Pneumokockvaccination

Information och riktlinjer om vaccination mot pneumokocker. Det är vårdcentraler inom Hälsoval Skåne som är ansvariga för att erbjuda vaccination till rekommenderade grupper.

Risken för att drabbas av pneumokockinfektion är ökad hos äldre personer (> 65 år) samt hos yngre personer som har vissa kroniska sjukdomar eller tillstånd. Dessa erbjuds kostnadsfri vaccination mot pneumokocker året om. 

Apexxnar® byter namn

Apexxnar® har bytt namn till Prevenar20® och kommer inom de närmaste månaderna att levereras under det nya namnet. Vaccinet är detsamma, det rör sig endast om ett namnbyte.

Vaccination mot pneumokocker ingår i nationellt vaccinationsprogram

Vaccination mot pneumokocker ingår från och med den 1 december 2022 i ett nationellt vaccinationsprogram för riskgrupper. Vaccinationsprogrammet omfattar personer som är 2 år eller äldre inom medicinska riskgrupper samt personer från det år de fyller 75 år (gäller endast de födda 1947 eller senare).

Vaccinationer som ingår i nationella vaccinationsprogram ska rapporteras till NVR. Vaccinationerna ska registreras i PMO och överföring till NVR sker då automatiskt. 

Riskgrupper utanför det nationella vaccinationsprogrammet

Utöver det nationella vaccinationsprogrammet erbjuds alla personer som är 65 år eller äldre, yngre personer som haft invasiv pneumokocksjukdom, svetsare, rökare samt personer med alkohol- eller narkotikaberoende fortsatt kostnadsfri vaccination mot pneumokocker. 

Nytt sedan den 1 december 2023 är också att revaccination rekommenderas till en större grupp. 

Pneumokockvaccin

Det finns två olika typer av pneumokockvaccin. Ett polysackaridvaccin som innehåller antigen från pneumokockbakteriens kapsel samt ett flertal konjugatvaccin som innehåller både polysackaridantigen och protein för att förbättra immunstimuleringen.

Polysackaridvaccin (PPV)

PPV består av kolhydrater (polysackarid) från pneumokockernas bakteriekapsel. Det finns cirka 90 humanpatogena pneumokock-serotyper.

Ett icke konjugerat polysackaridvaccin finns tillgängligt, Pneumovax® (PPV23) som innehåller kapselantigener från 23 serotyper. Dessa serotyper orsakar cirka 70% av invasiv pneumokocksjukdom i Sverige.

Konjugatvaccin (PCV)

PCV består av kolhydrater (polysackarid) från bakteriens kapsel som har kopplats till ett protein. 

Fyra konjugerade polysackaridvacciner finns tillgängliga som ger skydd
mot 10, 13, 15 respektive 20 pneumokockserotyper: Synflorix® (PCV10), Prevenar13® (PCV13), Vaxneuvance® (PCV15) samt Prevenar20® (PCV20). 

Vilka grupper respektive vaccin används till

 • Pneumovax® (PPV23) är godkänt för vaccination av barn från två års ålder och vuxna.
 • Synflorix® (PCV10) är godkänt för vaccination av barn mellan sex veckor och fem års ålder och ges inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet.
 • Prevenar13® (PCV13), Vaxneuvance® (PCV15) och Prevenar20® (PCV20) är godkända för barn från sex veckors ålder och vuxna.

Vaxneuvance® och Prevenar20® är båda nya, de har godkänts under år 2022.

Region Skånes riktlinjer

Region Skånes riktlinjer följer i stort sett de rekommendationer som
Folkhälsomyndigheten har gått ut med. De skillnader som finns är att Region Skåne förordar vaccination med både Prevenar20® och Pneumovax® (där Folkhälsomyndigheten endast föreslår Prevenar20®) till följande grupper med mycket hög risk för pneumokocksjukdom:

1. Nefrotiskt syndrom
2. Cochleaimplantation
3. Cystisk fibros
4. Vissa patienter med gravt nedsatt immunförsvar

Skillnaden motiveras med att Region Skåne förordar optimalt skydd till alla med mycket hög risk för pneumokocksjukdom. Dessutom blir hanteringen enklare och risken för felordination minskar med endast två olika varianter av vaccinationsschema istället för tre. 

