Svenska nätverket Lära och bemästra

Det ”Svenska nätverket Lära och bemästra - metod för patient- och närståendeutbildning”, är ett nationellt nätverk, där verksamheter från åtta regioner i ingår. Nätverket driver och utvecklar frågor som berör patient- och närståendeutbildning som oftast sker i grupp.

Metoden Lära och bemästra

Metoden Lära och bemästra kommer ursprungligen från Norges ”Læring og mestring”. Den kombinerar professionell kunskap med patienternas erfarenheter, och de medverkande har stort inflytande över vad träffarna ska innehålla. Syftet är att lära sig leva med och bättre bemästra sjukdom och ohälsa.

Lära och bemästra är en hälsopedagogisk metod med ett personcentrerat förhållningssätt som inkluderar patientmedverkan. Utbildningsmetoden är flexibel och anpassas efter deltagarnas behov. Vårdpersonalens professionella kunskap samt patienter och närståendes egen erfarenhet ses som lika värdefulla resurser för lärande och utbildning. Hälso- och sjukvårdspersonal som arbetar med Lära och bemästra ges bättre förutsättningar att uppfylla gällande nationella lagar och riktlinjer exempelvis för God och nära vård.

Patient- och närståendeutbildning i grupp

Patient- och närståendeutbildningar planeras, genomförs och utvärderas i samverkan mellan vårdpersonal och erfarna patienter och/eller närstående. Utbildningarna genomförs främst i dialogform i grupp vilket bidrar till att deltagarna får möjlighet att dela erfarenheter och kunskap med andra i liknande situation. Patienter och närstående är delaktiga och kan påverka innehållet.

 • Forskning och utvärderingar visar att patient- och närståendeutbildning i grupp med metoden Lära och bemästra ger deltagarna bättre förutsättningar att leva med sjukdom, funktionsnedsättning och ohälsa.

  Att erbjuda patient- och närståendeutbildning i grupp enligt denna metod innebär att:

  • ge patienter och närstående kunskap och stöd
  • att arbeta hälsofrämjande 
  • främja lärande med utgångspunkt från individens förutsättningar
  • ge ökad patientmedverkan i vård och behandling
  • ge kontinuerlig återkoppling till vården för kvalitetsutveckling

  Socialstyrelsen har gett metoden en KVÅ-kod, GB019 Behovsanpassad patient- och närståendeutbildning i grupp enligt metoden Lära och bemästra. (KVÅ= klassifikation av vårdåtgärder).

Information och länkar

 • Är du intresserad eller vill veta mer om metoden Lära och bemästra är du välkommen att höra av dig till nätverkets medlemmar.

 • Litteratur om Lära och bemästra

  Vifladt Egon, Hopen Liv
  Helsepedagogikk: samhandling om læring og mestring
  (Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring ved kronisk sykdom, 2004)

  Vifladt Egon, Hopen Liv, Landtblom Anne-Marie 
  Hälsopedagogik för vårdare och brukare i samarbete: en introduktion till bemästrande
  (Bilda, 2008)

  Vifladt Egon, Hopen Liv
  Pasientopplaering : kompetanse - veivalg - lederskap
  (Kolofon, 2013)

  Lerdal Anners, Fagermoen May Solveig (Red.) 
  Laering og mestring : et helsefremmende perspektiv i praksis og forskning
  (Gyldendal, 2011)

  Annan litteratur om patient- och närståendeutbildning

  Din skyldighet att informera och göra patienten delaktig : handbok för vårdgivare, chefer och personal : aktuell från 1 januari 2012
  (Socialstyrelsen, 2012)

  Berglund, Mia
  Lärande vid långvarig sjukdom:: utmaningar för patient och vårdare
  (Gleerup, 2012)

  Engström, Birgitta
  Patientundervisning och patienters lärande
  (Gothia, 2007)

  Fjerstad, Elin
  Både frisk och sjuk : att möta personer med långvarig sjukdom
  (Studentlitteratur, 2012)

  Johansson, Karin
  Reflektion, insikt och ansvar. Lärandet i att leva med diabetes
  (Linnaeus University Press 2017)

  Larsson, Inger,
  Patientkommunikation i praktiken : information, dialog, delaktighet
  (Norstedts, 2008)

  Lejsgaard Christensen, Susan
  Didaktik och patientutbildning
  (Studentlitteratur, 2004)

  Hansson Scherman Marianne, Runesson Ulla (Red.)
  Den lärande patienten
  (Studentlitteratur, 2009)

  Klang Söderqvist Birgitta (Red.)
  Patientundervisning
  (Studentlitteratur, 2013)

  Ivarsson Bodil, Klefsgård Rosemarie, Nilsson Gunilla
  Experiences of group education: A qualitative study from the viewpoint of patients and peers, next of kin and healthcare professionals. (Vård i Norden 2011:2, 35-39)

 • Helsingborgs lasarett startade 2003, i projektform, patient- och närståendeutbildning med utgångspunkt från den norska pedagogiken Læring og Mestring (Akermodellen) som startade som projekt 1997.

  Det svenska nätverket Lära och bemästra bildades 2008 på initiativ av Landstinget i Värmland med representanter från Region Skåne, Västra Götalandsregionen och Landstinget i Östergötland. Handikappförbundens samarbetsorgan, HSO (numera Funktionsrätt) medverkade i arbetet att utveckla och införa metoden i Sverige.

  Ursprungligen användes Lära och bemästra främst vid kroniska sjukdomar men idag används metoden i alla typer av vård-och omsorgsarbete inklusive hälsofrämjande verksamhet.

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.