HTA syd

HTA syd bidrar till en evidensbaserad hälso- och sjukvård

HTA står för ”Health Technology Assessment”. Det innebär utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling i hälso- och sjukvården inklusive ekonomiska, organisatoriska och etiska aspekter.

Det här gör HTA syd

HTA syds uppdrag är att vara ett verksamhetsnära metodstöd för hela Södra sjukvårdsregionen. Tillsammans med sakkunniga från verksamheten tar vi fram HTA-rapporter och andra typer av kunskapsunderlag utifrån behov. 

HTA syd har också en kanslifunktion som bistår Region Skånes Metod- och prioriteringsråd genom att koordinera och bereda ärenden rörande HTA-rapporter och andra kunskapsunderlag.

HTA syd bistår även kunskapsstyrningsorganisationen inför beslut om införande av evidensbaserad hälso- och sjukvård. Vi bidrar exempelvis vid behov med hälsoekonomiska konsekvensbeskrivningar, litteratursökningar och epidemiologisk analys.

Vem kan ställa en fråga till HTA syd?

Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter inom Södra sjukvårdsregionen kan ställa en fråga till HTA syd. Initiativ till HTA tas av den verksamhet som har behov av att genomlysa en klinisk frågeställning, tydliggöra vad som är bästa tillgängliga kunskap och hur den kan tillämpas i rutinsjukvård. 

Den kliniska frågan kan fokusera på en behandling, metod, teknik, indikation, apparatur eller ett organisatoriskt sammanhang.

Så går en utvärdering till

Våra medicinska utvärderingar sker enligt de principer för kritisk granskning av publicerad vetenskaplig litteratur som används av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Tidigare och pågående utvärderingar från SBU och även regionala utvärderingar finns i SBU:s databas.

SBU:s databas (sbu.se)

Så här går det till

  1. Om du önskar en HTA-bedömning, fyll i ett frågeformulär (docx).
  2. Skicka frågan till hta.syd@skane.se.

  Skicka frågeformuläret ifyllt och underskrivet. Du kan också kontakta oss om du vill diskutera frågan först.

 • Du blir inom cirka en månad kontaktad av HTA syd för ett möte där din frågeställning bearbetas och förtydligas genom att anpassas till PICO-format:

  • P (Population/Patient): Vilken patient- eller diagnosgrupp gäller frågan?
  • I (Intervention): Vilken är förändringen som ska belysas?
  • C (Comparison/Control): Vilka kontroller ska man jämföra med?
  • O (Outcome): Vilka effektmått är relevanta?

  Andra frågor som tas upp

  • För vem är frågeställningen viktig?
  • Vilka verksamheter är berörda?
  • Vilka är de ekonomiska frågorna?

  Bedömning och återkoppling

  Utifrån detta samtal samt en preliminär utvärdering av publicerad vetenskaplig litteratur görs en bedömning av om förslaget ligger inom ramen för HTA syds uppdrag eller inte.

  Vid behov görs en förstudie för att besvara frågan om det finns tillräckligt med relevant material för att göra en fullständig HTA-rapport. Det görs även en uppskattning av storleken på projektet och behovet av en framtida arbetsgrupp. Du får återkoppling inom cirka en månad.

  • Tre till fem av verksamhetens egna sakkunniga, varav en eller två disputerade och gärna en ST-läkare. Jävsdeklaration krävs för medverkan.
  • Två informationsspecialister/bibliotekarier per projekt
  • Grupphandledare/projektledare från HTA syd
  • Gruppen utbildas i HTA-metodik
  • Slutdiskussion med gruppen kring den preciserade frågan och fastställande av PICOt
  • Informationsspecialisterna/ bibliotekarierna arbetar utifrån PICOt fram ämnesord och formulerar sökstrategier.
  • Alla tillgängliga litteraturkällor genomsöks. Artikelreferenser med författare, titlar, källor och abstracts samlas in.
  • Grundmaterialet sorteras efter respektive typ i evidenshierarkin.
  • Informationsspecialisterna/ bibliotekarierna grovsållar artiklarna i enlighet med PICO.
  • Analysgruppen kontrollerar och gör ytterligare sållning.
  • Fulltextartiklar hämtas hem och fördelas inom analysgruppen för läsning.
 • Analysgruppen återkopplar till HTA syd

  • Resultattabellerna gås igenom och diskuteras i relation till PICO.
  • Vilken metod man ska använda för summering av resultaten diskuteras och beslutas.
  • Det diskuteras och beslutas om det behövs en sekundär statistisk analys eller metaanalys.
  • Likaså diskuteras och beslutas om vidare stödresurser (epidemiologi, statistik, hälsoekonomi, etik) behövs för analysarbetet.