Vaccination av vuxna och barn från 2 års ålder med ökad risk för pneumokocksjukdom

Ge en dos Pneumovax® till följande grupper:

 • Personer som är 65 år eller äldre
 • kronisk hjärtsjukdom
 • kronisk lungsjukdom (till exempel KOL, svår astma, lungfibros,
  bronkiektasier)
 • andra tillstånd som leder till nedsatt lungfunktion (till exempel BMI >40 eller neuromuskulär sjukdom)
 • kronisk leversjukdom
 • kronisk njursvikt
 • diabetes mellitus
 • personer som har haft invasiv pneumokockinfektion
 • personer som röker
 • personer med alkohol- eller narkotikaberoende
 • svetsare

Revaccination med Pneumovax® rekommenderas när det gått minst 5 år sedan senaste dosen med Pneumovax®.

Vaccinationsschema för grupper med ökad risk för pneumokockinfektion (pdf)

Vaccination av vuxna och barn från 2 års ålder med mycket hög risk för pneumokocksjukdom

Vuxna

Ge först en dos Prevenar20® . Minst 8 veckor därefter ge en dos
Pneumovax® till följande grupper:

 • Aspleni alternativt anatomisk eller funktionell hypospleni (vaccinationen bör om möjligt ges mer än två veckor innan, alternativt
  minst två veckor efter en splenektomi)
 • Likvorläckage
 • Nefrotiskt syndrom
 • Cochleaimplantation
 • Cystisk Fibros
 • Gravt nedsatt immunförsvar på grund av sjukdom eller behandling, till
  exempel organtransplanterade, cytostatikabehandlade eller behandling med motsvarande >15 mg prednisolon/dag, annan kraftigt immunsupprimerande medicinering eller TNF-hämmare i kombination med annan behandling (till exempel metotrexat)
 • För patienter som genomgått Hematologisk stamcellstransplantation
  (HSCT) finns ett särskilt vårdprogram. De flesta av dessa patienter
  rekommenderas 3 doser Prevenar20® följt av Pneumovax®.

Patienter som tidigare fått antingen Pneumovax® eller Prevenar13®+ Pneumovax®

Ge en dos Prevenar20® minst ett år efter senaste dosen Pneumovax®, kortare tid kan ha gått sedan Prevenar13®. 

Revaccination med Pneumovax® rekommenderas när det gått minst 5 år sedan senaste dosen med Pneumovax®.

Vaccinationsschema för grupper med mycket hög risk för pneumokocksjukdom - vuxna (pdf)

Barn 2–17 år

Samma riskgrupper som hos vuxna.

Barn som tidigare har vaccinerats med Synflorix®, Prevenar13® eller Vaxneuvance®

Ge en dos Pneumovax® minst 8 veckor efter senaste dos av något av de konjugatvaccinen. Detta gäller de flesta barn som är födda 2009 och senare eftersom konjugatvaccin sedan dess ges inom det allmänna barnvaccinationsprogrammet vid 3, 5 och 12 månaders ålder.

Barn som tidigare ej vaccinerats mot pneumokocker

Ge en dos Prevenar20®. Ge därefter en dos Pneumovax® när det gått minst åtta veckor.

Revaccination med Pneumovax® rekommenderas när det gått minst 5 år sedan senaste dosen med Pneumovax®. 

Vaccinationsschema för grupper med mycket hög risk för pneumokocksjukdom - barn 2-17 år (pdf)

Kombination av vacciner

På sidan Kombination av vacciner finns Information om vilka vacciner som kan ges vid samma tillfälle under hösten och vinterns vaccinationskampanjer.

Kombination av vacciner

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.