Skånelistan 2018

Rekommenderade läkemedel från Läkemedelsrådet.

Skånelistan baseras på slutsatser från Läkemedelsrådets terapigrupper. Urvalskriterierna för rekommendationerna är i första hand medicinsk dokumentation och beprövad erfarenhet.

Varför/varför ej på listan? Svaret hittar du i bakgrundsmaterial till
Skånelistan, likväl som behandlingsråd, varningar och doseringar. Nästa nyreviderade lista utkommer 1 januari 2019.

 • Allergi

  Generell behandling

  • Antihistaminer
   • loratadin¹ Loratadin*
  • Glukokortikoider
   • betametason¹ Betametason*
   • prednisolon¹ Prednisolon*
  • Adrenalin
   • adrenalin Emerade

  Organspecifik behandling

  • Allergisk konjunktivit
   • levokabastin Livostin
   • natriumkromoglikat¹ Lecrolyn/Lomudal
  • Allergisk rinit
   • mometason¹ Mometason*
  • Urtikaria/Angioödem
   • Se Generell behandling
  • Atopiskt eksem

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Astma och KOL

  Fullständig översikt av inhalatorer, se sida 312 i Bakgrundsmaterialet

  SABA Kort/snabbverkande bronkvidgare (beta-2-agonist)
  SAMA Kortverkande antikolinergika
  LABA Långverkande bronkvidgare (beta-2-agonist)
  LAMA Långverkande antikolinergika
  ICS Inhalationssteroider
  LTRA Leukotrienantagonist
  OCS Orala kortikosteroider

  Astma vuxna

  Behandling av vuxna enligt astmatrappan, se sida 15 i bakgrundsmaterialet

  Steg 1

  • SABA
   • salbutamol Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Ventilastin Novolizer
  • med andningsbehållare
   • salbutamol Airomir inhalationsspray

  Från steg 2

  • ICS
   • budesonid Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer

  Från steg 3

  • LABA
   • formoterol Formatris Novolizer
  • ICS + LABA
   • budesonid + formoterol Bufomix Easyhaler

  Astma barn

  Behandling av barn och ungdomar, se sida 18 i Bakgrundsmaterialet

  Steg 1

  • SABA
   • salbutamol Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Ventilastin Novolizer
  • med andningsbehållare
   • salbutamol Airomir inhalationsspray

  Från steg 2

  • ICS
   • budesonid Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer
  • med andningsbehållare
   • flutikason Flutide Evohaler
  • LTRA
   • montelukast¹ Montelukast*

  Från steg 3

  • LABA
   • formoterol Formatris Novolizer
  • med andningsbehållare
   • salmeterol Serevent Evohaler
  • ICS + LABA
   • budesonid + formoterol Bufomix Easyhaler
  • med andningsbehållare
   • flutikason + salmeterol Seretide Evohaler

  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL); FEV 1/FVC < 0,7.

  Rökstopp/rökavvänjning ska alltid ingå vid behandling av KOL hos rökare.

  Lindriga symtom, FEV 1 ≥ 50 % av förväntat

  • SABA
   • salbutamol Airomir Autohaler, Beventol Easyhaler, Ventilastin Novolizer
  • med andningsbehållare
   • Airomir inhalationsspray

  Lindriga symtom, FEV 1 < 50 % av förväntat

  Betydande symtom, FEV 1 ≥ 50 % av förväntat

  • LAMA 12 timmar
   • aklidinium Eklira Genuair
  • LAMA 24 timmar
   • tiotropium Spiriva Respimat

  eller

  • LABA 12 timmar
   • formoterol Formatris Novolizer
  • LABA 24 timmar
   • olodaterol Striverdi Respimat

  I andra hand

  • LABA + LAMA 12 timmar
   • formoterol + aklidinium Duaklir Genuair
  • LABA + LAMA 24 timmar
   • olodaterol + tiotropium Spiolto Respimat

  Betydande symtom, FEV1 < 50 % av förväntat

  Komplettering till LABA och/eller LAMA

  • ICS
   • budesonid Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer
  • ICS + LABA 12 timmar
   • budesonid + formoterol Bufomix Easyhaler

  Exacerbationer ≥ 2 behandlade i öppenvård eller ≥ 1 sjukhusvårdad per år;

