Nationell patientöversikt (NPÖ)

NPÖ är en tjänst som möjliggör för olika vårdgivare att, med patients samtycke, få direktåtkomst till varandras journaluppgifter.

Mer information om sammanhållen journalföring

De legala förutsättningarna för tjänsten regleras i Patientdatalagen.

Hur når man NPÖ?

Du måste ha ditt RS-kort insatt i datorn för att använda NPÖ.

Det finns några olika sätt att nå NPÖ. Sjukhusen kan komma till inloggningen genom en extern länk i Melior medan vårdcentralerna kommer dit via intranätets direktlänk till NPÖs inloggning eller via länk inne i PMO.

Utöver detta kan man nå NPÖ via följande webbadresser:
https://npo.sjunet.org eller https://www.npo.se

Producent och konsument i NPÖ

Till NPÖ kan en vårdgivare vara ansluten såsom producent och/eller konsument. Vid anslutning som producent väljer vårdgivaren (t.ex. Region Skåne) att visa egen journalinformation för andra vårdgivare. För varje vårdgivare gäller när de tar del av journalinformationen, att patienten ska ha gett sitt samtycke.

Såsom konsument (användare) tar vårdgivaren del av egen och annan vårdgivares journalinformation.

Region Skåne är tillsammans med samtliga övriga landsting i Sverige, både producent och konsument av journalinformation.

 • Bakgrund - Om NPÖ i Region Skåne

  Nationell patientöversikt, NPÖ, gör det möjligt för behörig vårdpersonal att med patientens samtycke ta del av journalinformation som registrerats hos den egna vårdgivaren, andra landsting, kommuner eller privata vårdgivare.

  Den grundläggande idén är att viss information som skrivs i de enskilda vårdgivarnas journalsystem ska kunna delas mellan samtliga vårdgivare som är delaktiga i patientens vård. NPÖ används med fördel i samarbetet mellan kommun, landsting och privata vårdenheter.

  För att vårdpersonalen ska få tillgång till information om patienten måste flera juridiska krav vara uppfyllda:

  • Vårdpersonalen är säkert identifierad genom e-legitimation (SITHS)
  • Vårdpersonalen har ett medarbetaruppdrag hos vårdgivaren
  • Vårdpersonalen har en patientrelation med patienten
  • Patienten har gett sitt samtycke och uppgifterna i NPÖ antas ha betydelse för vården av patienten
  • Patienten har inte spärrat sina uppgifter.
 • Beställning medarbetaruppdrag för privata vårdgivare

  Om din vårdenhet inte redan har medarbetaruppdrag för NPÖ registrerad i Skånekatalogen så måste detta beställas av Vårdgivarservice:

  Kontakta Vårdgivarservice

  Där kan du beställa upplägg av medarbetaruppdrag för NPÖ i Skånekatalogen. Efter det kan du också beställa behörigheter för de användare som behöver ha åtkomst till NPÖ. 

  Medarbetaruppdrag för enskilda användare till NPÖ beställer du genom att fylla i webbformuläret Beställning av behörigheter

 • Vad visas i NPÖ?

  NPÖ är en nationell tjänst som möjliggör för behörig vårdpersonal att med en patients samtycke, ta del av vårdinformation som finns hos andra anslutna landsting, kommuner och privata vårdgivare.

  Nedan finner du en sammanställning över vilken information Region Skåne producerar till Nationell Patientöversikt från respektive system. 

  Patientadministrativt system (Pasis)

  • Patientens namn och adressuppgifter
  • Vårdkontakt – samtliga öppen- och slutenvårdskontakter för hela Region Skåne. Öppenvårdskontakter gäller för läkare. Bokningar framåt i tiden visas. 
  • Diagnoser – samtliga diagnossatta öppen- och slutenvårdskontakter inom Region Skåne. 
  • Uppmärksamhetssignal – uppgift om Smitta visas. Uppgiften hanteras av Enheten för smittskydd i Skåne och registreras i Pasis.
  • Patientens val av hälsocentral – uppgiften hämtas från listningssystemet Lissy via Pasis 

  Journalsystemet Melior (Region Skånes sjukhus)

  • Alla slutanteckningar samt läkares mottagningsanteckningar visas från 2012-01-01 för de offentliga sjukhusen i Skåne.
  • All övrig journaldokumentation visas från det att respektive sjukhus anslutit till den skånegemensamma Meliorjournalen successivt under 2013.
  • Samtliga yrkesgruppers journalanteckningar visas
  • Undantaget är Scannade dokument, brev samt remisser – dessa visas inte i NPÖ

  Journalsystemet PMO (Primärvården)

  Från PMO visas:

  • Läkarjournal
  • Sköterskejournal
  • Paramedicinsk journal
  • Psykosocial journal
  • Ungdomsmottagningsjournal
  • Information från modulen Sammanfattning

  Information visas från den tidpunkt man börjar använda PMO 
       (införandet har pågått under 2012-2013)

  Sectra/RIS

  Från Sectra/RIS produceras undersökningsresultat för:

  • bilddiagnostik
  • klinfys
  • neurofys

  Informationen visas från 2012-01-01 och framåt.

