Vaccination för nyanlända

Information och riktlinjer gällande vaccinationer för nyanlända migranter i Skåne.

Vaccination för vuxna nyanlända migranter

Vuxna nyanlända migranter som bedöms ha otillräckligt skydd mot mässling, röda hund, difteri, stelkramp, kikhosta och polio ska erbjudas kompletterande vaccinationer. Bedömning av vaccinationsbehovet kan göras i samband med hälsoundersökning av nyanlända i primärvården, men kan också uppmärksammas i samband med annan vårdkontakt.

Mässling

Bedömningen får utgå från anamnes vad gäller tidigare mässlingssjukdom och vaccination. För att vara fullt vaccinerad mot mässling krävs att man fått minst två doser MPR-vaccin. Genomgången sjukdom med mässling bedöms ge livslångt skydd. Om tveksamhet föreligger vad gäller den enskildes mässlingsskydd bör man liberalt rekommendera och erbjuda vaccination.

  • Om man endast fått en dos vaccin ger man en kompletterande dos.
  • Vid osäkerhet på om man haft sjukdomen och osäkerhet om man är vaccinerad ges två doser MPR-vaccin med minst en månads mellanrum.

För fördjupning och flödesschema gällande ställningstagande till mässlingsvaccination kan du ta del av Smittskydd Skånes dokument. 

Komplettering av vaccinationsskyddet för nyanlända vuxna migranter i Region Skåne - Smittskydd Skåne (pdf)

MPR-vaccin är ett levande vaccin och ska ej ges under graviditet. Upphandlat vaccin är för närvarande M-M-RVAXPRO®.

Stelkramp, difteri och kikhosta

Vaccinationsskyddet för stelkramp och difteri hos en vuxen nyanländ kan vara svårbedömt såvida inte pålitlig tidigare vaccinationsdokumentation finns tillgänglig. Många har sannolikt fått någon form av grundvaccination medan andra kan vara helt ovaccinerade.

Grundvaccination mot difteri och stelkramp består av tre doser. Då monovalenta fulldosvacciner mot difteri och stelkramp inte finns tillgängliga rekommenderar Folkhälsomyndigheten att kombinationsvaccin med reducerad antigenhalt (dT eller dTp) kan användas både för grundvaccination och påfyllnadsdoser.

  • Om man bedöms vara ovaccinerad bör grundvaccination mot stelkramp och difteri utföras. Intervall mellan den första och andra dosen ska vara minst en månad, den tredje dosen ges minst sex månader efter dos 2.
  • För flertalet vuxna nyanlända som inte bedöms som helt ovaccinerade bör den praktiska lösningen vara att erbjuda en påfyllnadsdos av antingen dT eller dTp.

Komplettering av vaccinskyddet mot kikhosta till vuxna är i de flesta fall av underordnad betydelse. Vaccination av gravida kan dock bli aktuellt. Se separat dokument under ”Mer information”.

Upphandlade vacciner är för närvarande diTeBooster ® mot difteri och stelkramp (dT), samt diTekiBooster® mot difteri, stelkramp och kikhosta (dTp).

För vaccination av gravida avseende kikhosta har Triaxis® indikation att ges under graviditet.

Polio

Som praktisk riktlinje bör nyanlända vuxna i de flesta fall erbjudas en påfyllnadsdos av IPV. Aktuellt upphandlat vaccin är Imovax®Polio. Om det framkommer uppgifter som tyder på att personen skulle vara helt ovaccinerad bör grundvaccination erbjudas med två doser IPV, med 1-2 månaders intervall och en påfyllnadsdos tidigast 6 månader efter dos 2. För att vaccinationsserien ska vara komplett ska ytterligare en påfyllnadsdos ges minst 3 år efter första påfyllnadsdosen.

Mer information

För övriga kontraindikationer, besök webbplatsen Fass.

FASS Vårdpersonal (fass.se)

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.