  Om slemhosta, exacerbationer och FEV1 < 50 % av förväntat, tillägg av

  • PDE4-hämmare
   • roflumilast Daxas

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Endokrinologi

  Typ 2-diabetes

  Typ 1-diabetes

  • Insulin
  • Snabbverkande
   • insulin aspart NovoRapid
   • insulin glulisin Apidra
   • insulin lispro Insulin lispro SanofiHumalog 200E/ml
   • Medellångverkande
    • insulin human (NPH) Humulin NPH, Insulatard, InsumanBasal
   • Långverkande
    • insulin glargin Abasaglar/Toujeo

  Se sida 46 i Bakgrundsmaterialet för rekommendationer avseende insulinpennor och insulingivning i den kommunala hemsjukvården.

  Blodsockermätare för egenbruk, se Avtal läkemedel.

  Hypotyreos

  • levotyroxin Levaxin

  D-vitaminbrist

  • kolecalciferol¹ Benferol

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Fetma
 • Gynekologi

  Obs!

  Gynekologiavsnittet är inte uppdaterat för 2018. När det har uppdaterats kommer aktuella rekommendationer publiceras på denna sida.

   


  Antikonception

  • Kombinerade p-piller
   • I första hand
    • etinylestradiol + levonorgestrel¹ Prionelle
    • etinylestradiol + norgestimat Cilest
   • I andra hand
    • etinylestradiol + drospirenon¹ Estrelen
  • Gestagena metoder
   • Mellanpiller
    • desogestrel¹ Desogestrel*
   • Hormonspiral
    • levonorgestrel Mirena, Jaydess
   • P-spruta
    • medroxiprogesteron Depo-Provera
   • P-stav
    • etonogestrel Nexplanon

  Akutpreventivmedel

  • ulipristalacetat ellaOne

  Hormonell terapi vid klimakteriella besvär

  • Sekventiell behandling
   • östradiol + noretisteron Novofem
  • Kontinuerlig kombinerad behandling
   • östradiol + noretisteron 1) Activelle
   • östradiol + medroxiprogesteron Indivina
  • Enbart östrogen
   • östradiol Femanest
  • Gestagentillägg
   • levonorgestrel Mirena
   • medroxiprogesteron Provera

  Urogenitala atrofisymtom

  • Lokal östrogenbehandling
   • östriol Ovesterin vaginalkräm och vagitorier
   • östradiol Oestring, vaginalinlägg

  Menstruationsförskjutning

  • Monofasiska komb. p-piller
  • medroxiprogesteron Provera
  • noretisteron Primolut-Nor

  Menorragi

  • levonorgestrel Mirena
  • Kombinerade p-piller
  • tranexamsyra¹ Tranexamsyra*

  Dysmenorré

  • ibuprofen¹ Ibuprofen*
  • naproxen¹ Naproxen*

  Vaginala infektioner

  • Svampinfektion
   • ekonazol Pevaryl
   • klotrimazol Canesten
   • flukonazol¹ Flukonazol*
  • Bakteriell vaginos
   • dekvaliniumklorid Donaxyl
   • klindamycin Dalacin vaginalkräm och vagitorier
   • metronidazol Flagyl tablett

  PMS/PMDS

  Graviditetsillamående

  • meklozin Postafen
  • prometazin m.m. Lergigan comp

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Hjärt- och kärlsjukdomar

  Arytmi

  Hypertoni

  • Tiazid
   • hydroklortiazid¹ Hydroklortiazid*
  • Tiazid + amilorid
   • hydroklortiazid +  amilorid (lågdos)¹ Normorix Mite
  • Tiazid + kalium
   • bendroflumetiazid + kaliumklorid Centyl K mite
  • ACE-hämmare
  • Kalciumantagonister
   • amlodipin¹ Amlodipin*

  Ischemisk hjärtsjukdom

  • Nitrater
   • glyceryltrinitrat¹ Glytrin/Nitrolingual sublingualspray
   • isosorbidmononitrat¹ Imdur depottablett
  • Betablockerare
   • metoprolol¹ Metoprolol* depottablett
  • ACE-hämmare
   • ramipril¹ Ramipril*
  • Kalciumantagonister
   • amlodipin¹ Amlodipin*
  • Trombocythämmare
   • acetylsalicylsyra Trombyl
  • Lipidsänkning

