Typ 2-diabetes, uppföljning

AKO Skåne-riktlinje för primärvården baserad på nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • E11.6 Diabetes mellitus typ 2-Med andra specificerade komplikationer
  E11.7 Diabetes mellitus typ 2-Med multipla komplikationer
  E11.3 Diabetes mellitus typ 2-Med ögonkomplikationer
  E11.9 Diabetes mellitus typ 2-Utan komplikationer
  E11.2 Diabetes mellitus typ 2-Med njurkomplikationer
  E11.4 Diabetes mellitus typ 2-Med neurologiska komplikationer
  E11.8 Diabetes mellitus typ 2-Med ospecificerade komplikationer
  E11.5 Diabetes mellitus typ 2-Med perifera cirkulationsrubbningar

Primärvård

 • Uppföljning och behandling av typ 2-diabetes

Endokrinologmottagning

 • Svårbehandlad typ 2-diabetes

Denna rekommendation avser att vara ett stöd vid uppföljning av diagnostiserad typ 2-diabetes hos vuxna. Utredning av misstänkt diabetes görs enligt särskild rekommendation.

Ett personcentrerat förhållningssätt är viktigt för patientens engagemang, känsla av delaktighet och ansvar för behandling och resultat.

Definition

Typ 2-diabetes är en kronisk metabol sjukdom med relativ insulinbrist på grund av nedsatt känslighet för insulin vilket ger hyperglykemi. Betacellsdysfunktion och kontinuerlig försämring av insulinfrisättningen är relativt vanligt. Vid typ 2-diabetes saknas autoimmuna markörer.

Epidemiologi

Typ 2-diabetes är en folksjukdom med en prevalens på drygt 5 %. Prevalensen ökar med stigande ålder och uppskattas till 10–20 % hos personer äldre än 65 år i Sverige. Prevalensen är högre hos personer födda i Asien, Mellanöstern och Afrika.

Samsjuklighet

 • Hjärt-kärlsjukdom
 • Hypertoni
 • Fetma
 • Lipidrubbning
 • Njursjukdom
 • Psykisk sjukdom

Symtom

Vid akut hyperglykemi

 • Törst, muntorrhet, polyuri
 • Trötthet, huvudvärk och dimsyn

Vid behandlingsrelaterad akut hypoglykemi

 • Adrenerga (kroppsliga) – svettning, skakningar, hjärtklappning, hunger
 • Neuroglykopena (mentala) – trötthet, yrsel, dimsyn, dubbelseende, irritabilitet och oro

Anamnes

 • Symtom på hypo- eller hyperglykemi
 • Samsjuklighet – även tyst ischemi
 • Komplikationer – särskilt erektil dysfunktion
 • Andra sjukdomar
 • Levnadsvanor – kost, fysisk aktivitet, rökning, alkohol
 • Aktuella läkemedel inklusive biverkningar, följsamhet

Status

 • Allmäntillstånd
 • Hjärta, blodtryck
 • Lungor
 • Fotstatus – inspektion, pulspalpation, monofilamenttest, vibrationstest
 • Bukstatus
 • Psykiskt status
 • Vikt, BMI, midjemått
 • EKG – regelbundet utifrån samsjuklighet

Laboratorieprover

 • Kontrollera HbA1c, njurfunktion (inklusive albuminuri) och blodfetter regelbundet.
 • Överväg vitamin B12 (vid metformin) och leverstatus (vid statininsättning eller dosjustering) samt andra prover efter behov.
 • Överväg C-peptid vid terapisvikt efter längre tids sjukdom för att värdera insulinproduktion.
 • Överväg autoimmuna markörer vid tidig terapisvikt, om de inte tagits tidigare.

Rekommenderade prover

 • Vid debut – TSH, ALP, ALAT, GT utöver årliga prover
 • Årligen – Hb, HbA1c, kreatinin (eGFR), K, U-albumin/kreatinin-kvot, kolesterol, LDL, HDL, TG
 • Vartannat år – vitamin B12

Egenmätning av glukos

 • Glukoskurva i hemmet rekommenderas vid förändring i behandling eller svängande blodglukos.
 • Systematisk egenmätning av glukos rekommenderas vid insulinbehandling.

