Bilddiagnostik

Information om indikationer för röntgen, ultraljud och eFAST samt datortomografi.

Röntgenundersökningar ska endast utföras om det finns klinisk misstanke på skada. Instabila patienter ska ej transporteras till röntgen.

DT-trauma innebär röntgen av hjärna, halsrygg, bröstrygg, ländrygg, thorax, buk, bäcken och femur.  

Rekommendationer

 • eFAST

  Ultraljud utfört på akutrummet kan påvisa eller utesluta större mängd vätska, det vill säga blödning i torax, bukhåla och pericard samt pneumothorax. Dock undersökarberoende. Används för att bekräfta fynd, inte utesluta.

  Ultraljud är förstahandsalternativet vid misstänkt fri vätska i buken. eFAST kan inte utesluta lever-, mjält- eller tarmskador.

  Röntgen pulm

  Kan användas för att hitta hemothorax. Mindre känslig metod än ultraljud.

 • Indikation

  • Hemodynamiskt instabil patient utan uppenbar anledning till laparotomi
  • Alla patienter som behöver tas direkt till operation av icke intraabdominell anledning
  • Bedömning av penetrerande toraxtrauma som inte kräver omedelbar kirurgiskt åtgärd
  • Som screeningmetod för alla andra som led i bukbedömning.

  Kontraindikation

  Uppenbar anledning till laparotomi.

  Känslighet

  Sensitivitet och specificitet (70 % - 95 %) ligger i generellt lägre än för DT vad gäller påvisande av vätska i bukhålan och betydligt lägre vid påvisande av specifik organskada.

  Fördelar

  Snabb, noninvasiv och utan behov av sedering. Kan utföras bedside medan andra åtgärder pågår. Kan utföras på plats utan att patienten behöver förflyttas. Kan upprepas. Kan utföras av utbildad medlem i traumateamet.

  Nackdelar

  Kan missa organskador som inte blöder samt små mängder blod. Kan inte se skillnad på blod och annan vätska. Missar blod retroperitonealt och i bäckenet. Kräver särskild utbildning. Kan vara svårtolkad hos överviktiga och vid subkutant emfysem.

  Utförande

  En 3 till 5.0 MHz prob placeras på fyra punkter och man tittar efter vätska vilken ses som en ekofri (svart) yta på skärmen. Undersökningen är positiv om man ser fri vätska. Enda möjliga utfallen är vätska ja eller nej.

  Man börjar att titta subkostalt/subxifoidalt upp åt vänster mot hjärtat för att se eventuell perikardvätska. Samtidigt ställer man in maskinen så att blodet inuti hjärtat blir svart på skärmen.

  Härefter tittat man mellan revbenen från höger sida i mellersta axillarlinjen mot området mellan levern och höger njure, hepatorenal vy eller Morison pouch vy. Nästa steg är att göra motsvarande på vänster sida och något längre dorsalt i bakre axillarlinjen mot mjältområdet, splenorenal vy.

  Till sist tittar man suprapubiskt, både horisontellt och longitudinellt efter vätska kring urinblåsan. Denna vy underlättas om patientens urinblåsa är fylld. 

 • Det går bra att utföra datortomografi med rörelsebegränsad patient. Det ska noteras i röntgenremissen att patienten är rörelsebegränsad då detta innebär förtur till röntgen och även förtur till svarsskrivning. All metall såsom örhängen och övrig piercing måste avlägsnas innan patienten förs till röntgen.

  Datortomografi

  • DT-hjärna: Vid misstanke på intrakraniella skador.
  • DT-ansiktsskelett: Väsentliga delar kommer med på DT-hjärna, dock inte mandibeln. Ytterligare utredning först efter öronkonsult.
  • DT-halsrygg: Vid klinisk misstanke på spinal skada, men normal röntgen, ska patienten handhas som om skada finns.
  • DT-thorax/buk: Intravenös kontrasttillförsel, PVK 1,3 mm. Tarmskador är svårvärderade. Frikostig med förnyad DT om misstankar på tarmskador.
  • Metallföremål stör undersökningen.

