Hjälpmedelssortiment - Hörselnedsättning och dövhet

Här hittar du produktkatalogerna som informerar om det sortiment som Region Skåne har upphandlat.

Information om Sortimentsforum

Sortimentsforum är ett forum där förskrivare/vårdgivare möts i syfte att säkerställa ett ändamålsenligt hjälpmedelssortiment utifrån patienterna och vårdens behov.  Sortimentsforum ska hållas minst 2 gånger/år och leds av Sortiment- och avtalsledare på Hjälpmedel. Experter kan bjudas in efter behov.

Instruktion för Sortimentsforum (pdf)

Löpande produktinformation

 • webSesam stängs 30 juni

  2024-07-01
  På söndag 30 juni är sista dagen som webSesam är öppet. Från och med måndag 1 juli är det Visma webSesam som är beställningssystem även för förskrivare inom Hörsel.

  Uppdaterad produktkatalog Alternativ telefoni

  2024-05-15
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Alternativ telefoni är nu uppdaterad. 

  Kompletterande information – avtal för hörapparater och tillbehör

  2024-05-27
  Vid behov av beställning av förbrukningsartiklar, reservdelar och tillbehör till hörapparater från det gamla avtalet ta kontakt med Sortiments- och avtalsledare för vidare hjälp. Sortiment- och avtalsledare nås på e-postadressen hjalpmedel@skane.se.

  Ny ansökningsväg för Enskild förskrivning utanför sortiment

  2024-05-16
  I samband med nytt beställningssystem Visma webSesam ändras även ansökningsväg för Enskild förskrivning utanför sortiment. Ansökan görs nu direkt i Visma webSesam via en aktivitet på patienten (istället för att skicka ifylld blankett via e-post). Se manual för Visma webSesam, Aktivitet Enskild förskrivning utanför sortiment.

  Förskrivare som fortfarande använder WebSesam skickar in ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment via blankett som tidigare. Ändrad ansökningsväg blir aktuell först när förskrivare gått över till Visma webSesam.

  Uppdaterad produktkatalog Hörseltekniska hjälpmedel

  2024-05-15
  Produktkatalog för upphandlat sortiment Hörseltekniska hjälpmedel är nu uppdaterad. 

  Uppdaterad instruktion och blankett för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”

  2024-03-19
  Enhet Sortiment och Administration har i förbättringsarbete under 2023 sett över instruktion och beställningsväg för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment”. Två av de behov som identifierades var ansökningsväg och ärendehantering via system. Ärendehantering via verifierade system innebär att krav på dokumentation, spårbarhet, uppföljning och rapporter bättre uppfylls. 

  För produktområden där beställningar av aktiviteter görs via Visma webSesam identifierades systemstöd som möjliggör att ett ärende för ansökan om ”Enskild förskrivning utanför sortiment” skulle kunna göras på samma sätt.

  Den nya aktivitetstypen – ”Enskild förskrivning utanför sortiment” kunde skapas. Härmed kan ansökan göras direkt via Visma webSesam, istället för utanför systemet via blankett och e-post till funktionsbrevlåda.

  Övergripande innebär det att nya aktivitetstypen väljs, nödvändig information för ansökan fylls i och skickas via systemet. Ansökan når ansvarig sortiment- och avtalsledare, SAL, som granskar och via systemet återkopplar om ansökan beviljas eller avslås.

  För produktområden som inte beställs genom Visma webSesam (Inkontinens, Diabetes, Speciallivsmedel, Hörsel och Externa bröstproteser), görs ansökan via blankett ”Ansökan Enskild förskrivning utanför sortiment” som tidigare.

  Förändringarna träder i kraft 2 april 2024.

  //Enhet Sortiment

  Viktig information från Sonova Nordic (hörseltekniska hjälpmedel)

  2024-03-15
  Leverantör låter meddela att de för tillfället inte kan leverera Roger Neckloop, detta på grund av brist på råmaterial som påverkar produktens kvalitetskrav negativt.  Det ska inte ha skickats ut någon produkt med denna kvalitetsbrist till patienter. Artiklar som påverkas är Roger Neckloop (89507) och Roger Touchscreen + Roger Neckloop(89504).  Leverantör återkommer med mer information löpande.