  Kronisk hjärtsvikt

  Basbehandling

  • Betablockerare
   • bisoprolol¹ Bisoprolol*
   • karvedilol¹ Karvedilol*
   • metoprolol depottablett¹ Metoprolol*
  • Mineralkortikoidreceptorantagonister (MRAs)
   • spironolakton¹ Spironolakton*
    Vid intolerans
    • eplerenon¹ Eplerenon*

  Tilläggsbehandling

  • Loopdiuretikum
   • furosemid¹ Furosemid*
  • Tiazidliknande
   • metolazon Metolazon Abcur
  • Kaliumsparande diuretikum
   • amilorid Amilorid Mylan
  • Digitalisglykosider
   • digoxin Digoxin BioPhausia

  Antikoagulation

  Tromboembolism

  Blödningstillstånd

  • Fibrinolyshämmare
   • tranexamsyra¹ Tranexamsyra*

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.
  ▴ Riskläkemedel för äldre (75+).

 • Hud

  Akne

  • Lokal behandling
   • adapalen Differin
   • bensoylperoxid Basiron AC
   • adapalen + bensoylperoxid Epiduo
   • azelainsyra Skinoren
  • Peroral behandling
   • lymecyklin¹ Lymecyklin*/Tetralysal

  Rosacea

  • Lokal behandling
   • azelainsyra Finacea
   • ivermektin Soolantra
  • Peroral behandling
   • lymecyklin¹ Lymecyklin*/Tetralysal

  Perioral dermatit

  • Peroral behandling
   • lymecyklin¹ Lymecyklin*/Tetralysal

  Eksem

  Se sida 104 i Bakgrundsmaterialet

  I första hand - Glukokortikoider

  • Milt verkande
   • hydrokortison Hydrokortison CCS/Mildison Lipid
  • Medelstarkt verkande
   • hydrokortisonbutyrat Locoid
   • klobetason Emovat
  • Starkt verkande
   • betametason Betnovat
   • mometason Ovixan
  • Extra starkt verkande
   • klobetasol Dermovat

  I andra hand - Kalcineurinhämmare

  • takrolimus Protopic

  Mjukgörande medel

   • glycerol Miniderm
   • karbamid Canoderm
   • propylenglykol Propyless

  Seborroiskt eksem

  • hydrokortison + mikonazol¹ Cortimyk/Daktacort
  • ketokonazol¹ Ketokonazol* schampo

  Psoriasis

  • Glukokortikoider
   • betametason¹ Betnovat
   • mometason Ovixan
   • klobetasol Dermovat
  • Övriga medel
   • kalcipotriol + betametason¹ Daivobet, Enstilar

  Kronisk klåda

  Se sida 110 i Bakgrundsmaterialet

  Kronisk urtikaria

  Se sida 107 i Bakgrundsmaterialet och Allergi

  Impetigo

  • I första hand
   • retapamulin Altargo
  • I andra hand
   • fusidinsyra Fucidin kräm

  Klamydia

  • doxycyklin¹² Doxycyklin*

  Herpes

  Se Infektionssjukdomar

  Kondylom

  • podofyllotoxin Wartec

  Infestationer

  • Flatlöss, skabb
   • bensylbensoat + disulfiram Tenutex

  Mykos

  • Med obetydlig inflammation
   • ekonazol Pevaryl
   • terbinafin¹ Terbinafin*
  • Med inflammatoriskt inslag
   • hydrokortison + mikonazol Cortimyk/Daktacort
   • triamcinolon + ekonazol Pevisone
  • Pityriasis versicolor
   • ekonazol Pevaryl
   • selensulfid Selsun
  • Peroral behandling av trådsvamp
   • terbinafin¹ Terbinafin*

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  ² Ej vid graviditet, se bakgrundsmaterialet.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Infektionssjukdomar

