Vård utomlands

Information om vårdhygien och smittskydd, vård i annat EU/EES-land, hemtransporter i samband med vård utomlands samt patientförsäkring.

Information och länkar

 • I samband med sjukvård utomlands ökar risken att smittas med multiresistenta bakterier (MRB). Det är viktigt att vårdpersonal tillämpar särskilda hygienrutiner för att förhindra smittspridning till andra patienter. Patienter som vårdats utomlands ska alltid provtas för MRB för att korrekt antibiotikabehandling ska kunna sättas in vid eventuell infektion.

  Läs mer om provtagning och hygienrutiner på sidan om Multiresistenta bakterier (MRB).

  Multiresistenta bakterier (MRB)

 • Försäkringskassan är samordnande myndighet i Sverige när det gäller vård i annat EU/EES-land.

  Ansökan om ersättning  för nödvändig och/eller planerad sjukvård, tandvård, läkemedel, hjälpmedel mm kan göras i efterhand eller på förhand. Ersättning kan beviljas för såväl nödvändig som planerad vård.

  Vid frågor rörande vård i annat EU/EES-land ska den enskilde alltid hänvisas till Försäkringskassan.

  Planerad vård utomlands (Forsakringskassan.se)

 • Patient som önskar ersättning för kostnader för vård i annat EU/EES-land kan ansöka om detta hos Försäkringskassan som utreder och fattar beslut i ärendet. Försäkringskassan inhämtar yttrande från hemregionen på om vården finns i Sverige och i vissa fall hur lång väntetiden till den aktuella vården är.

  Försäkringskassan betalar ut ersättning till den enskilde och fakturerar därefter hemregionen.

  En särskild funktion på GSF handlägger ärenden från Försäkringskassan och har i bedömningarna stöd i form av medicinsk specialistkompetens på Skånes Universitetssjukhus. Avdelningen för hälso- och sjukvårdsstyrning har ett övergripande ansvar för regelverket.

  Lag (2013:513) om ersättning för kostnader till följd av vård i ett annat land inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (riksdagen.se)

 • Hemtransport i samband med sjukvård utomlands får den enskilde själv eller anhörig ordna och betala. Detta gäller även om någon avlider utomlands.

  Normalt hanterar försäkringsbolag ersättning för hemresor, hemtransporter och hemtransport av avlidna personer. 

 • Patientförsäkringen gäller för vård i Sverige eller om vården ges utomlands på hemregionens initiativ och bekostnad.

  Liknande patientförsäkringar finns även i andra länder men innehåll och ersättning varierar. Det är den enskildes eget ansvar att ta reda på vad som gäller i det land man söker vård.

  Patientförsäkringen på andra språk (lof.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.