  Information om uppstart Visma webSesam för hörselförskrivare

  2024-02-09
  Sedan en tid tillbaka har Region Skåne och Verksamhetsområde Hjälpmedel arbetat med det nya Visma webSesam som ersättare för webSesam. Visma webSesam är ett modernare beställarsystem och det är i detta system utveckling framåt kommer ske. Som ett led i detta arbete är det nu dags för hörselanvändare att ta steget över och börja använda Visma webSesam istället för webSesam som kommer att stängas ner.

  Under maj månad kommer VO Hjälpmedel erbjuda två digitala informationstillfälle av Visma webSesam. Inbjudan till informationstillfälle samt ytterligare information har skickats ut till din mail. Har ni frågor hör av er via e-postadressen hjalpmedel@skane.se.

  Nytt avtal för alternativ telefoni

  2024-01-11
  Från den 15 juni 2024 har VO Hjälpmedel tecknat nytt avtal för alternativ telefoni med följande leverantörer: Lidol AB, nWise AB och Omnitor AB.

  För mer information om produkter, kontakta leverantör eller besök deras webbplats. Boka gärna in utbildning i god tid inför avtalstart.

  Kontakt:

  Produktkatalog kommer att uppdateras till avtalstart. Kontakta sortiments- och avtalsledare vid frågor om det nya avtalet: hjalpmedel@skane.se

 • Förändring i webSesam från 1 januari 2024

  2023-12-20
  I enlighet med tidigare information som skickats ut kommer rekvisitionsbeloppet ändras från 1800 kronor till 1200 kronor från och med 2024-01-01. Sesamartikelnummer 65500 som används idag och benämns som Rekvisition hörapparat, Avancerad á 1800 kronor/hörapparat  kommer vara aktivt till och med 2023-12-31 och därefter inaktiveras.

  Från och med 2024-01-01 ska ett nytt artikelnummer användas. Nytt artikelnummer är 106693 och benämns som Rekvisition hörapparat, Avancerad á 1200 kronor/hörapparat.

  Viktig information om garantireparationer

  2023-11-17
  Om du väljer att inte skicka med följesedel – garantireparation när du skickar en produkt på garantireparation måste du se till att följande information kommer med:

  • Arbetsordernummer
  • Produkter, om flera skickas med, med benämning och individnummer
  • Beställare med kontaktuppgift
  • Beställande enhet med adressuppgift
  • Felbeskrivning
  • Returadress om annan än till enhet.

  Hantering av patienter från annan region

  2023-10-18
  Från den 1 oktober registreras direkt hemregionen som betalare då du registrerar en förskrivning av hörselhjälpmedel till patient boende i Sverige men utanför Skåne. Detta kan man se när man registrerat en artikel på orderraden.Det är viktigt att du som förskrivare inhämtar godkännande från hemregionen.

  Hemregion ska utfärda en betalningsförbindelse som sparas av förskrivande enhet.

  Direkt efter avslutad utprovning måste du återkoppla till Administrationsenheten via mejl till hjalpmedel.administration@skane.se. Återkoppla med kundordernummer att utprovning är avslutad.

  Laddare och laddningskit debiteras till patient, precis som för boende i Region Skåne.

  Viktigt information! Om reparationer som är inskickade via arbetsorder på garanti genererar en kostnad

  2023-10-10
  Om en reparation är inskickad på garanti via en arbetsorder generar en kostnad det vill säga garantin inte gäller, så ska leverantör ta kontakt med aktuell beställare för kostnadsförslag. Vid godkänt kostnadsförslag behöver privata auktoriserade audionommottagningar uppge till leverantör att kostnaden ska debiteras till klinik.

  Vid godkänt kostnadsförslag behöver Region Skånes interna kliniker beställa ett tjänsteköp (vanlig inköpsorder) i webSesam som leverantör kan fakturera på.

  Reparationer som inte omfattas av garanti ska inte skickas in via en arbetsorder.

  Manual Visma WebSesam (pdf)

Produktkatalogerna uppdateras kontinuerligt, avråds från att skrivas ut.

Enskild förskrivning utanför sortiment

Det ordinarie sortimentet ska täcka behovet av hjälpmedel för de allra flesta.

Förskrivning utanför sortiment kan bli aktuellt om det föreligger särskilda skäl som medför att ordinarie sortiment inte kan tillgodose behovet. Beslutet motiveras och dokumenteras i patientens journal.

Följ instruktion Ansökan om enskild förskrivning utanför sortiment. En ansökan behövs för varje enskild patient.

Ansökan görs via Visma webSesam.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.