  Bakteriell infektion

  • Penicilliner
   • penicillin V (fenoximetylpenicillin)¹ Kåvepenin
   • flukloxacillin¹ Heracillin
  • Penicilliner med utvidgat spektrum
   • amoxicillin¹ Amoxicillin*
   • pivmecillinam¹ Selexid
  • Cefalosporiner
   • cefadroxil¹ Cefadroxil*
  • Imidazolderivat
   • metronidazol Flagyl
  • Kinoloner
   • ciprofloxacin¹ Ciprofloxacin*
  • Klindamycin
   • klindamycin¹ Dalacin
  • Makrolider
   • erytromycin Ery-Max
   • roxitromycin¹ Surlid
  • Nitrofurantoin
   • nitrofurantoin Furadantin
  • Tetracykliner
   • doxycyklin¹ Doxycyklin*
  • Trimetoprim
   • trimetoprim¹ Trimetoprim*/Idotrim
  • Trimetoprim/sulfa
   • trimetoprim + sulfametoxazol¹ Bactrim
  • Övriga antibiotika
   • fusidinsyra Fucidin

  Herpesvirusinfektioner

  • aciklovir¹ Aciklovir*
  • valaciklovir¹ Valaciclovir*

  Maskmedel

  • mebendazol Vermox
  • pyrvin Vanquin

  Svampinfektioner

  • flukonazol¹ Flukonazol*

  Se också Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård (pdf)

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Kognitiva sjukdomar
 • Lipidrubbning

  Kolesterolsynteshämmare

   • atorvastatin¹ Atorvastatin*
   • simvastatin¹ Simvastatin*

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Matsmältningsorgan

  Dyspepsi

  • Mg + Al-hydroxid Novaluzid

  Gastroesofagal refluxsjukdom

  • Vid tillfälliga och lättare besvär
   • alginsyra Gaviscon
   • ranitidin¹ Ranitidin*
  • Vid svårare besvär
   • omeprazol¹ Omeprazol*
  • Långtidsbehandling
   • omeprazol¹ Omeprazol*
   • ranitidin¹ Ranitidin* i lägsta dos som ger symtomfrihet.

  Ulcussjukdom

  Ulcus med Helicobacter pylori-infektion

  • En veckas behandling
   • esomeprazol + klaritromycin + amoxicillin Nexium HP
  • Vid ulcus ventrikuli fortsatt behandling till kontrollskopi
   • omeprazol¹ Omeprazol*

  Förstoppning

  • Bulkmedel
   • sterkuliagummi Inolaxol
  • Osmotiskt aktivt
   • laktulos¹ Laktulos*
   • makrogol + elektrolyter¹ Moxalole
  • Motorikstimulerande
   • natriumpikosulfat¹ Cilaxoral
  • Klysma
   • laurylsulfoacetat Microlax
   • natriumdokusat Klyx

  IBS

  • sterkuliagummi Inolaxol

  Funktionell diarré

  • loperamid¹ Loperamid*

  Proktit

  • Rektal behandling
   • mesalazin¹ Asacol supp./Pentasa supp.

  Mikroskopisk kolit

  • budesonid Budenofalk

  Hemorrojder

  • cinkokain + prednisolon Scheriproct
  • lidokain + hydrokortison Xyloproct

  Anemi

  • Vid järnbrist
   • järn tvåvärt Duroferon
  • Vid megaloblastanemi
   • cyanokobalamin¹ Behepan tabl.
   • hydroxokobalamin Behepan inj.
   • folsyra¹ Folsyra* 5 mg, 2 tabl/vecka

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Munhålan

  Medel mot karies

  • natriumfluorid¹ Dentan/Top Dent fluor

  Medel för saliversättning

  • natriumfluorid Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL munhålelösning 0,02%

  Medel för salivstimulering

  • pilokarpin Salagen
  • äppelsyra + fluor Xerodent
  • natriumfluorid Flourette

  Antiseptiska medel för lokal behandling

  • klorhexidin Corsodyl/Hexident
  • natriumfluorid + klorhexidin Natriumfluoridklorhexidin APL

  Medel för lokal behandling av munslemhinneförändringar

  • triamcinolon Triamcinolon APL

  Medel för lokal smärtlindring

  • benzydamin Andolex, Coldamin
  • lidokain Xylocain/Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL munsköljvätska 5 mg/ml

  Medel vid svampinfektion

  • flukonazol¹ Flukonazol*
  • hydrokortison + mikonazol¹ Cortimyk/Daktacort

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Neurologi

  Epilepsi

  • karbamazepin Tegretol Retard
  • lamotrigin¹ Lamotrigin*²
  • levetiracetam¹ Levetiracetam*²
  • valproat Ergenyl Retard

  Anfallsbrytande behandling, se sida 186 i Bakgrundsmaterialet.

