Vård utomlands

Införandet av patientrörlighetsdirektivet i form av Lag (2013:513) ger ökade möjligheter för medborgare att få ersättning för vård i annat EU/EES-land.

Den enskilde kan, hos Försäkringskassan, ansöka om ersättning för nödvändig vård (i efterhand) och för planerad vård (i efterhand eller på förhand).

Försäkringskassan är utredande och beslutande myndighet och ansvarar för att informera medborgare i Sverige som vill söka vård i annat EU/EES-land. Patienter som önskar information om vård i annat EU/EES-land ska således alltid hänvisas till Försäkringskassan som i sin tur har kontakt med Region Skånes funktion för EU/EES-vård.

Specialiserad planerad vård utomlands

Sedan införandet av ny lagstiftning för EU/EES-vård den 1 oktober 2013 finns det två olika sätt att hantera Förhandstillstånd till vård inom EU/EES. Det är viktigt att dessa regelverk hålls isär! 

1. Planerad vård enligt Lag (2013:513) Patient som önskar ersättning för kostnader för vård i annat EU/EES-land kan ansöka om detta hos Försäkringskassan. 

Planerad vård utomlands (Försäkringskassan) 

2. Viss specialistvård utomlands (även utanför EU/EES) enligt särskilt beslut i Region Skåne (1999), gäller endast vård som inte finns att få i Sverige! Behandlande verksamhet ansöker hos Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrningKoncernkontoret, verksamhetschefens tillstyrkan krävs. 

Observera att det inte är tillåtet att remittera patienter direkt för vård utomlands i något av fallen – detta ställer till det för patienten som då uppfattar att all vård ersätts av Försäkringskassan vilket inte är fallet! 

 • Vårdhygien och smittskydd

  Vårdhygien och smittskydd i samband med sjukvård utomlands ökar risken att smittas med multiresistenta bakterier (MRB). Det är viktigt att vårdpersonal tillämpar särskilda hygienrutiner för att förhindra smittspridning till andra patienter. Patienter som vårdats utomlands ska alltid provtas för MRB för att korrekt antibiotikabehandling ska kunna sättas in vid eventuell infektion.

  Läs mer om provtagning och hygienrutiner på Vårdhygiens sida.

  Vårdhygien

 • Försäkringskassan - en samordnande myndighet

  Försäkringskassan är en samordnande myndighet som ansvarar för att informera medborgare om vad som gäller vård i annat EU/EES-land.

  Hos Försäkringskassan kan den enskilde ansöka om ersättning  i efterhand eller om förhandsbesked/förhandstillstånd. Ersättning kan beviljas för såväl nödvändig som planerad vård och även omfatta kostnader för till exempel läkemedel och hjälpmedel.

  Den enskilde hänvisas till Försäkringskassan för all information om vård i annat EU/EES-land även när det rör enskilda ärenden.

  Planerad vård utomlands (Försäkringskassan)

 • Vård i annat EU/EES-land

  Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

  Patient som önskar ersättning för kostnader för vård i annat EU/EES-land kan ansöka om detta hos Försäkringskassan. Försäkringskassan inhämtar yttrande från Region Skåne på om vården finns i hemlandstinget, hur lång väntetiden är och kostnaden för den aktuella vården. Försäkringskassan utreder och fattar beslut, Region Skåne har kostnadsansvar.

  En särskild funktion på Koncernkontoret handlägger dessa ärenden med stöd i form av medicinsk specialistkompetens och av ekonomer på sjukhusförvaltningarna (i huvudsak på Skånes Universitetssjukhus). Under 2014 handlades 2 400 ärende och 2015 är antalet drygt 2 900. 

  Något intyg ska inte skrivas från behandlande läkare/verksamhet i Region Skåne!

  Kontakt

 • Hemtransporter i samband med vård utomlands

  Hemtransport i samband med sjukvård utomlands får den enskilde själv eller anhörig ordna och betala. Detta gäller även om någon avlider utomlands.

  Normalt ersätter försäkringsbolag hemresor, hemtransporter och hemtransport av avlidna personer. 

 • Patientförsäkring

  Patientförsäkringen gäller för vård i Sverige eller om vården ges utomlands på hemlandstingets initiativ och bekostnad.

  Liknande patientförsäkringar finns även i andra länder men innehåll och ersättning varierar. Det är den enskildes ansvar att ta reda på vad som gäller i det land man söker vård.

  Patientförsäkringen på andra språk (lof.se)

 • Viss specialistvård utomlands

  Specialiserad vård utomlands kan beviljas om den aktuella vården inte kan erbjudas i Sverige. Vården ska ges inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet och sjukhuset/kliniken ska vara välrenommerad och välkänd i landet och vårdens kvalitet och resultat ska vara tillfredsställande enligt svenska mått.

  Ansökan ska vara skriftlig och beslutad/tillstyrkt av verksamhetschefen och innehålla uppgifter enligt särskild checklista och ska skickas till Koncernkontoret, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Dockplatsen 26, Malmö

  Kontakt

  Hantering av ansökan (pdf)

  Checklista ansökan (pdf)

  Ansökningsblankett (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter