Levnadsvanor

Åtgärder för att främja hälsa och förebygga sjukdom genom att erbjuda patienterna stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor är en av hälso- och sjukvårdens viktiga uppgifter.

All hälso- och sjukvårdspersonal med självständig patientkontakt, det vill säga du som vårdar och behandlar patienter, bör kunna uppmärksamma ohälsosamma levnadsvanor, ge enkla råd och vid behov remittera vidare för ytterligare stöd. Med ohälsosamma levnadsvanor avses tobaksbruk, riskkonsumtion av alkohol, otillräcklig fysisk aktivitet och ohälsosamma matvanor.

Region Skånes vårdprogram förtydligar de nationella riktlinjerna och utgör vägledning vid handläggning av stöd för att förändra ohälsosamma levnadsvanor för all personal på alla vårdnivåer.

Vårdprogram och stödmaterial

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.