  Berörda vårdenheter

  • Samtliga vårdenheter inom Region Skånes offentliga vård producerar information
  • Några privata vårdenheter inom Region Skåne, producerar och konsumerar information. Se Ineras hemsida för aktuellt läge.
  • Uppgifter från den psykiatriska verksamheten, Habilitering & Hjälpmedel samt de flesta privata vårdenheter, produceras inte för närvarande. Planer finns för att producera även deras information inom kort.
 • Vilken information producerar Region Skåne till NPÖ?

  Region Skåne producerar för närvarande information till NPÖ från systemen Pasis (patientadministration), Melior (sjukhusens journalsystem), PMO (primärvårdens journalsystem) samt RIS (röntgenundersökningar mm). Informationen är därmed tillgänglig inom egen vårdgivare och för andra vårdgivare i Sverige.

  Informationen som visas sträcker sig från 2012-01-01 och framåt. Information från PMO visas från då primärvården börjat använda PMO (olika startdatum för olika vårdenheter) och framåt i tiden.

  Huvudparten av Melior informationen kommer att visas från då sjukhusen successivt gick med i den Skånegemensamma Meliorjournalen.

  Från Pasis visas:

  • patientens namn och adressuppgifter
  • samtliga vårdkontakter i öppenvård
  • samtliga vårdkontakter i sluten vård
  • inbokade besök framåt i tiden
  • uppmärksamhetssignal - uppgift om smitta (MRSA)
  • vid vilken vårdcentral (hälsocentral) en patient är listad (information hämtas från Lissy)

  Från Melior visas:

  • Samtliga journalanteckningar från öppen och sluten vård
  • Journalanteckningar visas från alla yrkesgrupper och från alla sjukhus

  Scannade dokument, brev samt remisser visas inte i NPÖ

  Från PMO visas:

  • Läkarjournal
  • Sköterskejournal
  • Paramedicinsk journal
  • Psykosocial journal
  • Ungdomsmottagningsjournal
  • Information från modulen Sammanfattning

  Från RIS visas:

  • bilddiagnostik
  • klinfys
  • neurofys

  Från 1177 Vårdguiden på telefon visas:

  • sjuksköterskeanteckningar som förs under samtal

  Utöver detta visas också uppgifter om patientens samtliga gjorda läkemedelsuttag. Dessa uppgifter hämtas från eHälsomyndigheten.

  Uppgifter från den psykiatriska verksamheten, Habilitering & Hjälpmedel samt de flesta privata vårdenheter, produceras inte för närvarande. Planer finns för att producera även deras information inom kort.

  Uppgifter från några av de vårdenheter som har hälsovalsavtal med Region Skåne produceras i NPÖ. Du ser vilka vårdenheter som är anslutna via följande länk. 

  Utökning av information i NPÖ 

  Under hösten 2014 kommer informationen som visas från PMO samt Melior, att kraftigt utökas.

  Samtidigt kommer uppgifterna som produceras i NPÖ, att vara tillgängliga för patienten i Journalen (som nås via 1177 Vårdguidens e-tjänster). Du hittar Region Skånes regelverk för enskilds direktåtkomst till journaluppgifter på följande sida.

  Regler och riktlinjer för eJournal

  Nationellt regelverk NPÖ

  Ineras styrelse beslutade i april 2014 om ett nationellt regelverk för vad som bör visas i NPÖ. Regelverket har tagits fram tillsammans med alla vårdgivare som är anslutna som producenter i NPÖ. Region Skåne följer så långt det är möjligt, det nationella regelverket.

 • Vilken information kan Region Skåne ta del av i NPÖ?

  Sedan september 2012 är samtliga landsting/regioner anslutna till NPÖ och tillgängliggör information för andra vårdgivare. Som konsument, det vill säga användare, i Region Skåne kan vårdpersonalen därför efter en patients samtycke, ta del av information som de andra vårdgivarna tillgängliggör.

  Varje vårdgivare kan idag själva välja vilken information som ska visas. De flesta landsting/regioner visar uppgifter från sina journalsystem.

  Anslutna vårdgivare i NPÖ (Inera) - via denna länk hittar du mer information kring vilka landsting, regioner, kommuner och privata vårdgivare som är anslutna till NPÖ.

 • Hur blir man konsument (användare)?