Handläggning vid behandling

Behandling vid typ 2-diabetes rekommenderas i team med patient, läkare och sjuksköterska i första hand. Följande åtgärder bör erbjudas:

 • patientutbildning – enskilt eller i grupp, för att stärka motivation och öka kunskap
 • individuella behandlingsmål – med årlig bedömning
 • levnadsvanor – med årlig genomgång
 • läkemedelsbehandling – utifrån individuella behandlingsmål och samsjuklighet (särskilt hypertoni, lipidrubbning och fetma).

Bedöm även behov av:

 • ögonbottenfotografering – regelbunden kontroll av eventuell diabetesretinopati
 • preventiv fotsjukvård – via medicinsk fotterapeut, förebyggande av diabetiskt fotsår
 • kontakt med diabetesfotmottagning – multidisciplinär behandling enligt särskild rekommendation
 • samtalsstöd – via kurator eller psykolog
 • tandvård – förebyggande åtgärder mot karies och parodontit samt ställningstagande till särskilt tandvårdsstöd (via Försäkringskassan)
 • körkortsintyg – till Transportstyrelsen enligt Körkortslag (1998:488), kap 10, § 5 och TSFS 2010:125, kap 6.

Behandlingsmål

Övergripande mål med behandlingen är symtomfrihet, god livskvalitet, förebyggande av komplikationer (akuta och långsiktiga) samt bibehållande av förväntad livslängd.

Individuella behandlingsmål för följande parametrar bör bedömas årligen:

 • HbA1c
 • LDL-kolesterol
 • blodtryck
 • intervall för klinisk uppföljning.

Målen bör individanpassas utifrån bedömning av nytta/risk med hänsyn till patientens egna förutsättningar, som:

 • ålder
 • diabetesduration
 • samsjuklighet, andra sjukdomar
 • njurfunktionsnedsättning
 • symtom och biverkningar
 • svårighet att sköta behandling – kognitiv funktion, dosdispenserade läkemedel
 • motivation och socioekonomiska förutsättningar
 • skörhet – hög ålder, malnutrition, kort förväntad kvarvarande livslängd, svår kronisk sjukdom.

Behandlingsmål för HbA1c

 • ≤ 52 mmol/mol – rekommenderas som generellt mål
 • ≤ 48 mmol/mol – mål ner mot normalvärde rekommenderas till patient med lägre ålder, kort diabetesduration eller utan samsjuklighet
 • ≤ 69 mmol/mol – accepteras vid högre ålder, längre diabetesduration, manifest hjärt-kärlsjukdom, svår biverkning/hypoglykemi
 • Symtomatisk behandling utan målnivå – rekommenderas till skör patient

Behandlingsmål för LDL-kolesterol

 • Som behandlingsmål rekommenderas specifikt LDL-mål eller minst 50 % sänkning av LDL.
 • Stöd för behandling av hyperlipidemi finns i separat rekommendation.

Behandlingsmål för blodtryck

 • < 140/85 mm Hg – generell rekommendation
 • Lägre målvärde kan övervägas vid lägre ålder eller vid makroalbuminuri

Levnadsvanor

Hälsosamma levnadsvanor minskar risken för samsjuklighet. Särskilda rekommendationer finns som stöd gällande:

 • hälsosamma matvanor – vid behov, gärna via dietist
 • fysisk aktivitet – vid behov, gärna via fysioterapeut
 • rökstopp – vid tobaksbruk
 • alkohol – vid riskbruk (innebär risk för viktuppgång och hypoglykemier).

Vid samtidig fetma kan viktnedgång leda till betydligt förbättrad kardiovaskulär riskprofil inklusive lägre blodsockervärden.

Läkemedelsbehandling

Sätt in grundbehandling och utvärdera efter cirka 3 månader. Komplettera med tilläggsbehandling vid behov, främst utifrån samsjuklighet. Typ 2-diabetes är en progressiv sjukdom, ompröva därför behandlingen regelbundet.

Grundbehandling

Metformin i monoterapi påbörjas vid debut, utgör grundbehandling och bör fortgå så länge ingen kontraindikation föreligger.

