Samverkan psykisk hälsa och beroende

Region Skåne och de skånska kommunerna har tecknat en ramöverenskommelse om samverkan.

Ramöverenskommelsen gäller följande målgrupper:

 • Barn upp till 18 år som har eller riskerar att utveckla psykisk ohälsa eller psykisk funktionsnedsättning.
 • Barn upp till 18 år och unga upp till och med 20 år som vårdas utanför det egna hemmet.
 • Personer i alla åldrar med psykisk funktionsnedsättning. 
 • Personer i alla åldrar som missbrukar alkohol, narkotika, andra beroendeframkallande medel, läkemedel, dopingmedel eller spel om pengar. 

Ramöverenskommelsen gäller från och med 2021-06-01 och tills vidare. 

Ramöverenskommelsen ska ligga till grund för lokala överenskommelser.

Ramöverenskommelse psykiatri, missbruk och barn som placeras utanför det egna hemmet (pdf)

Syftet är att slå fast samarbete mellan kommuner och regionala verksamheter, så att personer inom målgrupperna ska 

 • få tillgång till tidiga insatser på rätt nivå
 • få möjlighet att leva som andra och vara delaktiga i samhället
 • få stöd till återhämtning
 • få möjlighet till rehabilitering/habilitering utifrån individuella förutsättningar

Missbruk och beroende

Samverkan angående patienttransport från Psykiatri Skånes vårdenheter till SIS-institution efter beslut enligt Lag om vård av missbrukare i vissa fall (LVM) (pdf)

Skånegemensam samverkansgrupp psykiatri

På regional nivå finns ett gemensamt tjänstemannaforum med representanter från Region Skåne och Skånes Kommuner/Skånes kommuner, Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri.

Skånegemensam Samverkansgrupp Psykiatri ansvarar för:

 • Samordning och utveckling på regional nivå avseende personer med psykisk funktionsnedsättning, barn och unga som har eller riskerar psykisk ohälsa samt personer med missbruk och beroende. 
 • Revidering av ramöverenskommelser
 • Rådgivning till parterna vid tvister kopplade till ramöverenskommelser

Rutiner för att lösa tvister (pdf)

Mer information om samverkan inom området psykiatri finns på Skånes Kommuners webbplats.

Skånes Kommuner (skaneskommuner.se)

Överenskommelse för psykisk hälsa

Staten och Sveriges kommuner och regioner, SKR, ingår årliga nationella överenskommelser om stöd till riktade insatser för psykisk hälsa. Inom ramen för Skånes arbete med satsningen har länsgemensamma handlingsplaner tagits fram vilka följs upp årligen.

Skånes länsgemensamma handlingsplan för psykisk hälsa och suicidprevention 2024-2025 (pdf)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.