Prehospital vård

Här hittar du medicinska riktlinjer, regionala utbildningar och nyheter för hela ambulanssjukvården i Skåne.

Direktiv och rekommendationer har tagits bort från denna sida. Du hittar dem i appen "Ambulans Skåne" och på webbversionen av appen. Appen finns där appar finns.

Driften av ambulanssjukvården i Skåne är indelad i fyra ambulansdistrikt. Ansvaret är fördelat mellan Premedic AB (distrikt 2 och 4) och Region Skåne (distrikt 1 och 3).

Vårdprogram och riktlinjer

Utbildning

 • Regionala utbildningar och övningar för Ambulanssjukvården i Region Skåne läggs upp i utbildningsportalen under fliken ”Ambulanssjukvård och Katastrofmedicin”.

  Utbildningscentret, Centrum för prehospital utveckling (CPU), finns till för att ge all hälso- och sjukvårdspersonal hos regionens prehospitala vårdgivare utveckling och ökad kunskap i arbetet.

  Ansvarig för utbildningar och övningar för ambulanssjukvård:
  Caroline Hagström 
  Caroline.Hagstrom@skane.se.
  Tel: 0724-693444

  Ansvarig för katastrofmedicinska utbildningarna och övningarna:
  Carina Ekdahl-Hallqvist
  Carina.Ekdahl-Hallqvist@skane.se.

  För att få tillgång till utbildningsportalen måste du vara upplagd med RSid i Skånekatalogen. Lösenord kopplat till ditt RSid för inloggning i utbildningsportalen får du via helpdesk på 077-67 30 000.
  Samma telefonnummer gäller om du behöver ett nytt lösenord.

  Observera att det är din arbetsmail som ska registreras i skånekatalogen. Har du anställning inom både Region Skåne samt privat ambulansleverantör ska båda arbetsmailadresserna registreras i Skånekatalogen.

 • Certifieringstesten utförs via Region Skånes utbildningsportal och ska genomföras med godkänt resultat en gång om året i Regions Skånes utbildningsportal.

  Observera att utbildningen ”Kompetensdag”  är obligatorisk vartannat år och anmälan görs i utbildningsportalen.

  När du har blivit godkänd på testen meddelar du enligt lokala instruktioner.

Leverantörssamverkan

 • Mål för Ambulanssjukvården

  Regionfullmäktige beslutade 2016-11-29 att  Region Skånes tillgänglighetsmål för ambulanssjukvården är att:

  • 90 % av invånarna i Region Skåne ska nås inom 20 minuter vid ett prioritet 1-uppdrag
  • insatstid i Region Skåne som helhet mätt som mediantid skall vara högst 12 minuter
  • insatstid på kommunnivå mätt som mediantid  ska vara högst 18 minuter

  Region Skånes värdegrund

  Region Skånes verksamhetsfilosofi är att systematiskt och ständigt förbättra verksamheten utifrån medborgarnas/patienternas behov. Region Skånes strategi för förbättringsarbete 2016-2020 utgår från Region Skånes värdegrund:

  • Välkomnande: Vi möter andra som vi själva vill bli bemötta. Vi är öppna i sinnet och inbjuder till samarbete och nya idéer.
  • Drivande: Vi visar nyfikenhet och tar initiativ. Vi vill, vågar och agerar. Vi tar ansvar och vill göraskillnad.
  • Omtanke och respekt: Vi bryr oss om. Vi visar hänsyn till våra medmänniskor och den omgivning vi lever i.
 • Här hittar du planerade möten för ambulanssjukvården i Skåne. Du kan läsa mer utförligt om de olika samverkans och samarbetsformerna här.

  • Avtalsuppföljning sker fyra gånger per år. Mötesdeltagare kallas via Outlook av Hälso- och sjukvårdsstyrning.

  • Avstämningsmöten för dirigering

   Daglig avstämnings möten syftar till ge en översikt och status för att identifiera hur prioritering, dirigering och ambulanssjukvården fungerar.  Dirigeringsmöte sker varje morgon klockan 08.15.

   Förvaltningsgrupp RAKEL

   Förvaltningsgruppen för RAKEL arbetar enligt Region Skånes riktlinjer för den beslutade styr- och förvaltningsmodellen.

   Förvaltningsgrupp ISPASS

   Förvaltningsgruppen för ISPASS arbetar enligt Region Skånes riktlinjer för den beslutade styr- och förvaltningsmodellen.

   Förvaltningsgrupp Medicinsk teknik

   Representanter i förvaltningsgruppen utgörs av utrustningsansvariga från Medicinsk teknik Skåne samt verksamhetsrepresentant från VO Ambulans.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.