Neonatala transporter av födda och ofödda patienter

Direktiv 118 Neonatala transporter av födda och ofödda patienter inom ambulanssjukvården i Skåne.

Syfte

Säkerställa säker överflyttning av gravida kvinnor

Genomförande

Principen är: vid sekundärtransport av gravid kvinna är det specialistkompetent obstetriker/bakjour som skall ha tagit ställning till att transport är motiverad.
Ansvarig obstetriker beslutar om, och är ansvarig för huruvida barnmorska skall medfölja under transporten. Detta gäller oavsett prioriteringsgrad av transport.

När obstetriker bedömer att prematurfödsel eller normalförlossning är reellt hotande beställs akutambulans via 112. Ansvarig obstetriker beslutar om, och är ansvarig för huruvida barnmorska skall medfölja under transporten.

När obstetriker bedömer att prematurfödsel eller normalförlossning är måttligt hotande beställs akut/transportambulans via Region Skånes Larmcentral (040 67 69 300) och Ansvarig obstetriker beslutar om, och är ansvarig för huruvida barnmorska skall medfölja under transporten.

Akutambulans är grundbemannad med minst en vidareutbildad sjuksköterska och  transportambulans är bemannad med grundutbildad sjuksköterska och ambulanssjukvårdare. Bägge grupperna av sjuksköterskor är certifierade/delegerade för prehospital akutsjukvård.

Barn som är i behov av neonatal intensivvård transporteras till Lund av neonatala transportteamet som utgår från Lund. Detta koordineras av neonataljouren i Lund. 

När neonatala transportteamet i Lund inte har möjlighet att transportera barnet eller neonatalambulansen (3 60-9270) är upptagen kommer neonataljouren tillsammans med avsändande sjukhus överens om säkraste transportalternativet. Detta kan vara att kontakta ett annat neonatalt transportteam inom Sverige alternativt att kompetent personal från avsändande sjukhus transporterar barnet. I sistnämnda fallet transporteras barnet i avsändande sjukhus transportkuvös och avsändande sjukhus beställer således passande ambulans via larmcentral.
Barnets för��lder/föräldrar bör skyndsamt transporteras till det sjukhus barnets förts till. Medicinska och etiska förutsättningar bedöms av avsändande läkare.

TIB/RLB kan alltid konsulteras i frågor som rör ambulanstransporter.  

Intensivvårdshelikoptern i Uppsala som har speciellt neonatalt team kan rekvireras för transporter utanför Region Skåne. Även Neo-PETS i Stockholm kan kontaktas. Detta beslutas i samråd med avsändande sjukhus i händelse av att transportteamet i Lund inte kan utföra transporten.

 

.Skapad 2016-12-22 av Region Skånes Prehospitala Enhet (RSPE)
Reviderat 2017-06-29, 171221, 2019-06-13

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter