Andningshjälpmedel från Philips

CPAP- och hemrespirator-tillverkaren Philips har upptäckt ett problem med det ljudisolerande material som används i deras andningshjälpmedel. Den plan för leveranser av utbytes CPAP från Philips som kommunicerats gällande oktober har ändrats och preliminärt beräknas nu utrustning levereras oss under november.

Bakgrund

Problemen rör ett antal CPAP-, BiLevel-enheter, hemrespiratorer och ventilatorer som används för behandling av sömnapné och andningssvikt. Enligt tillverkaren kan skummet som används som ljuddämpare brytas ned till små partiklar och kemikalier som kan andas in av patienten. Det kan medföra att patienten riskerar att få huvudvärk, svullnad i luftvägarna och lokal irritation.

Fortsatt arbete

Alla felaktiga maskiner som förskrivits i Region Skåne är registrerade till Philips åtgärdsprogram. Start för utbyten är framskjutet till november. 

Modeller som levereras vid utbyten

I de första leveranserna kommer modell DreamStation Auto som vi har i befintligt avtal. När utbyte sker ska endast den defekta CPAPen bytas ut. Patienten ska behålla sina befintliga övriga artiklar (befuktare, slang, nätadapter och väska). Undantag är om patienten haft en äldre modell CPAP än DreamStation. Då måste uppgradering till CPAP DreamStation komplett med tillhörande artiklar ske. 

Ny modell CPAP Dreamstation 2 Advanced kan komma att ingå som ubytesutrustning senare. Arbete med mjukvara som behövs till modellen pågår.

Tidplan

Philips övergripande tidplan/mål är att alla apparater ska vara åtgärdade kvartal (Q3) nästa år, 2022.

Med en mycket stor volym berörda CPAP (cirka 17 000 stycken) inom Region Skåne innebär åtgärdsprogrammet med utbyte av CPAP ett intensivt arbete att hantera för alla berörda verksamheter. Normalt fördelas cirka 3000 nya CPAP/år ut till de förskrivande CPAP-mottagningar från Hjälpmedels centrallager.

Inställning av apparater

Alla CPAP som levereras kommer att vara fabriksinställda. Patienten behöver därför få sin nya utbytes-CPAP inställd. Inställningar behöver göras av förskrivande mottagning som själv prioriterar och kallar den enskilde användaren när det är dags för utbyte. När och hur det ska ske i praktiken är inte helt klart.

Omfattande koordinering och samarbete mellan leverantör, hjälpmedel och berörda mottagningar, sjukvårdsförvaltningar och privata vårdgivare kommer att pågå löpande under kommande år, inför det att alla som använder CPAP som ska bytas ut ska nås av information om exakt när, var och hur utbytet ska ske.

Ökade resurser och merkostnad för berörda verksamheter

Alla berörda verksamheter kommer ha en ökad arbetsbelastning under den tid CPAP-utbyten pågår och resurser för det ökade arbetet behöver ses över och säkras inom respektive verksamhet. Hur merkostnader ska hanteras och ersättas utreds just nu via Koncernstab inköp och ekonomistyrning. Insamling av kostnadsposter som berörda förvaltningar kan ha pågår och återkoplas av verksamheterna via hjälpmedel till Koncernstab för inköp och ekonomistyrning.

Patientkommunikation

Olika tillvägagångssätt för att nå personer som fått dessa hjälmedel förskrivna ses över. Ytterligare övergripande information i form av patientbrev kommer att distribueras, men efterhand övergå i hänvisning från respektive mottagning till uppdaterad information på 1177.se. Längre fram och ju mer individspecifik informationen blir, hanteras kommunikation direkt mellan respektive förskrivande mottagning/vårdtagare.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.