Samverkansavtal

Information om hälso- och sjukvårdsavtalet och andra överenskommelser mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne.

Hälso- och sjukvårdsavtalet

Hälso- och sjukvårdsavtalet reglerar ansvarsfördelning och samverkansformer inom hälso- och sjukvårdsområdet mellan Region Skåne och kommunerna i Skåne:

Avtal om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso- och sjukvården i Skåne (pdf)

Avtalets olika delar

Hälso- och sjukvårdsavtalet består av en inledning med avtalstid, övergripande mål och syfte med avtalet samt en beskrivning av uppföljning och utvärdering.

Därefter följer en grundöverenskommelse (Del A) som reglerar parternas grundläggande ansvarsområden. Till grundöverenskommelsen hör ett antal bilagor. Vad gäller bilaga 5 så förväntas den ersättas av ny reviderad Ramöverenskommelse gällande fyra målgrupper från och med 2021-06-01. Detta sker under förutsättning att samtliga skånska kommuner, liksom Region Skåne, väljer att anta ramöverenskommelsen. Utöver grundöverenskommelsen finns en utvecklingsplan (Del B) som beskriver fyra utvecklingsområden som parterna successivt tillsammans ska arbeta med under avtalsperioden.

Som en del av avtalet finns också organisering av regional samverkan/samarbete mellan Region Skåne och Skånes kommuner avseende hälso- och sjukvårdsavtalet (Del C).

Bilagor till grundöverenskommelse

  1. Ramavtal om läkarmedverkan i den kommunala hälso- och sjukvården (pdf)
  2. Rutin och vägledning för samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård (pdf)
  3. Överenskommelse om Habilitering i Skåne (pdf)
  4. Tillämpningen i Region Skåne och kommunerna i Skåne av Socialstyrelsens föreskrift om samordning av insatser för habilitering och rehabilitering (pdf)
  5. Ramöverenskommelse om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa (pdf)
  6. Hjälpmedelsguiden Skåne
  7. Överenskommelse om palliativ vård i Skåne (pdf)
  8. Riktlinjer för uppsökande tandvård i Region Skåne (pdf)
  9. Förtydligande avseende kostnadsansvar för förbruknings- och sjukvårdsartiklar samt vissa tekniska och medicinska behandlingshjälpmedel (pdf)

Övriga regionala överenskommelser

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Vad är problemet med sidan?

Tack för ditt meddelande!