Forskningssamverkan

Ambulanssjukvården i Skåne är för många av medborgarna den första länken i vårdkedjan. Evidensbaserad medicin och personcentrerad vård har blivit etablerade begrepp inom ambulanssjukvården.

Vi vill stärka det vetenskapliga förhållningssättet från och med det akuta inkommande samtalet till larmcentralen tills bedömning och behandling är gjorda av ambulansteamet.

Pågående

 • VIPP, men inget akut vårdbehov, patienten kvarstannar i hemmet och eller hänvisas till annan vårdnivå. Vad hände sedan?

  Att patienter omhändertas och transporteras av ambulanspersonal trots att vårdbehovet inte är akut är en återkommande arbetsuppgift inom ambulanssjukvården. För att lämna en patient kvar i hemmet krävs det att ambulanspersonalen följer riktlinjer och bedömer att inget akut vårdbehov föreligger. Det kräver även att patienten samtycker och är införstådd med beslutet.

  Studier visar att faktorer såsom hög eller låg ålder, manligt kön, svag hushållsekonomi samt hushåll utan bil, påverkade människor att i högre grad larma ambulans. Även otillräcklig kunskap om en stads primärakutmottagningar har visats påverka människors val att i första hand välja ambulanssjukvård.

  Målet

  Målet med denna pilotstudie är att belysa frekvensen av 112-samtal som leder till att inringaren "kvarstannar i hemmet-efter VIPP " i storstadsregion (Malmö) genom att kartlägga patient kategorier, följsamhet av behandlingsriktlinjer, samverkan Regionala läkarstödet, hänvisning och triagering samt frekvens allvarliga avvikelser.

  Påverkan på ambulanstillgängligheten och hälsoekonomiska kostnader är ytterligare aspekter som är av betydelse att belysas.

  Fördjupning

  Läs mer om vår senaste undersökning i form av magisteruppsats "Vårdinsats på plats och patienten kvarstannar. Söker patienten akutsjukvård på nytt?" av Josefine Andersson och Mathias Anderberg.

 • Räddningstjänsterna i Region Skåne har sedan några år tillbaka engagerats som ett komplement till Ambulanssjukvården i Skåne för att korta tid från hjärtstopp till påbörjad behandling samt att bidra med psykosocialt stöd till anhöriga eller andra vittnen. En del av dessa åtgärder och insatser i form av kvalitetsarbete är nu under pågående utvärdering.

  Mål

  Målet med detta projekt är att undersöka i vilken omfattning räddningstjänst engageras och hur ofta de är först på plats vid misstänkt hjärtstopp utanför sjukhus samt kartlägga räddningstjänstens insatser innan ambulans är på plats. Inom projektet kommer vi granska effekterna på överlevnad samt i vilken utsträckning psykosocialt stöd ges.

  Delar av projektet sker i samarbete med Centrum för hjärtstopp i Öresundsregionen och kommer att ingå i doktorsavhandlingsarbete med start vårterminen 2015. 

  Påbörjade och planerade delarbeten:

  • Firefighters as first responders – feasibility and potential for improvements.
  • The impact of location of Cardiac Arrest on outcome: a sub-study of the Target Temperature Management after Cardiac Arrest Trial. (TTM-studien).
  • Comparison and recognition of Out-of-Hospital Cardiac Arrest by the Emergency dispatcher in two Scandinavian regions. (SOS-träffsäkerhet).
  • Recognition of Out-of-Hospital Cardiac Arrest by the Emergency dispatcher –  characteristics and outcome. (SOS-träffsäkerhet, fortsättningsstudie).
  • The general public as first responders; Implementing dispatching through Short-message-service (SMS) for early cardiopulmonary resuscitation after cardiac arrest. (SMS-livräddning). 

Genomförda

 • Genomförda projekt

  PreHospital Ambulance Stroke Test - pilot study of a novel stroke test

  Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2017; 25: 37. Gunnar Andsberg, Magnus Esbjörnsson, Arne Olofsson, Arne Lindgren, Bo Norrving. and Mia von Euler.

  Recognition of out-of-hospital cardiac arrest by medical dispatchers in emergency medical dispatch centres in two countries

  Thea Palsgaard Møller, Cecilia Andréll, Søren Viereck, Lizbet Todorova, Hans Friberg, Freddy K. Lippert. Resuscitation 109 (2016) 1–8.