  Offentliga vårdenheter

  För att vårdpersonal i Region Skåne ska kunna använda NPÖ krävs det att ett medarbetareuppdrag finns på den egna vårdenheten. Medarbetaren behöver också ha ett e-legitimationskort (SITHS-kort). Om medarbetaruppdrag saknas på vårdenheten, kan:

  • Vårdenhetschefen (kan delegeras) beställa ett medarbetareuppdrag hos  Skåneförvaltningen. Medarbetaruppdraget heter SJF VoB (Vård och Behandling Sammanhållen journalföring). I detta medarbetaruppdrag ingår förutom behörighet till NPÖ, även att man kan nå Pascal (på samma sätt som tidigare).
  • Aktuell medarbetare läggas upp av vårdenhetens administratör i Skånekatalogen med aktuellt medarbetaruppdrag.

  Privata hälsovalsenheter

  Även för privata hälsovalsenheter krävs medarbetaruppdrag samt användande av e-legitimationskort. Beställning av medarbetaruppdraget VoB SJF görs genom avtalsförvaltaren, Koncernkontoret.

  För uppläggning av vårdpersonalens behörigheter i Skånekatalogen, sker det genom beställning till IT Kundtjänst Privata.

  Information innan start med NPÖ

  Innan berörd vårdpersonal börjar använda NPÖ är det lämpligt att de får information om hur systemet fungerar och vilka regler som gäller. Informationen bör omfatta:

  • Kort information om hur NPÖ fungerar
  • Vad som kan ses i NPÖ
  • PDL – samtycke, spärr, logg etcetera 
 • Felanmälan NPÖ

  NPÖ är en webbapplikation som kräver att medarbetaren som ska komma åt tjänsten både har ett SITHS-kort ett medarbetaruppdrag. Tjänsten når man via följande länk 

  https://npo.sjunet.org.

  Vid eventuella fel ska en felanmälan göras till Region Skånes servicedesk, telefon 30000 (internt) eller 0776-73 00 00 (externt). Innan en felanmälan görs kan dock den anställde med fördel gå igenom punkterna nedan.

  Felsökning i NPÖ 

  1. Lokal felsökning: kontrollera att alla sladdar är inkopplade, testa om någon annan webbsida fungerar, starta om datorn, testa inloggningen på en annan dator. 
    
  2. NetID samt drivrutiner för detta: den rekommenderade versionen för NetID är 5.6.X eller senare. Om en senare version har installerats på dator med egenansvar måste även drivrutinerna för detta installeras (annars finns det en risk att drivrutinerna för NetID försvinner).
    
  3. SITHS-kort: kontrollera att det finns ett certifikat för användaren, och att dennes pinkod är rätt. Länken http://test.siths.se kontrollerar om kortet fungerar. 
    
  4. Medarbetaruppdrag: medarbetaruppdraget heter VoB SJF i Skånekatalogen. Söker den anställde på sig själv i Skånekatalogen ska det synas om det finns någon koppling till medarbetaruppdraget. Det är verksamhetschefen som avgör vem som ska ha ett medarbetaruppdrag och det är katalogansvarig för Skånekatalogen som tilldelar dessa. 
    
  5. Felmeddelanden som kan uppstå i NPÖ med förklaring: personer med egenansvarsdator måste göra inställningar för popupfönster om det inte går att komma vidare längre än till bilden nedan.


  Om detta fel uppstår, gör så här:

  • Öppna Internet Explorer – Verktyg – Blockering av popupfönster – Inställningar för blockering av popupfönster – Adress till den webbplats som ska tillåtas
  • Fyll i *.npo.sjunet.org
  • Klicka på Lägg till
 • Instruktionsfilmer, lathundar och manualer

  Instruktionsfilm om NPÖ

  Instruktionsfilmen går igenom gränssnittet i NPÖ och visar steg för steg var alla informationsmängder finns och vilka funktioner du kan använda. Filmen är indelad i tio separata avsnitt.

  Instruktionsfilm om NPÖ (Inera)

  Filmen om Åke - en del av NPÖ-projektet

  Se "Filmen om Åke", som är gjord i det nationella NPÖ-projektet. Filmen visar hur NPÖ fungerar och vilken nytta det ger personal och patienter när NPÖ finns på plats. Filmen är cirka 6 minuter lång.

  Filmen om Åke (Inera)

 • Mer information om NPÖ

  Ineras webbsida finns ytterligare information om NPÖ. Det finns också en ”demomiljö” där du kan se hur det ser ut när du går in i NPÖ och hur olika informationsmängder visas.

 • Systemansvarig
  Visa kontaktuppgifter

  Kontakt

  • Ingrid Johansson Systemansvarig Vårdadministration
  Visa fler kontaktuppgifter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter