Beteendemässiga och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Rekommenderade läkemedel

Behandling /tillstånd Substans Preparat/generika
BPSD
  memantin memantin

Terapiråd

Strukturerad icke-farmakologisk behandling, gärna enligt BPSD-registret, är överlägsen all form av läkemedelsbehandling.

  1. Identifiera utlösande faktorer bakom symtomen utöver demenssjukdomen, exempelvis somatiska, läkemedelsrelaterade eller omgivningsfaktorer. Läkemedel som ökar risken för konfusion kan utlösa BPSD hos patienter med kognitiv sjukdom.
  2. Undanröj utlösande orsaker.
  3. Om åtgärder otillräckliga, testa icke-farmakologiska åtgärder, t ex optimerad boendemiljö, handledning av personal, översyn av måltidssituation, näringsintag och fysisk aktivitet samt utevistelse och sömn.
  4. Om åtgärder är otillräckliga provas läkemedelsbehandling, se nedan. 

BPSD-registret – Svenskt register för Beteendemässiga och Psykiska Symtom vid Demens (bpsd.se)

Behandling för vuxna

Kompletterande farmakologisk behandling kan ibland behövas. Optimera grundbehandling med kolinesterashämmare och memantin samt överväg smärtbehandling och antidepressiv behandling. Den senare kan även ges vid irritabilitet, agitation eller aggressivitet. Tidsbegränsad behandling med lågdos oxazepam kan vid akuta situationer övervägas. Vid verkligt psykotiska symtom (till exempel förgiftningsidéer) som medför lidande för patienten kan ett antipsykotikum övervägas.

Observera att behandling med antipsykotika är en specialistangelägenhet vid misstanke om Lewy Body sjukdom (synhallucinos, parkinsonism, episodisk konfusion och störd drömsömn).

Antipsykotika

Det vetenskapliga underlaget för behandling av BPSD med atypiska antipsykotika är litet och bör reserveras för symtom med psykotisk valör (dvs ej vantolkningar baserade på kognitiv svikt). Ett antipsykotikum med viss dokumentation är risperidon. Generellt ska behandlingen inledas med låga doser (0,25 mg) och bör ges som endos på morgonen för att undvika biverkningar såsom hypotension under senare delen av dagen/kvällen. Utvärdera effekt och biverkningar noga.

Allvarliga biverkningar vid antipsykotisk behandling är stroke och ökad dödlighet. Det är därför viktigt att behandlingen omprövas regelbundet. Behandling med antipsykotika ska avslutas om de negativa effekterna överväger de positiva för patienten. Antipsykotika i låg dos kan sättas ut direkt.

behandling av BPSD med atypiska antipsykotika Klicka på bilden för att förstora eller förminska den

Klometiazol ska användas mycket restriktivt, då det kan ge allvarliga blodtrycksfall.

Behandling med bensodiazepiner, antipsykosmedel och klometiazol (Heminevrin) förutsätter:

  • en kort behandlingstid,
  • adekvat tillsyn och
  • utvärdering av effekten efter två veckor samt
  • regelbundet ställningstagande till utsättning eller dosminskning.

Innan man överväger farmakologisk symtombehandling ska man undanröja utlösande orsaker, exempelvis somatiska, läkemedelsrelaterade eller omgivningsfaktorer. Läkemedel som ökar risken för konfusion kan utlösa BPSD hos personer med kognitiv sjukdom. 

Icke­-farmakologisk behandling är viktigast och mest effektivt, och innebär bland annat att optimera boendemiljö, omvårdnadsinsatser, måltidssituation och näringsintag. Omvårdnaden ska vara personcentrerad och följa den av teamet framtagna vårdplanen. Bemötandet måste anpassas efter varje människas personlighet, livserfarenhet och nuvarande situation.

BPSD är ett heterogent begrepp som innefattar bland annat oro, aggressivitet, hallucinationer och vandringsbeteende hos personer med demenssjukdom och kan därför misstas för konfusion. Symtomen innebär ofta stort lidande för patienten och är svåra att hantera för anhöriga och andra i omgivningen, till exempel vårdpersonal.

Beteendemässiga och psykiska symtom vid demens, BPSD – AKO Skåne-riktlinje för primärvården

Referenser Beteendestörningar och psykiska symtom vid demenssjukdom, BPSD

Publicerat: 2024-01-02
Faktaägare: Läkemedelsrådet i Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.