Kundkodsökning i kundkodregistret

kundkod.sokning2.gif

Förklaring av kundregistrets fältinnehåll

 

Fält Beskrivning
Kundkod
Kundens id-begrepp: (tidigare kallad MG-kod). 
Kundkoden består av en sexställig kod där de två första tecknen betecknar orten, de två mittersta vilken typ av inrättning, och de två sista visar namn eller avd nummer etc.
De två sista tecknen ska följa någon av  följande kodifieringsnormer: 
Mottagningar på sjukhus är MO alternativt de två första bokstäverna i mottagningsnamnet. 
Avdelningar på sjukhus är avdelningsnummer.
Enskilda vårdgivare (t ex privatläkare, privattandläkare) är de två första bokstäverna i vårdgivarens efternamn. Är dessa upptagna används bokstav 1 och 3 osv. 
Övriga koder är de två första bokstäverna i verksamhetens/företagets namn. Är dessa upptagna används bokstav 1 och 3 osv.
Exempel på en kundkod: LUKI14. LU står för LUND, KI står för Kir klin, 14 står för Avd 14.
Giltig FROM Första dag då denna version av uppgifter för kundkoden är giltig (samma kundkod kan ha varit giltig i tidigare period men med annat innehåll).
Giltig TOM Sista dag då denna version av uppgifter för kundkoden är giltig (samma kundkod kan ha varit giltig i tidigare period men med annat innehåll).
Ersätts av kundkod Har kundkoden ersatts av en annan kod finns referens till denna i detta fält. Denna uppgift läggs in i ändringsbilden i samband med att en kundkod stängs.
Skapad Sign. Signatur för den som registrerat denna version av uppgifter för kundkoden.
Namn Enskilda vårdgivare (t ex privatläkare, privattandläkare): Titel (t ex Dr, Tandl) och vårdgivarens namn.
Vårdcentral: Vårdcentralens namn.
Sjukhus: Klinik +avdelning/mottagning. 
Övriga: Verksamheten/företagets namn
Ändrad Sign. Signatur för den som senast ändrat i denna version.
Namn2 Enskilda vårdgivare (t ex privatläkare, privattandläkare): Mottagning, läkargrupp el. dylikt om sådan finns annars blankt. 
Vårdcentral: Blankt
Sjukhus: Sjukhusets namn
Övriga: Blankt
Adress Box eller gatuadress.
Postnr Fem siffror inom Sverige, landsbokstav-siffror utanför Sverige. Obs! mellanslag mellan siffra 3 och 4, inom Sverige.
Ort Ortens namn.
Land Blankt inom Sverige.
Skåne 1 = Ja
Telefon Riktnummer och lokalnummer
Fax Riktnummer och lokalnummer
Motpart Enligt Region Skånes motpartsförteckning. 1980 används för alla offentligfinansierade privata vårdgivare inom och utom Skåne. För privata företag används 1900.
Ansvar/
k-ställe
Ansvarskod/kostnadsställekod/resultatställekod. 99999 står för saknad uppgift.
Projekt Projektkod som finns upplagd i ekonomisystem. Används för särredovisning av kostnader kopplat till visst projekt.
Frikod Frikod/statistikkod. Används för särredovisning av kostnader för ett visst syfte.
Betalarkod Referens till ev betalarkod för fakturamottagaren om denne är annan än beställaren (=kundkoden). 
Betalarkoder är i regel distriktsnämnder eller centrala administrationer som har betalningsansvaret för medicinsk service åt kunden. Betalarkoderna finns också upplagda i detta register. Separat listningsfunktion finns för betalarkoderna
.
Kundposttyp
Kundposttyp används för att styra hur referensen till betalarkoden skall behandlas och för utsållning av de kundkoder där val av betalningsansvarig görs utifrån patientens hemort. Kundposttypen används också för att flagga de koder som är betalar-, fakturaadress- eller Meliorkoder. Kontroll av att rätt kundposttyp används görs mot motparten på den aktuella kundkoden. 
B = Beställare (det normala)
H = Hemortsstyrd
K = Kommuner
P = Privata vårdgivare 
R = Tandvård
V = Vårdhem
F = Fakturaadress (betalarkod) 
M= S k Meliorkoder som inte får användas vid best. av analyser.
PASIS-kod Enhetsbeteckning i PASIS för de kunder som finns upplagda där. Används för att avgöra enhetstillhörighet för läkare som läser provsvar i PASIS, med anledning av sekretess.
Avtalsnr Avtalsnummer för ev avtal mellan distriktsnämnd i Region Skåne och vårdgivare.
Organisationsnr Kundens organisationsnummer. Används vid inkasso.
Scanningnamn Fakturamottagare som ev även scannar in fakturan åt kunden i något system för elektronisk fakturahantering. Om ej ifyllt gäller fältet namn etc.
Scanningnamn2 De ev ytterliga namnuppgifter som fakturamottagaren kräver
Referensnr Används vid elektronisk fakturahantering för att scanningprogrammet skall hitta fakturamottagaren. I Region Skånes fakturahanteringssystem Raindance är referensnummer samma som RS-id i Skånekatalogen (anställningsnummer).
Scanningadress Adress till fakturamottagare som ev även scannar in fakturan åt kunden i något system för elektronisk fakturahantering.
Scanningpostnr Postnr. till fakturamottagare som ev även scannar in fakturan åt kunden i något system för elektronisk fakturahantering.
Scanningort Ort för fakturamottagare som ev även scannar in fakturan åt kunden i något system för elektronisk fakturahantering.
Ansvarig förvaltning Anger vilken förvaltning som lagt upp koden. För koder inom Skåne anger det också vem som ansvarar för underhållet av kodens uppgifter.
Ändrad datum Datum då denna version senast ändrats (om ingen ändring gjorts är fr o m – datum = senaste ändringsdatum).
Kommentar Kommentar från den som lagt upp/ändrat uppgifterna. Datum anges först, sedan vad som gjorts och sist signatur.
Skapad datum Datum då upplägget gjordes.

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter