Övriga vaccinationer

Rekommendationer och riktlinjer gällande vaccinationer.

Vaccinationer

  • Vaccination av kvinnor födda 1993 eller senare

   Sjuksköterskor med nödvändig kompetens har, genom 3 kap 10 § Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om läkemedelshantering i hälso- och sjukvården, rätt att ordinera läkemedel för vaccination mot HPV till kvinnor födda 1993 och yngre.

   Vaccination av kvinnor födda 1987-1992 

   Vaccination mot HPV till kvinnor födda 1987-1992 kräver läkarordination. Endast läkare får ordinera läkemedel enligt generella direktiv. I de generella direktiven ska indikationerna och kontraindikationerna anges, samt doseringen och antalet tillfällen som läkemedlet får ges till en patient utan att en läkare kontaktas.

   Läkemedel som ordinerats enligt generella direktiv får ges till en patient endast efter att en sjuksköterska gjort en behovsbedömning. Anvisningar för ordinationer enligt generella direktiv ska finnas i den lokala instruktionen för läkemedelshantering.

   Dosintervall

   Dos 2

   Dos 2 tas 1-2 månader efter dos 1.
   Intervall: minst 1 månad, max 3 månader efter dos 1.

   Dos 3

   Dos 3 tas 4-5 månader efter dos 2 (5-7 månader efter dos 1).
   Intervall: minst 3 månader och max 12 månader från dos 2 (4-15 månader efter dos 1).

  • Flickor yngre än 18 år bör ha målsmans samtycke till HPV vaccination. Samtyckesblanketten ifylld och underskriven av målsman medtages vid första vaccinationstillfället och gäller för alla tre doserna (Hälso- och sjukvården utgår från att målsmän med gemensam vårdnad agerar i samförstånd om enbart en av dem skriver under).

   Socialstyrelsens meddelandeblad om barn under 18 år

   I takt med barnets stigande ålder och utveckling ska allt större hänsyn tas till barnets vilja. Detta gäller även enligt barnkonventionen. Informationen i Socialstyrelsens meddelandeblad syftar till att redogöra för de frågor om information, beslutskompetens och sekretess, som kan uppkomma när barn under 18 år söker hälso- och sjukvård.

 • Resevaccinationer betalar patienten själv. Patienten betalar en grundavgift på 200 kronor per vaccinationstillfälle och ett pris för själva vaccinet. Undantag framgår av prislistan.

 • Råd om tetanusrisk och eventuellt behov av postexpositionsprofylax i olika situationer och för patienter i olika åldrar.

  Patienter med förorenad sårskada kan riskera att insjukna i stelkramp om lämplig vaccinationsskydd saknas. Om detta finns en rekommendation som riktar sig i första hand till primärvården och sjukhusens akutmottagningar.

 • Patienter som genomgått stamcellstransplantation, SCT, har nedsatt infektionsförsvar under lång tid efter transplantation, med stor individuell variation beroende på anslag.

  De aktuella vaccinationsrekommendationerna syftar till att återge ett fungerande grundskydd mot infektioner,och baseras på internationella och nationella rekommendationer.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.