Utbildning och träning

I samband med utrullningen av SDV, Skånes digitala vårdsystem, behöver cirka 32 000 medarbetare inom vården och närliggande områden utbildas så att de kan arbeta i det nya systemet.

SDV-projektet har en organisation för träning som tillsammans med de olika arbetsområdena i projektet utformar träningsplanerna. Träningsplanerna styr vilken träning som varje medarbetare får i det nya systemet, och de utformas utifrån yrkesroll och behov. En träningsplan kan innehålla digital träning, instruktörsledd träning och träning på egen hand i träningsmiljön.

Träningsplanerna kommer medarbetarna att få tillgång till via Region Skånes lärportal. 

Just nu pågår utveckling och planering av exakt hur träningen ska gå till. Detta sker i nära samråd med de mottagande organisationerna med syfte att få ett så flexibelt upplägg som möjligt.

Olika former av utbildning

Utbildning i det nya systemet kan komma att ske både via digital träning  och via träning som är ledd av en instruktör. Fördelarna med digital träning  är att den kan utförs självständigt och alltid kan repeteras.

Instruktörsledd träning kommer variera i tidsomfattning beroende på vilken/vilka träningsplaner medarbetaren blivit tilldelad. Vissa träningsplaner kommer enbart att innehålla digital träning. Detta gäller till exempel för träningsplanerna för studenter.

Medarbetarnas träning kommer att starta cirka fyra till tio veckor före driftstart av vårdsystemet.  

Lärportalen

När det är dags för medarbetarna att börja träna kommer de få information om detta och tillgång till sin träningsplan/sina träningsplaner via Region Skånes lärportal, där all träning kommer att vara samlad.

Tränare och SDV-coacher

Ett antal medarbetare kommer att rekryteras och utbildas till tränare, för att sedan kunna hålla i utbildning för övriga medarbetare. Ambitionen är att läkare tränas av läkare, sjuksköterskor av sjuksköterskor och så vidare.

Tränarna kommer även att utbilda så kallade SDV-coacher. SDV -coacherna ska stötta sina kollegor på arbetsplatsen både före, under och efter träning och utrullning. 

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.