  Undersökning av

  • Bröst- och ländryggrad kommer med på DT-thorax och DT-buk.
  • Bäcken kommer med på DT-buk.
  • Kateterbunden diagnostik och intervention - kontakt tas med kärlkirurg.
  • Extremiteterna - röntgen av extremiteterna behöver inte göras initialt på instabil patient. Kan göras inom första dygnet om skadorna inte kräver tidigare handläggning. Kan med fördel göras efter att patienten friats från rörelsebegränsning.

  Nationella rekommendationer för DT-trauma (pdf)

Lokala anvisningar

 • Vid Nivå 1 larmas röntgen automatiskt och röntgensköterska kommer med mobil röntgenapparat. Röntgensköterskan meddelar sedan röntgenavdelningen om det blir aktuellt att flytta patienten dit. 

  Anestesiolog ansvarar för vilken övervakningsnivå vid transport och under röntgenundersökningen som behövs. 

  Glöm ej att avblåsa larmet på nr ##30 eftersom röntgen står i beredskap. 

  Vid Nivå 2-larm ringer ansvarig läkare till röntgen om detta blir aktuellt. 

 • Röntgenläkaren (telefon 635 53) är med på Nivå 1-larm och sköter kontakten med röntgen.

 • Akuta röntgenundersökningar beställs från akutrummet via CT-lab, telefon 915 41.

 • Vid förvarning till röntgen är det bra om man talar om hur länge det dröjer innan man är körklar från akuten så att röntgen kan bestämma om man skall fullfölja eller avbryta en pågående undersökning.

  Remissen skall skickas så snart som möjligt så att röntgenavdelningen kan planera undersökningen medan man väntar på att det skall bli körklart från akuten.  Detta leder till snabbast omhändertagande och diagnostik. Remissen skall därför innehålla uppgift om önskat undersökningsområde, traumamekanism och patientens tillstånd.

  Remiss skrivs enligt normala rutiner i Cosmic. Ansvarig traumaledares namn och telefonnummer ska anges på remissen.

  Vid stort trauma har anestesiologen ansvar för beslutet om övervakningsnivå vid transporten till röntgen och utser personal som ska medfölja. En sjuksköterska med traumakompetens ska hela tiden befinna sig inne på DT-labbet och övervaka vitala parametrar.

  Röntgenläkaren ska dagtid kl. 07-22 befinna sig vid arbetsstationen för att omgående preliminärbedöma DT-bilderna. Ge muntligt preliminärt besked till traumaansvarig läkare. Slutligt svar skrivs så snart alla bildserier inklusive rekonstruktioner är granskade. Vid ytterligare signifikanta fynd ska traumaansvarig läkare meddelas muntligt.

  Nattetid, kl. 22-07, sker granskning av extern radiolog/TMC i Sydney enligt särskild rutin.

  Patienter utan symtom och skador kan observeras och röntgenundersökningar vara riktade. Röntgenundersökning är inte en ersättning för klinisk undersökning utan ett komplement.

  DT-multitrauma består av ett stort antal bilder som primärgranskas snabbt. Väsentliga fynd kan förbises. Korrelera därför alltid röntgensvaret mot kliniken.

  Växjö

  Röntgen behöver ca 10-15 minuters förvarning för att avsluta en pågående undersökning eller, nattetid, sätta igång datortomografen.

  Traumateamets ledare ansvarar för telefonsamtal till röntgenavdelningen när patienten anlänt till akutrummet och det står klart att man vill ha en röntgenundersökning. Detta kan delegeras till sjuksköterska som kan lämna relevanta uppgifter.

  Mellan kl. 07-23 ring telefonnummer 6400. Mellan kl. 23-07 kontakta TMC på 05163 enligt rutin.

  Ljungby

  Röntgen larmas 20 minuter innan undersökningen. Kvälls- och nattetid har sköterskorna beredskap i hemmet och har en viss inställelsetid.

  Ring telefonnummer 5290 på vardagar mellan kl. 07-20 och under  helger kl. 08-19. Övrig tid kan du ringa 05898 till röntgensköterska i beredskap och 5788 till jourhavande radiolog.

 • Akuta röntgenundersökningar från akutrummet beställs via telefon.

 • Akuta röntgenundersökningar från akutrummet beställs via hotline från akutrum till röntgen.

