Samverkan psykisk hälsa och beroende

Samarbete mellan kommun och region

Ramöverenskommelse psykiatri

Regionalt gäller ramöverenskommelsen om samverkan mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa.

Ramöverenskommelse gällande personer med psykisk funktionsnedsättning samt barn och ungdom som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa (pdf)

Syftet är att slå fast samarbete mellan kommuner och regionala verksamheter, så att målgruppen

 • Får stöd till återhämtning från psykiatrisk sjukdom.
 • Får möjlighet till rehabilitering/ habilitering utifrån individuella förutsättningar.
 • Får möjlighet att leva som andra och att vara delaktiga i samhället.
 • Får tillgång till tidiga insatser på rätt nivå.

Ramöverenskommelsens målgrupper är

 • Barn och ungdom under 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller har en psykisk funktionsnedsättning.
 • Personer med psykisk funktionsnedsättning. 
 • Ramöverenskommelse missbruk och beroende

Missbruk och beroende

Inom området missbruk- och beroendevård finns en ramöverenskommelse mellan Region Skåne och Skånes kommuner gällande samarbete avseende personer med missbruks- och beroendeproblem. 

Regional samverkansgrupp psykiatri

På regional nivå finns ett gemensamt tjänstemannaforum med representanter från Region Skåne och Kommunförbundet Skåne/Skånes kommuner, Regional Samverkansgrupp Psykiatri.

Regional Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för:

 • Samordning och utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning, barn och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa samt personer med missbruk och beroende. 
 • Revidering av ramöverenskommelser
 • Rådgivning till parterna vid tvister kopplade till ramöverenskommelser
  Rutiner för att lösa tvister (pdf)

Mer information om samverkan inom området psykiatri finns på Kommunförbundet Skånes webbplats:

Samverkansgrupp psykiatri (Kommunförbundet Skåne)

Överenskommelse för psykisk hälsa

Staten och Sveriges kommuner och landsting, SKL, ingår årliga nationella överenskommelser om stöd till riktade insatser för psykisk hälsa. Inom ramen för Skånes arbete med satsningen har länsgemensamma handlingsplaner tagits fram vilka följs upp årligen.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter