Andningshjälpmedel från Philips

CPAP- och hemrespirator-tillverkaren Philips upptäckte under sommaren 2021 problem med det ljudisolerande material som används i deras andningshjälpmedel.

Den plan för leveranser av utbytesutrustning från Philips som kommunicerats gällande leveransstart under hösten har förskjutits ett par gånger. I februari 2022 började leveranser av utbytesutrustning ankomma Region Skåne från tillverkaren och sedan mitten av februari har de förskrivande mottagningarna börjat kalla patienter för utbyte.

Problemen rör ett antal CPAP och BiLevel-enheter samt hemrespiratorer och ventilatorer som används för behandling av sömnapné och andningssvikt. Enligt tillverkaren kan skummet som används som ljuddämpare brytas ned till små partiklar och kemikalier som kan andas in av patienten. Det kan medföra att patienten riskerar att få huvudvärk, svullnad i luftvägarna och lokal irritation.

Fortsatt arbete

Alla felaktiga maskiner som finns i Region Skånes inventarieregister är registrerade till Philips åtgärdsprogram. 

Modeller som levereras vid utbyten

DreamStation Auto och Dreamstation 2 Advanced är de modeller som ingår som utbytesutrustning i Philips åtgärdsprogram. Driftsgodkännande för den nya mjukvara som behövs till Dreamstation 2 Advanced kom i december och arbete för etablering av rutiner samt implementering pågår.

För patienten är det endast den defekta CPAP:en som ska bytas ut. Patienten ska behålla sina befintliga tillbehörsartiklar, så som befuktare, slang, nätadapter och väska. I de fall tillbehören har annorlunda anslutningar och inte passar till den utbytesmodell man får, tilldelas även nya tillbehör. Utrustning som lämnas åter från patient ska vara väl rengjord inför retur till tillverkaren.

Tidplan

Tidplan/mål för när alla apparater ska vara åtgärdade är framflyttad. Utbyte kommer att fortgå under 2023 fram till att alla berörda utrustningar hos patient har åtgärdats. Brist på tillgång på apparater från leverantör och omfattningen på det praktiska arbete som utbytena innebär gör att tidplan behövt flyttas fram.

Med en mycket stor volym berörda CPAP (cirka 17 000 stycken) inom Region Skåne innebär åtgärdsprogrammet med utbyte av CPAP ett intensivt arbete att hantera för alla berörda verksamheter. Normalt fördelas cirka 3000 nya CPAP/år ut till de förskrivande CPAP-mottagningar från Hjälpmedels centrallager.

Inställning av apparater

Alla CPAP som levereras kommer att vara fabriksinställda. Patienten behöver därför få sin nya utbytes-CPAP inställd. Inställningar behöver göras av förskrivande mottagning som själv prioriterar och kallar den enskilde användaren när det är dags för utbyte. När och hur det ska ske i praktiken är inte helt klart.

Omfattande koordinering och samarbete mellan leverantör, hjälpmedel och berörda mottagningar, sjukvårdsförvaltningar och privata vårdgivare kommer att pågå löpande under kommande år, inför det att alla som använder CPAP som ska bytas ut ska nås av information om exakt när, var och hur utbytet ska ske.

Ökade resurser och merkostnad för berörda verksamheter

Alla berörda verksamheter kommer ha en ökad arbetsbelastning under den tid CPAP-utbyten pågår och resurser för det ökade arbetet behöver ses över och säkras inom respektive verksamhet. Hur merkostnader ska hanteras och ersättas utreds just nu via Koncernstab inköp och ekonomistyrning. Insamling av kostnadsposter som berörda förvaltningar kan ha pågår och återkopplas av verksamheterna via hjälpmedel till Koncernstab för inköp och ekonomistyrning.

Patientkommunikation

Olika tillvägagångssätt för att nå personer som fått dessa hjälpmedel förskrivna ses över. Övergripande information i form av patientbrev har distribuerats och hänvisar framförallt till respektive förskrivande mottagning samt till uppdaterad information på 1177.se. Längre fram och ju mer individspecifik informationen blir, hanteras samtlig kommunikation direkt mellan respektive förskrivande mottagning/vårdtagare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.