Forskning och utveckling

Just nu pågår det två forskningsprojekt pågår i Practicums regi.

Utvärdering av checklistor vid teamomhändertagande av simulerade kritiska tillstånd på vårdpersonalens egen arbetsplats

Författare: Eric Dryver

Patienter som plötsligt blir kritiskt sjuka behöver snabba, riktade åtgärder. Ett vårdteam krävs för att kunna genomföra många uppgifter inom kort tid. Teamomhändertagandet av kritiskt sjuka patienter är komplext och stressigt.

Komplexiteten beror på att utredningar krävs för att vägleda behandling och att teamet behöver snabbt organiseras för att optimalt kunna handlägga patienten.

Modernt säkerhetstänkande betonar vikten av redskap och rutiner som görs det lättare för vårdpersonal att göra rätt. Checklistor används sedan länge i flygindustrin för att stödja flygbesättningen i kritiska sammanhang. Checklistor förbättrar teamomhändertagandet av kritiska tillstånd som förekommer i en simulerad operationssal.

Syftet med projektet är att utvärdera om checklistor förbättrar teamomhändertagandet av kritiskt sjuka patienter på icke akutvårdsinriktade enheter. Studien utvärderar också teammedlemmars upplevelse av checklistornas nytta.

Om studien visar att checklistor förbättrar teamomhändertagandet av simulerade patienter med kritiska tillstånd kan man motivera vidare utveckling av checklistorna och tilldelning till icke akutvårdsinriktade arbetsplatser där vårdpersonalen kan komma att omhänderta sådana patienter.

Simulerad träning och inlärning av kirurgisk färdighet

Författare: Kristine Hagelsteen

Urval, utvärderingsinstrument och träning i virtuell miljö vid utbildning av specialister i kirurgi.

Titthålskirurgi kan innebära stora risker för patienten om kirurgen som opererar inte har tillräckligt med utbildning och träning. Med avancerad datateknik och bildbehandling finns nu laparoskopiska Virtual Reality Simulatorer (VR).

Ingen konsensus om vilken typ av träning eller hur mycket man skall träna i dessa VR simulatorer existerar idag. Idag används simulatorträning och träning i icke-tekniska färdigheter för blivande kirurger i mycket begränsad omfattning, och det är fortfarande mästar-lärlingsmodellen som i huvudsak styr den kirurgiska utbildningen.

Utöver tekniska färdigheter, ökar patientsäkerheten om kirurgen har egenskaper som underlättar en säker kommunikation kring patienten före, under och efter ett ingrepp.

Inom flygbranschen har man arbetat mycket med urvalstester för att hitta rätt kandidater till pilotutbildningen. Inom kirurgin används urvalstester och urvalsintervjuer endast på några få ställen i världen.

Vår forskning syftar till att utvärdera och analysera olika kirurgiska utvärderingsinstrument och hur träningen i en virtuell miljö kan optimeras.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.