HTA Skåne

Vår vision är att hälso- och sjukvården blir mer evidensbaserad

HTA står för ”Health Technology Assessment” och innebär utvärdering av kunskapsläget för en metod, teknik eller behandling i hälso- och sjukvården inklusive ekonomiska, organisatoriska och etiska aspekter.

HTA Skåne tar fram kunskapsunderlag och bereder frågor för beslut om införande av evidensbaserad hälso- och sjukvård inom hela Region Skåne.

Se vår presentationsfilm: Vad är HTA Skåne?

Alla hälso- och sjukvårdsverksamheter inom Region Skåne kan ställa en fråga till HTA Skåne. Initiativ till HTA tas av den verksamhet som har behov av att genomlysa en klinisk frågeställning, tydliggöra vad som är bästa tillgängliga kunskap och hur den kan tillämpas i rutinsjukvård. Den kliniska frågan kan fokusera på en behandling, metod, teknik, indikation, apparatur eller ett organisatoriskt sammanhang.

Våra medicinska utvärderingar sker enligt de principer för kritisk granskning av publicerad vetenskaplig litteratur som används av Statens beredning för medicinsk och social utvärdering, SBU. Tidigare och pågående utvärderingar från SBU och även regionala utvärderingar finns i SBU:s databas

Så här går det till

 • Här ställer du en fråga

  För att ställa en fråga till HTA Skåne

  1. Fyll i ett frågeformulär (pdf)
  2. Skicka frågan till Contact

  Frågeformuläret mejlas ifyllt samt skickas underskrivet i original till:

  Kjell Larsson
  Avd Forskning och Utbildning
  Inga Marie Nilssons gata 29, SUS Malmö

 • Frågan bearbetas

  Du blir inom cirka en månad kontaktad av HTA Skåne för ett möte där din frågeställning bearbetas och förtydligas genom att anpassas till PICO format:
  P (Population/Patient) Vilken patient-/ diagnosgrupp gäller frågan?
  I (Intervention) Vilken är förändringen som skall belysas?
  C (Comparison/Control) Vilka kontroller skall man jämföra med?
  O (Outcome) Vilka effektmått är relevanta?

  Vi stämmer även av frågor som:
  För vem är frågeställningen viktig?
  Vilka verksamheter är berörda?
  Vilka är de ekonomiska frågorna?

  Utifrån detta samtal samt en preliminär utvärdering av publicerad vetenskaplig litteratur görs en bedömning av om förslaget ligger inom ramen för HTA Skånes uppdrag eller inte. Det görs även en uppskattning av storleken på projektet och behovet av en framtida arbetsgrupp. Du får återkoppling inom cirka en månad.

 • En analysgrupp formeras och utbildas
  • Tre till fem av verksamhetens egna sakkunniga, varav en eller två disputerade och gärna en ST-läkare (jävsdeklaration krävs för medverkan)
  • Två bibliotekarier per projekt
  • Grupphandledare från HTA Skåne
  • Gruppen utbildas i HTA metodik
  • Slutdiskussion med gruppen kring den preciserade frågan och fastställande av PICOt
 • Litteratursökning och sållning av abstract
  • Bibliotekarierna arbetar utifrån PICOt fram ämnesord och formulerar sökstrategier.
  • Alla tillgängliga litteraturkällor genomsöks. Artikelreferenser med författare, titlar, källor och abstracts samlas in.
  • Grundmaterialet sorteras efter respektive typ i evidenshierarkin.
  • Bibliotekarierna grovsållar artiklarna i enlighet med PICO.
  • Analysgruppen kontrollerar och gör ytterligare sållning.
  • Fulltextartiklar hämtas hem och fördelas inom analysgruppen för läsning.
 • Analysgruppen tar fram en rapport

  Analysgruppen återkopplar till HTA Skåne

  • Resultattabellerna gås igenom och diskuteras i relation till PICO.
  • Vilken metod man ska använda för summering av resultaten diskuteras och beslutas.
  • Det diskuteras och beslutas om det behövs en sekundär statistisk analys eller metaanalys.
  • Likaså diskuteras och beslutas det om det behövs vidare stödresurser (epidemiologi, statistik, hälsoekonomi, etik) för analysarbetet.

  Analysgruppen värderar evidensläget:

  • I värderingen använder man metoden GRADE tillsammans med SBUs manual. HTA Skåne bistår.
  • Syntes görs av resultat från enskilda studier.
  • Bedömning görs av styrkan för det vetenskapliga underlaget.
  • Resultatet för varje effektmått evidensgraderas och formuleras.

  Analysgruppen sammanfattar

  • Gruppen skriver en rapport enligt särskild mall från HTA Skåne.
  • HTA Skåne lägger till bilagor från biblioteks- och processarbetet.
  • Om det är befogat bifogas även expertbilagor kring epidemiologi, statistik, hälsoekonomi, etik samt länkar till allt källmaterial.
 • Granskning av rapport och publicering
  • Rapport plus bedömda primärartiklar går till granskare utanför analysgruppen och HTA Skåne.
  • Granskarens slutsatser stäms av mot analysgruppens.
  • Analys- och granskningsrapporten sammanställs till en slutlig HTA-rapport.
  • HTA-rapporten återförs till respektive verksamhetschef.
  • HTA-rapporten publiceras på HTA Skånes webb.
  • HTA-rapporten översänds för publicering till det nationella HTA-nätverket.
 • Råd och stöd

  I Region Skåne finns en HTA-enhet med uppdrag att ta fram kunskapsunderlag som stöd för implementering av evidensbaserad vård inom hela regionen. Enheten HTA Skånes arbetssätt är verksamhetsanknuten HTA med SBU:s metod som grund och uppdraget konkretiseras genom

  • att enheten med HTA-metodik stödjer beredning av underlag för beslut både direkt för verksamheterna (utförarna i vården) och för beslutsfattare på olika nivåer.
  • att enheten genom ett verksamhetsnära arbetssätt sprider kunskap om HTA-metodiken och evidensbaserad medicin till medarbetarna.

  Resurspersoner

  Administrativ chef

  Sofia Moberg
  E-post: Contact

  HTA-handledare (disputerade läkare med EBM-kompetens)

  Martin Laurell
  E-post: Contact

  Sophia Frantz
  E-post: Contact

  Jan Holst
  E-post: Contact

  Folke Johnsson
  E-post: Contact

  Bibliotekarier/informatiker

  Göran Hollenby
  E-post: Contact

  Eva Karin Karlsson
  E-post: Contact

  Hälsoekonom (disputerad med EBM-kompetens)

  Katarina Steen Carlsson
  E-post: Contact

  Adm. samordnare

  Kjell Larsson
  E-post: Contact

  HTA Skåne har vid behov även möjligheter att anlita stöd gällande verksamhetsekonomi, statistik, etik, organisation m.m.

Nomineringar, projekt och rapporter

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter