Kundkodsökning i kundkodregistret

kundkod.sokning2.gif

Förklaring av kundregistrets fältinnehåll

Beskrivning och förklaring av de olika fälten.

Kundkod

Kundkoden är kundens id-begrepp (tidigare kallad MG-kod). Den består av en sexställig kod där de två första tecknen betecknar orten, de två mittersta vilken typ av inrättning, och de två sista visar namn eller avdelningsnummer.

De två sista tecknen ska följa någon av  följande kodifieringsnormer:

 • Mottagningar på sjukhus är MO alternativt de två första bokstäverna i mottagningsnamnet.
 • Avdelningar på sjukhus är avdelningsnummer.
 • Enskilda vårdgivare (till exempel privatläkare, privattandläkare) är de två första bokstäverna i vårdgivarens efternamn. Är dessa upptagna används bokstav 1 och 3 och så vidare.
 • Övriga koder är de två första bokstäverna i verksamhetens/företagets namn. Är dessa upptagna används bokstav 1 och 3 och så vidare.

Exempel på en kundkod: LUKI14. LU står för LUND, KI står för Kirurgisk klinik, 14 står för Avdelning 14.

Ersätts av kundkod

Har kundkoden ersatts av en annan kod finns referens till denna i detta fält. Denna uppgift läggs in i ändringsbilden i samband med att en kundkod stängs.

Giltig FROM

Första dag då denna version av uppgifter för kundkoden är giltig (samma kundkod kan ha varit giltig i tidigare period men med annat innehåll).

Giltig TOM

Sista dag då denna version av uppgifter för kundkoden är giltig (samma kundkod kan ha varit giltig i tidigare period men med annat innehåll).

Skapad Sign.

Signatur för den som registrerat denna version av uppgifter för kundkoden.

Ändrad Sign.

Signatur för den som senast ändrat i denna version.

Namn

 • Enskilda vårdgivare (till exempel privatläkare eller privattandläkare): Titel (till exempel Dr, Tandl) och vårdgivarens namn.
 • Vårdcentral: Vårdcentralens namn.
 • Sjukhus: Klinik +avdelning/mottagning. 
 • Övriga: Verksamheten/företagets namn

Namn 2

 • Enskilda vårdgivare (till exempel privatläkare eller privattandläkare): Mottagning, läkargrupp eller dylikt om sådan finns annars blankt. 
 • Vårdcentral: Blankt
 • Sjukhus: Sjukhusets namn
 • Övriga: Blankt

Adress

Box eller gatuadress.

Postnr

Fem siffror inom Sverige, landsbokstav-siffror utanför Sverige. Observera mellanslag mellan siffra 3 och 4 inom Sverige.

Ort

Ortens namn.

Land

Blankt inom Sverige.

Skåne

1 = Ja

Telefon

Riktnummer och lokalnummer

Fax

Riktnummer och lokalnummer

Motpart

Enligt Region Skånes motpartsförteckning. 1980 används för alla offentligfinansierade privata vårdgivare inom och utom Skåne. För privata företag används 1900.

Ansvar/k-ställe/projekt/frikod

 • Ansvarskod/kostnadsställekod/resultatställekod. 99999 står för saknad uppgift.
 • Projektkod som finns upplagd i ekonomisystem. Används för särredovisning av kostnader kopplat till visst projekt.
 • Frikod/statistikkod. Används för särredovisning av kostnader för ett visst syfte.

Betalarkod

Referens till eventuell betalarkod för fakturamottagaren om denne är annan än beställaren (=kundkoden). Betalarkoder är i regel distriktsnämnder eller centrala administrationer som har betalningsansvaret för medicinsk service åt kunden. Betalarkoderna finns också upplagda i detta register. Separat listningsfunktion finns för betalarkoderna.

Kundposttyp

Kundposttyp används för att styra hur referensen till betalarkoden skall behandlas och för utsållning av de kundkoder där val av betalningsansvarig görs utifrån patientens hemort. Kundposttypen används också för att flagga de koder som är betalar-, fakturaadress- eller Meliorkoder. Kontroll av att rätt kundposttyp används görs mot motparten på den aktuella kundkoden. 

 • B = Beställare (det normala)
 • H = Hemortsstyrd
 • K = Kommuner
 • P = Privata vårdgivare 
 • R = Tandvård
 • V = Vårdhem
 • F = Fakturaadress (betalarkod) 
 • M= Så kallad Meliorkoder som inte får användas vid beställning av analyser.

PASIS-kod

Enhetsbeteckning i PASIS för de kunder som finns upplagda där. Används för att avgöra enhetstillhörighet för läkare som läser provsvar i PASIS, med anledning av sekretess.

Avtalsnr

Avtalsnummer för eventuellt avtal mellan distriktsnämnd i Region Skåne och vårdgivare.

Organisationsnr

Kundens organisationsnummer. Används vid inkasso.

Scanning-namn

Fakturamottagare som eventuellt även scannar in fakturan åt kunden i något system för elektronisk fakturahantering. Om ej ifyllt gäller fältet namn etcetera.

Scanning-namn 2

De eventuellt ytterliga namnuppgifter som fakturamottagaren kräver.

Referensnr

Används vid elektronisk fakturahantering för att scanningprogrammet skall hitta fakturamottagaren. I Region Skånes fakturahanteringssystem Raindance är referensnummer samma som RS-id i Skånekatalogen (anställningsnummer).

Scanning-adress

Adress till fakturamottagare som eventuellt även scannar in fakturan åt kunden i något system för elektronisk fakturahantering.

Scanningpostnr

Postnummer till fakturamottagare som eventuellt även scannar in fakturan åt kunden i något system för elektronisk fakturahantering.

Scanningort

Ort för fakturamottagare som ev även scannar in fakturan åt kunden i något system för elektronisk fakturahantering.

Ansvarig förvaltning

Anger vilken förvaltning som lagt upp koden. För koder inom Skåne anger det också vem som ansvarar för underhållet av kodens uppgifter.

Ändrad datum

Datum då denna version senast ändrats (om ingen ändring gjorts är från och med-datum = senaste ändringsdatum).

Kommentar

Kommentar från den som lagt upp/ändrat uppgifterna. Datum anges först, sedan vad som gjorts och sist signatur.

Skapad datum

Datum då upplägget gjordes.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.