PMS och PMDS

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling/tillstånd Substans Preparat/generika
PMS/PMDS
  Se Bakgrundsmaterial  

Terapiråd

Drospirenoninnehållande p­-piller, särskilt kombinationen 20 µg etinylestradiol och 3 mg drospirenon, har i kliniska, randomiserade studier visat sig ha god effekt vid PMDS.

Behandling med SSRI har i placebokontrollerade studier visat en mycket god effekt. Olika SSRI-­preparat förefaller effektmässigt likvärdiga. Vid beslut om SSRI-behandling rekommenderas Sertralin med startdos 50 mg 1x1 som vid behov kan ökas till 100 mg 1x1. Medicinering kan med fördel göras endast under lutealfas (efter ägglossning, det vill säga 1–2 veckor före förväntad menstruation) då den visat sig vara lika effektiv som kontinuerlig behandling.

Allmänt

Många i fertil ålder upplever premenstruella symtom (PMS) som kan vara såväl fysiska som psykiska. Svår form av premenstruella symtom, så kallad premenstruell dysforisk störning (PMDS), är ett tillstånd som drabbar cirka 3–5 % av de i fertil ålder.

Etiologin är till stor del okänd men anses bero på en känslighet i hjärnan hos vissa individer för neurosteroider, metaboliter av progesteron.

Kardinalsymtomen vid PMDS är nedstämdhet, irritabilitet, spändhet/oro och humörsvängningar. Symtomen uppträder efter ägglossning och försvinner helt inom en vecka efter start av menstruation. Symtomen ska ha påtaglig negativ inverkan på det dagliga livet och särskiljas från andra psykiatriska tillstånd som depression, panikattacker eller personlighetssyndrom.

För diagnos PMDS enligt DSM-­5 krävs minst fem cykelrelaterade symtom varav minst ett av kardinalsymtomen. Diagnosen bekräftas genom dagliga skattningar av symtom under två på varandra följande menstruationscykler.

Premenstruellt syndrom – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Referenser Gynekologi

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.