Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

En nationell läkemedelsstrategi presenterades 2012 och fokuserade på ett antal strategiska områden såsom ordnat införande av nya läkemedel och metoder.

De flesta regioner har idag en process för hur nya läkemedel ska föras in i verksamheten, men det har saknats en nationell samsyn. Det har därför utarbetats en nationellt samordnad process, den så kallade Samverkansmodellen, vars syfte är att förbättra förutsättningarna för ökad jämlikhet och kostnadseffektivitet när det gäller introduktion av nya läkemedel.

I den nationella Samverkansmodellen har 4-län (Region Stockholm, Västra Götalandsregionen, Region Östergötland och Region Skåne) fått i uppdrag att utföra två av huvudfunktionerna; Livscykel och Marknad.

Regionernas samverkansmodell för läkemedel (janusinfo.se)

Livscykel – utan spaning ingen aning

Omfattar Horizon scanning, införande- och uppföljningsprotokoll.

Horizon scanning

Innebär att spana in i framtiden för att identifiera nya substanser eller nya indikationer för befintliga läkemedel och bedöma deras potentiella konsekvenser för sjukvården i god tid innan ett marknadsföringsgodkännande.

För nya substanser/indikationer som bedöms ha stor potential att påverka sjukvården tas så kallade tidiga bedömningsrapporter fram. Rapporterna beskriver aktuellt kunskapsläge för den nya substansen/indikationen och är färdig ca sex månader innan beräknat godkännande. Årligen skrivs cirka trettio tidiga bedömningsrapporter.

Införande- och uppföljningsprotokoll

För vissa av de läkemedel som bedöms ha stor potential att påverka sjukvården (och för vilka det finns tidiga bedömningsrapporter) tas införandeprotokoll fram. Dessa protokoll kommer bland annat att innehålla översikt över det aktuella läkemedlet, dokumentation, kostnadsaspekter, plats i terapin samt patienter aktuella för behandling.

I samband med utvecklingen av införandeprotokoll utvecklas även ett uppföljningsprotokoll vilket beskriver parametrar, källor och tidplan för uppföljningen.

Marknad – för strategisk marknadsbevakning och upphandlingssamverkan

En viktig del i marknadsfunktionens uppdrag, förutom marknadsbevakning, blir att skapa gemensam nytta och delaktighet, incitament att delta i gemensamt strategiskt upphandlingsarbete inom läkemedelsområdet samt att underlätta kommunikation mellan landsting/upphandlande myndighet om önskade, planerade och beslutade upphandlingar.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.