 • Dosering – börja med 500 mg 1 x 1 och öka gradvis till 2 x 2 om dosen tolereras (högre dos ger sällan mer effekt)
 • Tillfällig utsättning – vid diarré, kräkningar, feber eller ibland vid röntgenkontrastundersökning
 • Dosering vid njursvikt – minska till 500 mg x 2 vid eGFR < 45 ml/min, sätt ut vid eGFR < 30 ml/min

Tilläggsbehandling

Vid behov av ytterligare blodsockersänkande behandling rekommenderas tillägg av andra diabetesläkemedel:

 • natrium-glukos-samtransportör 2-hämmare (SGLT2-hämmare)
 • glukagonlikpeptid-1-receptor-analog (GLP-1-analog)
 • dipeptidylpeptidas-4-hämmare (DPP-4-hämmare)
 • sulfonureid (SU-preparat)
 • repaglinid
 • insulin.

Vid behov av mer än ett tilläggsläkemedel, undvik kombination av:

 • DPP-4-hämmare och GLP-1-analog
 • SU-preparat och repaglinid.

Tillägg vid hjärtsjukdom

 • Vid manifest ischemisk hjärt-kärlsjukdom rekommenderas i första hand SGLT2-hämmare och i andra hand GLP-1-analog.
 • Vid hjärtsvikt rekommenderas SGLT2-hämmare.

Tillägg vid njursjukdom

 • Vid albuminuri rekommenderas i första hand SGLT2-hämmare, i andra hand GLP-1-analog.
 • Vid mycket svår njursvikt rekommenderas endast DPP-4-hämmare, repaglinid eller insulin.

Tillägg vid obesitas eller viktnedgång

 • Vid övervikt/fetma rekommenderas SGLT2-hämmare i första hand och GLP-1-analog i andra hand.
 • Vid viktnedgång efter lång diabetesduration bör insulinbehandling övervägas.

Behandling av samsjuklighet

 • Hypertoni – ge i första hand ACE-hämmare eller ARB (angiotensinreceptor-blockerare)
 • Hyperlipidemi – sätt i första hand in statin
 • Svår fetma (BMI > 35 kg/m²) – överväg viktreducerande kirurgi om behandlingsmålen är svåra att nå
Klicka på bilden för att förstora eller förminska den

Diabetes typ 2, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Diabetes vid fasta, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Diabetes vid graviditet - Skånelistan med bakgrundsmaterial

Diabetes vid kortisonbehandling, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation till endokrinologmottagning

 • Svårreglerad typ 2-diabetes där behandlingsmål ej uppnås trots intensifierad behandling

Remissinnehåll

 • Anamnes och status – särskilt allmänpåverkan, viktförändring, symtom på hyper-/hypoglykemi
 • Aktuellt HbA1c
 • Läkemedel

Olika komplikationer

Akuta

 • Hypoglykemi
 • Diabetesketoacidos
 • Laktacidos vid metforminbehandling och samtidig svår sjukdom/dehydrering
 • Hyperglykemiskt och hyperosmolärt syndrom

Mikrovaskulära

 • Ögon – retinopati, makulaödem
 • Nervsystem – perifer neuropati/polyneuropati, mononeurit, autonom neuropati (postural hypotension)
 • Njurar – nefropati med albuminuri, njursvikt
 • Genitalia – erektil dysfunktion
 • Fötter – fotsår, osteoartropati, Charcotfot

Makrovaskulära

 • Ischemisk hjärtsjukdom
 • TIA/stroke
 • Perifer kärlsjukdom

Övriga

 • Ökad infektionsrisk
 • Diabeteskardiomyopati
 • Fettlever och leversvikt
 • Gastropares
 • Karies och tandlossningssjukdom
 • Vissa cancerformer
 • Demens

Diabetessjuksköterskemottagning

Bedöm behov av följande årligen:

 • information om sjukdomen och samtal kring frågor
 • klinisk bedömning
 • genomgång av levnadsvanor
 • uppföljning/justering av individuella behandlingsmål
 • inspektion av injektionsställe vid insulinbehandling
 • läkemedelsbedömning och dosjustering vid behov
 • instruktion av blodglukosmätare och insulinpenna vid behov
 • registrering i NDR (nationella diabetesregistret).

Nationella Diabetesregistret, NDR

Diabetes typ 2 (1177.se)

Riskmotor, Nationella diabetesregistret (NDR)

Nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor, Socialstyrelsen

Nationella riktlinjer för diabetesvård, Socialstyrelsen

Publicerat: 2021-02-04
Giltigt till: 2024-02-29
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.