Nätverk för kultur och hälsa i Region Skåne

Det finns ett nätverk för kultur och hälsa i Region Skåne. I dagsläget ingår cirka 25 personer från olika förvaltningar och verksamheter i nätverket. Personerna har regelbunden kontakt för att utbyta kunskap, information och idéer inom området.

I Region Skåne pågår ett tvärpolitiskt och tvärsektoriellt arbete inom området kultur och hälsa. Under våren 2022 antog kulturnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden en ny strategi för det vidare arbetet Hela människan, hela livet – Region Skånes strategi för kultur och hälsa.

Hela människan, hela livet – Region Skånes strategi för kultur och hälsa (utveckling.skane.se)

Målet med Region Skånes strategi för kultur och hälsa är att den ska bidra till att kulturens effekter för människors hälsa och välbefinnande ska tas tillvara, både inom hälso- och sjukvård och i det förebyggande och hälsofrämjande arbetet. Strategin är en del i att nå Region Skånes övergripande mål ”Bättre liv och hälsa för fler” och är en viktig del av rörelsen mot Framtidens hälsosystem.

Framtidens hälsosystem är Region Skånes sätt att möta såväl invånarens unika behov av hälsa, vård och omsorg, som de komplexa utmaningarna hela samhället står inför. Färdplanen för rörelsen mot framtidens hälsosystem innehåller sju insatsområden som är särskilt prioriterade för Region Skåne att arbeta med för att gå från dagens läge till önskat läge i framtiden. I den rörelsen har strategin för kultur och hälsa en central roll.

Framtidens hälsosystem

Nybildat nätverk

För att stimulera och stödja arbetet med strategins intentioner finns en styrgrupp och en arbetsgrupp, som båda är förvaltningsövergripande. Det finns även ett nätverk för kultur och hälsa i Skåne som är under uppbyggnad.

Nätverket utgör en arena för kunskapsutbyte och idégenerering, vilket i sin tur kan leda till att verksamhet startas eller utvecklas. 

Nätverkets syfte

  • utbyte av kunskap, information och idéer
  • inspirera till gränsöverskridande samtal och samarbeten
  • stödja implementeringen av strategin för kultur och hälsa samt säkerställer kopplingen till Framtidens hälsosystem

Medlemmarna i nätverket kan ingå i nätverket på olika premisser beroende på funktion och uppdrag i Region Skåne. 

Medlemmarna i nätverket

  • är ambassadörer för kultur och hälsa-området och bidrar till att kommunicera strategins innehåll och intentioner internt och externt.
  • får respektive delar med sig information och idéer inom området. Nätverksmedlemmarna erbjuds kunskapshöjande insatser, men ges även möjligheter att själva komma med förslag på innehåll och upplägga för kommunikationsinsatser, projekt, konferenser, seminarier etcetera.
  • bidrar genom sin information och sina synpunkter till att stödja eller att utveckla befintlig och pågående verksamhet.
  • främjar eller får möjlighet att ingå i samarbeten.
  • får stöd och tips gällande den kultur och hälsa-verksamhet som man själv driver eller får möjlighet att hitta partners till samarbeten.
  • kan ingå i arbetsgrupper som tar fram informationsmaterial, arrangerar konferenser och seminarier eller genomför utvecklingsprojekt inom området kultur och hälsa.

Kulturaktörer, externa organisationer, föreläsare etcetera bjuds in till mötena.

Nätverket träffas både fysiskt och digitalt. På allt från längre möten med information och workshopar till korta digitala och inspirerande lunchföreläsningar. Mellan mötena skickas nyhetsbrev och det finns möjlighet till annan mailkontakt.

Arbetar du i Region Skåne och vill vara med i nätverket?

Kontakta arbetsgruppen för kultur och hälsa i Region Skåne. 

Mer om kultur och hälsa

Hälso- och sjukvården står inför stora utmaningar. Bland annat på grund av demografiska förändringar, som innebär ökande kostnader och en minskande andel skattebetalare. För att klara av utmaningarna behövs långsiktigt arbete, nya metoder och otraditionella samarbeten. En nyckel till framgångsrikt arbete är samverkan över politikområden.
 
Kulturlivet arbetar ständigt med det kulturpolitiska målet; ökad tillgänglighet och delaktighet i kulturlivet. Region Skånes kulturnämnd har som mål att alla ska ha möjlighet att ta del av Skånes kulturliv och kulturupplevelser.

Fler personer oavsett individuella och geografiska förutsättningar ska ha tillgång till ett brett och varierat utbud samt ha möjlighet till eget skapande. I kulturplanen står det att kulturen ska vara en viktig del av samhällets utveckling och människors vardag. Ökad samverkan mellan kultur och andra samhälls-/politikområden pekas ut som exempel på ett prioriterat område.

Med begreppet kultur och hälsa avses kulturlivets samverkan med vård- och omsorgsområdet, hälso- och sjukvårdsområdet samt folkhälsoområdet, det vill säga kultur i hälsofrämjande, förebyggande och rehabiliterande arbete.

Sambanden mellan kultur och hälsa har kommit allt mer i fokus, såväl nationellt som internationellt. Forskning har visat att kulturupplevelser kan förebygga ohälsa genom att ge människor en känsla av sammanhang och en bättre beredskap att möta sjukdomar, psykiska trauman och sociala problem.

Forskningen visar också att kultur kan förkorta vårdtider och vara en resurs i rehabiliteringsarbete. Kultur främjar det salutogena perspektivet, det vill säga sätter fokus på det friska istället för det sjuka. Kultur ger även en bättre vårdmiljö och bidrar till bättre vårdrelation och kommunikation mellan vårdare och patienter.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.