 12–17 år. Tidigare rekommendation om generell vaccination av särskilda riskgrupper av barn från 5 år har ersatts av en individuell bedömning av ansvarig läkare.

Uppdatering angående vaccination mot covid-19 till särskilda grupper av barn och ungdomar (barnlakarforeningen.se)

Ordination

Vaccination till barn under 18 år ordineras av patientansvarig läkare.
Respektive barnklinik identifierar och ansvarar för individuell ordination
och vaccination till de barn man bedömer är i behov av vaccination.

Remissförfarande

Eventuell remittering görs enligt Region Skånes praxis för remisshantering. I de fall vaccinationen av praktiska skäl ska ges av annan vårdgivare skickas remiss med önskan om denna åtgärd enligt Regions Skånes praxis för remisshantering.

Observera att endast barn över 12 år kan remitteras till primärvården.
Vaccination av barn under 12 år görs på sjukhusen med tillgängliga vaccin i barnformulering enligt indikation och dosering för dessa. 

Barn och unga – om vaccination mot covid-19 (folkhalsomyndigheten.se) 

Övriga riktlinjer för vaccination av särskilda grupper

Vägledning och fördjupad information

På Folkhälsomyndighetens webbplats finns fördjupad information om aktuella vacciner och vaccinationer riktad till vårdpersonal som utför vaccinationerna. 

Vägledning och fördjupad information om vaccination mot covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

Beställa vaccin

Beställning av vaccin

Hälsodeklarationer med tillhörande vägledning

På sidan Hälsodeklaration hittar du en hälsodeklaration som gäller vid enbart vaccination mot covid-19 samt en som gäller då vaccination mot covid-19 och influensa sker vid samma tillfälle. 

Registrera vaccination

Manualer för registrering av vaccinationer i PMO

Affischer

Vaccination mot covid-19 och influensa

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.