Prehospital vård

Här hittar du medicinska riktlinjer, regionala utbildningar och nyheter för hela ambulanssjukvården i Skåne.

Direktiv och rekommendationer har tagits bort från denna sida. Du hittar dem i appen "Ambulans Skåne" och på webbversionen av appen. Appen finns där appar finns.

Driften av ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra ambulansdistrikt. Ansvaret är fördelat mellan Premedic AB (distrikt 2 och 4) och Region Skåne (distrikt 1 och 3). 

Vårdprogram och riktlinjer

Utbildning

 • Regionala utbildningar och övningar för Ambulanssjukvården i Region Skåne läggs upp i Lärportalen under fliken ”Ambulanssjukvård och Katastrofmedicin”.

  Utbildningscentret, Centrum för prehospital utveckling (CPU), finns till för att ge all hälso- och sjukvårdspersonal hos regionens prehospitala vårdgivare utveckling och ökad kunskap i arbetet.

  Ansvarig för utbildningar och övningar för ambulanssjukvård:
  Caroline Hagström 
  Caroline.Hagstrom@skane.se.
  Tel: 0724-693444

  Ansvarig för katastrofmedicinska utbildningarna och övningarna:
  Carina Ekdahl-Hallqvist
  Carina.Ekdahl-Hallqvist@skane.se.

  För att få tillgång till Lärportalen måste du vara upplagd med RSID i Skånekatalogen. Lösenord kopplat till ditt RSID för inloggning i Lärportalen får genom att ringa telefonnummer 077-67 30 000. Samma telefonnummer gäller om du behöver ett nytt lösenord.

  Observera att det är din e-postadress som du använder i jobbet som ska registreras i Skånekatalogen. Har du anställning inom både Region Skåne samt privat ambulansleverantör ska båda e-postadresserna registreras i Skånekatalogen.

 • Certifieringstesten utförs via Lärportalen och ska genomföras med godkänt resultat en gång om året.

  Observera att utbildningen ”Kompetensdag”  är obligatorisk vartannat år och anmälan görs i Lärportalen.

  När du har blivit godkänd på testen meddelar du enligt lokala instruktioner.

Leverantörssamverkan

 • Mål för Ambulanssjukvården

  Regionfullmäktige beslutade 2016-11-29 att  Region Skånes tillgänglighetsmål för ambulanssjukvården är att:

  • 90 % av invånarna i Region Skåne ska nås inom 20 minuter vid ett prioritet 1-uppdrag
  • insatstid i Region Skåne som helhet mätt som mediantid skall vara högst 12 minuter
  • insatstid på kommunnivå mätt som mediantid  ska vara högst 18 minuter

  Region Skånes värdegrund

  Region Skånes verksamhetsfilosofi är att systematiskt och ständigt förbättra verksamheten utifrån medborgarnas/patienternas behov. Region Skånes strategi för förbättringsarbete 2016-2020 utgår från Region Skånes värdegrund:

  • Välkomnande: Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder till samarbete och nya idéer.
  • Drivande: Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göraskillnad.
  • Omtanke och respekt: Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra medmänniskor och den omgivning vi lever i.
 • Här hittar du planerade möten för ambulanssjukvården i Skåne. Du kan läsa mer utförligt om de olika samverkans och samarbetsformerna här.

  • Avtalsuppföljning sker fyra gånger per år. Mötesdeltagare kallas via Outlook av Hälso- och sjukvårdsstyrning.

  • Förvaltningsgrupp RAKEL

   Förvaltningsgruppen för RAKEL arbetar enligt Region Skånes riktlinjer för den beslutade styr- och förvaltningsmodellen.

   Förvaltningsgrupp ISPASS

   Förvaltningsgruppen för ISPASS arbetar enligt Region Skånes riktlinjer för den beslutade styr- och förvaltningsmodellen.

    

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.