Ansvarsfördelning i ambulansteam

Direktiv 18 - Ansvarsfördelning i ambulansteam inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Detta dokument är tillkommet för att tydliggöra ansvarsfördelningen i ambulansteamet inom Skånes ambulanssjukvård.

Vikten av att ha en tydlig ansvarsfördelning ger en trygghet till Teamet och därmed högre patientsäkerhet.

Att ha ansvar innebär att man ser till att arbetsuppgift blir utförd på ett korrekt och säkert sätt oavsett vem i teamet som utför själva uppgiften.

Ambulansteamet består av två personer där en är sjukvårdsledare (SL), och en är medicinskt ansvarig (MA) och vid varje tidpunkt ska det vara helt klart vem som är Sjukvårdsledare (SL) respektive Medicinskt ansvarig(MA).

Genomförande

Ambulansteamet samråder, stödjer och hjälper varandra på ett sådant sätt att den samlade erfarenheten och kompetensen alltid erbjuds patienten på ett patientsäkert sätt enligt gällande rutiner, instruktioner och direktiv. Ansvarsfördelningen i teamet avseende sjukvårdsledning (SL) och medicinskt ansvar (MA) är följande:

Sjukvårdsledning (SL)

 • Sjukvårdsledning under hela uppdraget
 • Säkerhet
 • Fordon inkluderat vårdutrymme
 • Säker körning
 • Utrustning och materiel i fordon, enligt checklista
 • Kommunikation
 • Navigation

Medicinskt ansvar (MA)

 • Medicinsk bedömning, triage, behandling och övervakning/ansvar av patient under hela uppdraget
 • Dokumentation, journal
 • Rapport och förvarning
 • RLS-kontakt (Regionalt Läkarstöd)

Anmärkning

Vid enskilda ärenden, där så krävs, kan fler än två medarbetare vara med vid ambulansuppdraget, men de situationerna behandlas och beskrivs i andra direktiv .

Direktiv 13 - Medicinskt ansvar och sjukvårdsledning

Skapad 2006-10-17 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderad 110719, 130318, 130906, 151012, 170825

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter