Levnadsvanor

Åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom genom att erbjuda patienterna stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor är en av hälso- och sjukvårdens viktiga uppgifter.

All hälso- och sjukvårdspersonal med självständig patientkontakt, det vill säga du som vårdar och behandlar patienter, bör kunna uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor, ge enkla råd och vid behov remittera vidare för ytterligare stöd. Med ohälsosamma levnadsvanor avses tobaksbruk, riskkonsumtion av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Nationellt vårdprogram vid ohälsosamma levnadsvanor ger vägledning och inspiration till hur hälso- och sjukvårdens arbete med ohälsosamma levnadsvanor bör utföras i Region Skåne. Målgruppen för vårdprogrammet är i första hand vårdpersonal som möter patienter och chefer från och med första linjens vård. För att underlätta implementering och utgöra ett stöd i det dagliga arbetet så finns även ett antal kortversioner av vårdprogrammet framtagna.

Vidare så finns ett antal regionala stöddokument och en regional webbutbildning tillgängliga för att underlätta implementering och utveckla levnadsvanearbetet inom Region Skånes verksamheter. Länkar till dessa återfinns på denna sida.

Region Skåne anordnade i slutet av november 2022 ett lunchwebbinarium som ger en bakgrund till nationellt vårdprogram, de nyheter som vårdprogrammet innebär och hur vi kan underlätta implementering i Region Skåne. Länk till webbinariet hittar du här:
Webbinarium Nationellt vårdprogram
Observera att webbinariet har textats. Klicka på ”T”-symbolen om textning önskas.

Vårdprogram och stödmaterial

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.