Vård utomlands

Lag (2013:513) innebär möjligheter för medborgare att få ersättning för vård i annat EU/EES-land.

Den enskilde kan, hos Försäkringskassan, ansöka om ersättning för nödvändig vård (i efterhand) och för planerad vård (i efterhand eller på förhand).

Försäkringskassan är utredande och beslutande myndighet och ansvarar för att informera medborgare i Sverige som vill söka vård i annat EU/EES-land. Patienter som önskar information om vård i annat EU/EES-land ska således alltid hänvisas till Försäkringskassan som i sin tur har kontakt med Region Skånes funktion för EU/EES-vård.

Specialiserad planerad vård utomlands

Förhandstillstånd (S2 intyg) för vård inom EU/EES fungerar på två olika sätt. Det är viktigt att dessa regelverk hålls isär! 

1. Patient ansöker hos Försäkringskassan om förhandstillstånd för planerad vård enligt Lag (2013:513)Väntetiden i Sverige är avgörande för Försäkringskassans beslut

Planerad vård utomlands (Försäkringskassan) 

2. Verksamhetschef i Region Skåne kan ansöka hos Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning på Koncernkontoret om Viss specialistvård utomlands (även för vård utanför EU/EES) gäller endast vård som inte finns att få i Sverige! För mer information se under rubriken Viss specialistvård utomland. 

Observera - Det är inte tillåtet att remittera patienter direkt för vård utomlands i något av fallen!

 • Vårdhygien och smittskydd

  Vårdhygien och smittskydd i samband med sjukvård utomlands ökar risken att smittas med multiresistenta bakterier (MRB). Det är viktigt att vårdpersonal tillämpar särskilda hygienrutiner för att förhindra smittspridning till andra patienter. Patienter som vårdats utomlands ska alltid provtas för MRB för att korrekt antibiotikabehandling ska kunna sättas in vid eventuell infektion.

  Läs mer om provtagning och hygienrutiner på Vårdhygiens sida.

  Vårdhygien

 • Försäkringskassan - en samordnande myndighet

  Försäkringskassan är samordnande myndighet i Sverige när det gäller vård i annat EU/EES-land.

  Ansökan om ersättning  för nödvändig och/eller planerad sjukvård, tandvård, läkemedel, hjälpmedel mm kan göras i efterhand eller på förhand. Ersättning kan beviljas för såväl nödvändig som planerad vård.

  Vid frågor rörande vård i annat EU/EES-land ska den enskilde alltid hänvisas till Försäkringskassan.

  Planerad vård utomlands (Försäkringskassan)

 • Vård i annat EU/EES-land

  Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

  Patient som önskar ersättning för kostnader för vård i annat EU/EES-land kan ansöka om detta hos Försäkringskassan som utreder och fattar beslut i ärendet. Försäkringskassan inhämtar yttrande från hemlandstinget på om vården finns i Sverige och i vissa fall hur lång väntetiden till den aktuella vården är.

  Försäkringskassan betalar ut ersättning till den enskilde och fakturerar därefter hemlandstinget.

  En särskild funktion på GSF handlägger ärenden från Försäkringskassan och har i bedömningarna stöd i form av medicinsk specialistkompetens på Skånes Universitetssjukhus. Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning har ett övergripande ansvar för regelverk och hantering i Region Skåne.

  Sedan införandet av lagen den 1 oktober 2013 har Region Skåne handlagt 13 000 EU-vårdsärende.

  Kontakt

 • Hemtransporter i samband med vård utomlands

  Hemtransport i samband med sjukvård utomlands får den enskilde själv eller anhörig ordna och betala. Detta gäller även om någon avlider utomlands.

  Normalt hanterar försäkringsbolag ersättning för hemresor, hemtransporter och hemtransport av avlidna personer. 

 • Patientförsäkring

  Patientförsäkringen gäller för vård i Sverige eller om vården ges utomlands på hemlandstingets initiativ och bekostnad.

  Liknande patientförsäkringar finns även i andra länder men innehåll och ersättning varierar. Det är den enskildes eget ansvar att ta reda på vad som gäller i det land man söker vård.

  Patientförsäkringen på andra språk (lof.se)

 • Viss specialistvård utomlands

  Viss specialiserad vård utomlands kan beviljas om den aktuella vården inte kan erbjudas i Sverige. Den verksamhet som ansöker om Viss specialistvård utomlands ska säkerställa att vården ges inom ramen för vetenskap och beprövad erfarenhet, att sjukhuset/kliniken är välrenommerad och välkänd i landet samt att vårdens kvalitet och resultat är tillfredsställande enligt svenska mått.

  Ansökan ska vara skriftlig och beslutad/tillstyrkt av verksamhetschefen och innehålla uppgifter enligt särskild checklista och ska skickas med säker e-post eller via internpost till Koncernkontoret, avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning, Dockplatsen 26, Malmö

  Kontakt

  Hantering av ansökan (pdf)

  Checklista ansökan (pdf)

  Ansökningsblankett (pdf)

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter