Systematiskt brandskyddsarbete

Här hittar du lagar och regler om systematiskt brandskyddsarbete som gäller för dig som är privat och offentlig vårdgivare, som har avtal med/uppdrag för Region Skåne.

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete

Riktlinjerna omfattar hela Region Skåne. Verksamheter som helt eller delvis finansieras av Region Skåne, samt hel och delägda bolag, ansvarar för sitt eget brandskyddsarbete samt att riktlinjerna efterlevs. Leverantörer och entreprenörer som anlitas för att utföra arbete inom regionens fastigheter omfattas av dessa riktlinjer vilket ska regleras vid avtalsskrivning.

Riktlinjerna ligger till grund för det brandskyddsarbete som ska bedrivas inom Region Skåne, både vad avser Region Skåne som fastighetsägare och som hyresgäst. Utifrån gällande lagar och allmänna råd samt av Region Skåne framtagna styrande dokument anger dessa riktlinjer hur brandskyddet ska utformas och bedrivas.

Riktlinjer för systematiskt brandskyddsarbete (pdf)

Nödlägesplan vid brand och brandlarm

Alla verksamheter ska ha nödlägesplaner som beskriver vilka åtgärder som ska vidtas när en brand upptäcks och/eller när ett brandlarm aktiveras inom verksamheten. Planerna ska vara lokalt anpassade för aktuell verksamhet och revideras omgående vid förändringar.

Nödlägesplan vid brand och brandlarm (pdf)

Ansvar, gränsdragning och kontroller

Brandsäker vårdmiljö

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.