Grunda Sunda Vanor - ett barncentrerat hälsosamtal på BVC

Grunda Sunda Vanor (GSV) är en modell för ett barncentrerat hälsosamtal som består av två delar, en universell del till alla barn och deras familjer vid hälsobesöket på BVC och en riktad del till familjer när övervikt eller obesitas har identifierats hos barnet.

Om GSV-modellen

GSV-modellen har en hälsofrämjande ansats och ett familjeterapeutiskt förhållningssätt.

Modellen är lösningsfokuserad och identifierar samt stödjer familjens skydds- och riskfaktorer, med syftet att stärka familjens kontroll över det som kan påverka hälsan, främja familjens hälsosamma levnadsvanor samt barnets hälsa och tillväxt.

Modellen innefattar ett pedagogiskt bildmaterial och även en särskild kompetens i att samtala med familjer vars barn har övervikt. 

Det universella barncentrerade hälsosamtalet

Första delen av modellen, det universella barncentrerade hälsosamtalet vid 4 års ålder, tar cirka 10 minuter och finns beskrivit på Rikshandbokens webbplats. 

Grunda sunda vanor - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)

Region Skåne har tagit fram en Power point med frågor som kan användas som stöd i samtalet:

PowerPoint-presentation med frågor som kan användas som stöd i samtalet (pdf)

Bilderna och Grunda Sunda Vanors minibok finns att beställa utan kostnad för BVC i Skåne via utvecklingsenhet.barnhälsa@skane.se

Vägledande familjesamtal – riktad del

I Skåne erbjuds även den riktade delen av barncentrerat hälsosamtal, ”Vägledande familjesamtal”, när barnet har övervikt eller obesitas.

Det vägledande familjesamtalet tar 45 minuter och erbjuds 1-3 veckor efter det ordinarie 4 års besök hälsobesöket men kan även erbjudas till barn med identifierad övervikt eller obesitas vid 2,5-, 3-, eller 5-årsbesöket.

Det vägledande familjesamtalet fokuserar på att skapa en relation med familjen genom reflekterande dialog kring familjens levnadsvanor och vardagsrutiner.

Hälsosamtalet syftar till att vägleda och uppmuntra föräldrar att hitta hälsosamma vanor, egna lösningar och ”nya vägar” i vardagen. Samtalet präglas av tilltro, nyfikenhet och neutralitet till föräldrarnas vanor, kunskap och värderingar.

Inspelade föreläsningar om Grunda sunda vanor - Rikshandboken i barnhälsovård (rikshandboken-bhv.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.