Monoklonala antikroppar vid migrän

Skånelistans rekommenderade läkemedel och Bakgrundsmaterial

Behandlingsrekommendation

NT-­rådets rekommendation (2021­01­18) till regionerna är:

  • att Aimovig, Ajovy och Emgality kan användas vid kronisk migrän (≥ 15 huvudvärksdagar per månad varav ≥ 8 migrändagar) till patienter som efter optimerad behandling inte haft effekt av eller inte tolererat minst två olika profylaktiska behandlingar.
  • att Aimovig, Ajovy och Emgality förskrivs av neurolog alternativt av läkare verksam vid klinik specialiserad på behandling av svår migrän.
  • att effekten (minskning i antal månatliga migrändagar) utvärderas efter 3 månader och att Aimovig, Ajovy och Emgality sätts ut vid utebliven effekt eller om minskningen i antal månatliga migrändagar understiger 30 procent.
  • att patienterna registreras och följs upp i Neuroregistret. Patienten ska rapportera in skattning av sina besvär via PER-­funktionen (Patientens Egen Registrering).
  • att göra utsättningsförsök/utglesning efter 12–18 månader vid god behandlingseffekt

OBS! Patienten bör ha fört huvudvärksdagbok i > 2 mån för att kunna komma ifråga för behandling. Även spänningshuvudvärk och läkemedelsutlöst huvudvärk måste ha uteslutits som bakomliggande orsak innan remiss till neurolog utfärdas.

För val mellan erenumab, fremanezumab och galkanezumab, se aktuell rekommendation från NT-­rådet på janusinfo.se.

Klinisk effekt

Erenumab har studerats i en fas II-studie vid kronisk migrän. I studien inkluderades 667 patienter som uppfyllde kriterier för kronisk migrän. 286 patienter randomiserades till placebo, 191 patienter till erenumab 70 mg och 190 patienter till erenumab 140 mg subkutant var fjärde vecka i tolv veckor. Primärt utfallsmått var minskning i antalet huvudvärksdagar under vecka 9–12 jämfört med baseline. Både erenumab 70 mg och erenumab 140 mg minskade antalet huvudvärksdagar per månad med 6,6 jämfört med baseline, att jämföra med placebo där minskningen uppgick till 4,2 dagar. Skillnaden var höggradigt signifikant i båda behandlingsarmarna jämfört med placebo (p < 0,0001). I likhet med andra studier av migrän ses som förväntat en relativ stor effekt i placebogruppen. Antalet allvarliga biverkningar är få och ledde inte att behandlingen avbröts. En dosberoende förstoppningstendens förefaller vara den vanligaste biverkningen.

Fremanezumab studerades hos 1130 patienter med kronisk migrän i en fas III-studie. 375 patienter randomiserades till placebo, 379 till fremanezumab 225 mg månadsvis och 376 patienter till fremanezumab 675 mg var tredje månad. Efter tolv veckor hade antalet huvudvärksdagar per månad reducerats med 4,6 i gruppen som behandlades med fremanezumab månadsvis, i gruppen som behandlades var tredje månad med 4,3 och i placebogruppen med 2,5. Skillnaden var höggradigt signifikant i båda behandlingsarmarna jämfört med placebo (p < 0,001).

Galkanezumab (Emgality) godkändes inom EU i slutet av 2018 och har introducerats på den svenska marknaden under hösten 2020. Substansen studerades vid kronisk migrän i fas III­-studien REGAIN. 558 patienter randomiserades till placebo, 278 patienter till galkanezumab 120 mg och 277 patienter till galkanezumab 240 mg var fjärde vecka som subkutan injektion. Antalet huvudvärksdagar per månad reducerades med 2,7, 4,8 respektive 4,6 i de olika behandlingsgrupperna (p < 0,001). Preparatets effekt­ och biverkningsprofil förefaller i stort överensstämma med övriga preparat med effekt via CGRP-systemet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.