Om saltets betydelse för utveckling av kardiovaskulär sjukdom

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial.

Det är närmast omöjligt att på basen av naturligt förekommande råvaror, sammanställa en kost vars saltinnehåll överstiger 1,2 g/dag. Evolutionsmässigt är människans RAAS-system anpassat till en lågsaltmiljö. Vårt levnadssätt opponerar dock den naturliga selektionen genom ett dagligt saltintag fem till åtta gånger högre än naturmänniskans.

96–98 % av kosttillfört saltöverskott, elimineras via njurarna. Det gör även den liter vatten/dag som den saltutlösta törstsignalen medför. Kroppen löser detta med att höja blodtrycket. Den extracellulära vätskevolymen regleras nämligen i huvudsak av den natriures som utlöses vid en blodtrycksstegring. Samma mekanism utnyttjas också vid elimineringen av överskottssalt. Kraftig övervikt är kopplad till en minskning av njurarnas natriumutsöndring, medan man hos patienter med diabetes ser såväl en ökad natriumkänslighet som en ökad extracellulär volym. Den metabola cirkeln är därmed sluten med natriumklorid i en central position.

Är saltvanor påverkbara?

Det mest framgångsrika exemplet på saltintervention kommer från Finland. En populationsinriktad kampanj innefattande bland annat saltrestriktion, har med stöd av press, politiker och den medicinska professionen pågått där sedan 1970. Med sikte på en halvering av dagsintaget salt från 10 till 5 g/dag, uppnåddes under de senaste årtiondena en diastolisk trycksänkning med cirka 10 mm Hg. Detta till trots för att den finska befolkningen under samma period har gått upp i vikt liksom i alkoholkonsumtion. I de mellersta åldersklasserna ses en 80 %-ig minskning av dödligheten i stroke och kranskärlsjukdom. Förväntad återstående livslängd för både män och kvinnor, har sedan 1972 ökat med sju år.

Hur liten blodtryckssänkning är intressant?

Bibbins-Domingo et al rapporterade i NEJM, 2010, en konsekvensanalys vid minskning av dietärt salt med 3 g/dygn. För USA skulle detta innebära en årlig minskning av antalet slaganfall, nyinsjuknanden i kranskärlssjukdom, hjärtinfarkter samt all död med cirka en tredjedel. Modest minskning av saltintaget med 1 g/dag, kan förväntas vara mera kostnadseffektivt än samtlig användning av blodtryckssänkande läkemedel idag.

Systolisk blodtryckssänkning förväntad vid minskning av saltintag med 3 g/dag, ligger för hela populationen på mellan 3,6 och 5,6 mm Hg. Minskning av saltintaget med 1 g/dag kan ge 1,2 till 1,8 mm Hg. Effekten i saltinterventionen bygger således mera på en allmän, snarare än kraftfull, blodtryckssänkning.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.