  Analysgruppen värderar evidensläget

  • I värderingen använder man metoden GRADE tillsammans med SBUs manual. HTA syd bistår.
  • Syntes görs av resultat från enskilda studier.
  • Bedömning görs av styrkan för det vetenskapliga underlaget.
  • Resultatet för varje effektmått evidensgraderas och formuleras.

  Analysgruppen sammanfattar

  • Gruppen skriver en rapport enligt särskild mall från HTA syd.
  • HTA syd lägger till bilagor från biblioteks- och processarbetet.
  • Om det är befogat bifogas även expertbilagor kring epidemiologi, statistik, hälsoekonomi och etik, samt länkar till allt källmaterial.
  • Rapport och bedömda primärartiklar går till granskare utanför analysgruppen och HTA syd.
  • Granskarens slutsatser stäms av mot analysgruppens.
  • Analys- och granskningsrapporten sammanställs till en slutlig HTA-rapport.
  • HTA-rapporten återförs till frågeställare och berörda verksamhetschefer. Kunskapsstyrningsorganisationen informeras.
  • HTA-rapporten publiceras på HTA syds webbplats.
  • HTA-rapporten översänds för publicering till det nationella HTA-nätverket.
 • Region Skåne och Skånes universitetssjukhus står värd för ett grundläggande HTA-stöd för hela Södra sjukvårdsregionen. HTA syd har till uppdrag att ta fram kunskapsunderlag som stöd för beslut och implementering av evidensbaserad vård inom hela Södra sjukvårdsregionen. HTA syds arbetssätt är verksamhetsanknuten HTA med SBU:s metod som grund och uppdraget konkretiseras genom

  • att HTA syd med HTA-metodik stöder beredning av underlag för beslut både direkt för verksamheterna (utförarna i vården) och för beslutsfattare på olika nivåer.
  • att HTA syd genom ett verksamhetsnära arbetssätt sprider kunskap om HTA-metodiken och evidensbaserad medicin till medarbetarna.

  Resurspersoner

  Enhetschef HTA syd

  Anna Saxne Jöud
  E-post: Anna.SaxneJoud@skane.se

  Läkare

  Beata Borgström Bolmsjö
  E-post: Beata.BorgstromBolmsjo@skane.se

  Sophia Frantz
  E-post: Sophia.Frantz@skane.se

  Linnea Huss
  E-post: Linnea.Huss@skane.se

  Folke Johnsson
  E-post: Folke.Johnsson@skane.se

  Sven Oredsson
  E-post: Sven.Oredsson@skane.se

  Informationsspecialister

  Eric Ahl
  E-post: Eric.Ahl@skane.se

  Karin Sandqvist
  E-post: Karin.Sandqvist@skane.se

  Ylva Sundin
  E-post: Ylva.Sundin@skane.se

  Erik Wikström
  E-post: Erik.Wikstrom@skane.se

  Epidemiologer

  Elisabeth Bondesson
  E-post: Elisabeth.Bondesson@skane.se

  Anna Saxne Jöud
  E-post: Anna.Joud@skane.se

  Hälsoekonomer

  Katarina Steen Carlsson
  E-post: Katarina.Steen_Carlsson@med.lu.se

  Sofia Löfvendahl
  E-post: Sofia.Lofvendahl@skane.se

  Adm samordnare

  Kjell Larsson
  E-post: Kjell.Larsson@skane.se

  HTA syd har vid behov även möjligheter att anlita stöd gällande verksamhetsekonomi, statistik, etik, organisation med mera.

Nomineringar, projekt och rapporter

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.