  Analysis of pre-hospital rescue times on mortality in trauma patients in a Scandinavian urban setting

  A Bagher, L Todorova, L Andersson, CJ Wingren, A Ottosson, S Wangefjord and S Acosta. Trauma May 19, 2016.

  The Effects of Oxygen Therapy on Myocardial Salvage in ST Elevation Myocardial Infarction Treated with Acute Percutaneous Coronary Intervention: The Supplemental Oxygen in Catheterized Coronary Emergency Reperfusion (SOCCER) Study.

  Khoshnood A., Carlsson M., Akbarzadeh M., Bhiladvala P., Roijer A., Bodetoft S., Höglund P., Zughaft D., Todorova L., Erlinge D., Ekelund U. Cardiology 2015 20;132(1):16-21. Epub 2015 May 20.

  Vårdinsats på plats och patienten kvarstannar. Söker patienten akutsjukvård på nytt?

  Mathias Anderberg, Josefine Andersson

  Omhändertagande av patienter med hjärtstopp utanför sjukhus i Region Skåne: Från räddningstjänstens tidiga insatser till omhändertagande på akutrummet.

  Cecilia Andréll, Hans Friberg och Lizbet Todorova.

  Prio 1- en kvantitativ registerstudie av patientprioritering från larmsamtal till ambulansbedömning.

  Mikael Rosberg, Jenny Valquist.

  Validity of reported data in the Swedish Cardiac Arrest Register in selected parts in Sweden

  A. Strömsöe, L. Svensson, Å.B. Axelsson, K. Göransson, L. Todorova, J. Herlitz. Resuscitation Volume 84, Issue 7, July 2013, Pages 952–956.

  Erfarenheter och synpunkter på Triagehandboken som beslutsstödsverktyg för primärtriage: Enkätundersökning i Region Skåne.

  Lizbet Todorova, Institutet för kvalitetsindikatorer AB, 2012.

  Adherence to treatment guidelines for patients with chest pain varies in a nurse-led prehospital ambulance system.

  Fredrik Byrsell, Mattias Regnell, Anders Johansson. Int Emerg Nurs. 2012 Jul;20(3):162-6

  Uppföljning av pilotutbildningsdagar i psykiatri för ambulanspersonal i Region Skåne: Prehospital omhändertagande av patienter med psykiatriska symtom.

  Anna Forss, Lizbet Todorova.

  Samverkan vid befarad suicid

  Räddsam Skåne, Polismyndigheten i Skåne, Region Skånes Preshospitala Centrum, SOS alarm AB, Psykiatri Skåne samt Trafikverket.

  Upplevelser av att arbeta med Svenskt index för akutmedicinsk larmmottagning: En intervjustudie med 14 SOS operatörer på SOS AB Malmö.

  Niklas Siivola, Petrus Jansson, Lizbet Todorova.

  Patient satisfaction with ambulance care services: Survey from two districts in southern Sweden

  Anders Johansson, Anna Ekwall, Jonas Wihlborg.International Emergency Nursing (2010).

  Occurrence of hypothermia in a prehospital setting, southern Sweden.

  Kornfält J, Johansson A. Department of Falck Ambulance Ltd, Sweden. Int Emerg Nurs. 2010 Apr;18(2):76-9.

  Acute abdominal pain; pre-hospital evaluation of ketobemidone administration Sykepleievitenskap. Omvårdnadsforskning. Nursing Science 2010

  Andreas Rantala, Kjell Ivarsson, Anders Johansson

  The effect of combined treatment with morphine sulphate and low-dose ketamine in a prehospital setting.

  Johansson P, Kongstad P, Johansson A. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009 Nov 27;17(1):61

  A consensus-based template for uniform reporting of data from pre-hospital advanced airway management.

  Sollid SJ, Lockey D, Lossius HM; Pre-hospital advanced airway management expert group. Scand J Trauma Resusc Emerg Med. 2009 Nov 20;17(1):58.

  Active compression-decompression CPR necessitates follow-up post mortem.

  Englund E, Kongstad PC. Resuscitation. 2006 Jan;68(1):161-2.

  The public's perception of prehospital emergency care in the County of Skane, southern Sweden.

  Kristina Blomstedt, Helena Nilsson and Anders Johansson.

  Överväger fördelarna för införandet av SAM-splintar i Falck Ambulans i jämförelse med dagens vacuumsplintar?

  Jenny Malmberg, Susanne Lönn och Anders Nilsson.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.