  Måndag-fredag klockan 08:00 - 21:00 görs dessa undersökningar på CT-lab 100 bredvid akutrummet.

  Övrig tid utförs röntgen vanligen på CT-lab 101 nere på röntgen.

 • Vid NIVÅ 1 och 2 trauma meddelas automatiskt röntgen via växel att trauma är på väg till AKM.

  Nivå 1

  Röntgensjuksköterska ringer till koordinator på AKM anknytning 34730 alternativt 34204 för att ta reda på detaljerna kring larmet, det vill säga typ av trauma samt hur många som beräknas komma in till AKM. Efter detta kontaktar röntgensjuksköterska jourhavande radiolog anknytning 34030 (24h om dygnet) och tömmer CT2.  

  Nivå 2

  Röntgensjuksköterska ringer till koordinator på AKM anknytning 34730 alt 34204 för att ta reda på detaljerna kring larmet, det vill säga typ av trauma samt hur många som beräknas komma in till AKM. Efter detta kontaktar röntgensjuksköterska jourhavande radiolog anknytning 34030 (24h om dygnet).

  Meddelande till RTG från akutrummet så snart vi vet att DT skall göras. 

  Akuta röntgenundersökningar

  Vid akuta röntgenundersökningar i samband med trauma (då NIVÅ 1 och 2 larm ej dragits) tar ansvarig kirurg kontakt med röntgenläkare på anknytning 34030, dygnet runt. Mellan klockan 22:00-07:30 kopplas samtalet till röntgenjouren i Sydney.

  Vid behov av akuta röntgenundersökningar i samband med trauma (då NIVÅ 1 larm ej dragits) tas kontakt med röntgensjuksköterska på följande nummer:

  • Klockan 07.15-16.00 - anknytning 31350
  • Klockan 16.00-01.00 - anknytning 31326
  • Klockan 01.00-07.15 - anknytning 31322

  Dessa röntgenundersökningar behandlas av röntgen enligt sedvanlig ordning. Berättigandebedömning och prioritering utförs av radiolog efter samråd med remitterande läkare, därefter bokning och utförande.

  Traumaledaren bör vid akuta undersökningar följa patienten till röntgen för att vid behov kunna vidta adekvata åtgärder.

  Patientövervakning ombesörjs av anestesi- och/eller akutpersonal. Patienten skall ha medicinsk personal med samt transportör vid dessa undersökningar.

  Patienter som är spinalt rörelsebegränsade prioriteras. Spinal rörelsebegränsning ska begränsas max 2 timmar om inte starka medicinska skäl föreligger.

  CT 2 görs i ordning för att kunna undersöka traumapatienten. Detta innebär att kontrastinjektorn förbereds och pågående undersökning slutförs snarast. Vanligt bomullslakan läggs på CT-bordet för att skydda det från slitage när traumatransfermadrass flyttas över.

  Undersökningen utförs normalt enligt remitterande läkares önskemål, vilket innebär ”Trauma-DT (1.1 Multitrauma som beskrivs i CT- metodboken)”. Undersökningen innebär generellt hjärna utan kontrast, halsrygg och thorax-buk -undersökningar i DT.

  Röntgenologen kan i samråd med remitterande läkare modifiera eller ändra ursprunglig beställd undersökning.

  Avvägning mellan patientsäkerhet och kvalitet på undersökningen kommuniceras mellan ansvarig radiolog och patientansvarig läkare. Till exempel avseende om:

  • Armarna får lyftas ovanför huvudet eller ej.
  • Om fixeringsmaterial får tas av eller ej.

  Traumateamet som följer med ska vara behjälpliga vid de undersökningar som ska utföras så att DT-undersökningarna kan utföras på under 10 minuter. Patienten ska inför undersökningen vara förberedd på AKM med

  • korrekt läge och fixering på AKM
  • att kläder, smycken eller andra metallföremål är borttagna

  Då röntgenundersökningen är klar ska patienten, efter beslut av ansvarig läkare och i samråd med anestesiläkare, om möjligt transporteras till IVA alternativt annan enhet.

  Ansvarig röntgenolog ska kunna ge ett snabbt preliminärt svar avseende fynd som är uppenbara och som har stor inverkan på fortsatt handläggning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.