Framtidens hälsosystem

Framtidens hälsosystem är Region Skånes strategiska riktning för att möta individens behov av hälsa, vård och omsorg, och samtidigt ta sig an de komplexa utmaningar som hela samhället står inför.

Framtidens hälsosystem är en rörelse för att bidra till bättre hälsa för fler och ta vården närmare dem som behöver den. Det handlar om ett förhållningssätt som påverkar hur vi i Region Skåne tänker, förhåller oss och agerar till hälsa och vård i flera olika dimensioner.

Region Skåne, Skånes kommuner, invånare och andra samhällsaktörer arbetar tillsammans med att organisera ett hälsosystem som utgår från invånarnas behov och där alla som behövs samverkar. Stegvis skiftar vi perspektiv – från patienten som mottagare av vård till invånaren som medskapare av sin egen hälsa.

Vad vill Region Skåne uppnå med framtidens hälsosystem?

Region Skåne vill uppnå en bättre hälsa för fler, bättre upplevelse för patient och medarbetare, ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och effektivare processer för Skånes invånare.

För att uppnå målen för framtidens hälsosystem behövs stora förflyttningar inom flera områden.

1. Från patient eller mottagare till aktiv medskapare

Fokus flyttas från patienten som passiv mottagare av hälso- och sjukvård till ett hälsosystem där personen är en aktiv medskapare till sin egen hälsa utifrån sina behov och förutsättningar.

2. Från fokus på sjukdom till fokus på hälsa

Fokus flyttas från sjukdom till hälsa. Större fokus läggs på förebyggande och hälsofrämjande arbete så att invånarna upplever en bättre livskvalitet och hälso- och sjukvårdens resurser används där de ger störst nytta.

3. Från fokus på sjukvårdens organisation till fokus på individens behov på vägen genom hälsosystemet

Fokus flyttas från organisation till organisering med relationer som bas för ett tillgängligt och sömlöst hälsosystem, som möter invånarens behov på vägen i och genom hälsosystemet.

4. Från fokus på platser eller lokaler till fokus på att möta invånaren på flera olika sätt efter behov

Fokus flyttas från platsen eller lokaler för hälso- och sjukvård till att möta invånaren på flera och delvis andra sätt utifrån behov och livssituation, till exempel genom digitala lösningar eller vård i hemmet.​

5. Från fokus på kortsiktiga organisatoriska eller ekonomiska resultat till en helhetssyn där egna initiativ och lärande premieras

Fokus flyttas från styrsignaler som premierar organisatoriska och ekonomiska resultat till styrning och uppföljning där helhetssyn på individens väg genom hälsosystemet. Egna initiativ för individens bästa och lärande premieras.

Varför behövs ett annat hälsosystem?

Samhället förändras snabbt. Invånarnas beteenden och förväntningar på att kunna leva ett gott liv med god kvalitet och hållbar hälsa ändras i takt med tiden. Vi blir fler i Skåne och vi blir äldre. Det innebär att fler behöver vård, samtidigt som färre kan utföra den. 

Att hänga med i medicinsk och teknisk utveckling är också kostsamt. Regionen behöver därför använda rätt kompetens på rätt plats och maximera effekten med de resurser som finns. 

Det är ett bra läge att jobba fram ett annorlunda hälsosystem - tillsammans. Och Region Skåne är inte ensamma i det arbetet. Alla regioner i Sverige gör just nu en liknande resa.

Tillsammans är viktigt

För att klara framtidens utmaningar för hälso- och sjukvården och samtidigt möjliggöra bättre hälsa för invånarna behöver vi arbeta annorlunda och hitta nya förhållningssätt.

Hela Region Skåne liksom Skånes kommuner, invånare och samhällsaktörer behöver vara delaktiga. Tillsammans kan vi hitta rätt prioriteringar utifrån ett helhetsperspektiv och bara tillsammans kan vi lyckas med nya arbetssätt.

Informationsmaterial om framtidens hälsosystem

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.