  Migrän

  • Anfallskupering
   • paracetamol¹ Alvedon
   • ibuprofen¹ Ibuprofen*
   • sumatriptan¹ Sumatriptan* tabl.
  • Profylax
   • metoprolol¹ Metoprolol*

  Parkinsons sjukdom

  • levodopa + benserazid¹ Levodopa/Benserazid*
  • pramipexol¹ Pramipexol*

  Restless legs

  • levodopa + benserazid¹ Levodopa/Benserazid*
  • pramipexol¹ Pramipexol*

  Stroke

  Sekundärprevention efter cerebral infarkt och TIA.

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  ² Substans med begränsad utbytbarhet och stor prisvariation. Välj i journalsystemet rekommenderat preparat.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Osteoporos

  Bisfosfonat

  • I första hand
   • alendronsyra¹ Alendronat*
   • risedronsyra¹ Risedronat*
  • I andra hand
   • zoledronsyra** Aktuellt upphandlat preparat

  Kalcium och D-vitamin

  • kalciumkarbonat + vitamin D3¹ Kalcipos-D forte

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.
  ** Rekvisitionsläkemedel, ska inte skrivas ut på recept. För aktuellt upphandlat preparat, se Skane.se/avtal.

 • Psykiatri

  ADHD

  Alkoholberoende

  • Återfallsförebyggande preparat
   • akamprosat Campral
   • disulfiram Antabus
   • naltrexon Naltrexon*
  • Vitamintillskott
   • folsyra¹ Folsyra*
   • vitamin B-komplex + vitamin C Oralovite

  Bipolär sjukdom

  • litium Lithionit
  • valproinsyra Ergenyl Retard
  • olanzapin¹ Olanzapin*
  • quetiapin¹ Quetiapin*

  Depression

  • Vuxna
   • sertralin¹ Sertralin*
   • mirtazapin¹ Mirtazapin*
  • Barn och ungdom
   • fluoxetin¹ Fluoxetin*

  Psykotiska symtom/schizofreni

  Sömnstörning

  Tillfällig ångest

  Ångestsyndrom (inklusive tvångssyndrom)

  • sertralin¹ Sertralin*

  Om inte annat anges ovan gäller samma rekommendation för vuxna, barn och ungdom. Se Äldre.

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.
  ▴ Riskläkemedel för äldre (75+).

 • Smärta

  Akut smärta

  • Paracetamol
   • paracetamol¹ Alvedon
  • COX-hämmare (NSAID)
   • ibuprofen¹ Ibuprofen*
   • naproxen¹ Naproxen*
  • Opioider
   • morfin Morfin*
  • Postoperativ smärta

  Långvarig smärta

  • Paracetamol 
   • paracetamol¹ Alvedon
  • COX-hämmare (NSAID)
   • ibuprofen¹ Ibuprofen*
   • naproxen¹ Naproxen*
  • Opioider
   • morfin Dolcontin

  Neuropatisk smärta och vid störd smärtmodulering

  • amitriptylin¹ Amitriptylin*
  • gabapentin¹ Gabapentin*²

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  ² Substans med begränsad utbytbarhet och stor prisvariation. Välj i journalsystemet rekommenderat preparat.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substansnamn + företagsnamn.
  ▴ Riskläkemedel för äldre (75+).

 • Tobaksberoende
  • I första hand
   • nikotinläkemedel
  • I andra hand
   • vareniklin Champix
 • Urologi

  Överaktiv blåsa (organisk orsak ska uteslutas)

  • tolterodin¹ Tolterodin, depotkapsel*▴

  Vid behandling av äldre, se sida 278 i Bakgrundsmaterialet.

  Nokturi

  • desmopressin Nocutil

  Erektil dysfunktion

  • sildenafil¹ Sildenafil*

  Symtomgivande BPH

  • alfuzosin¹ Alfuzosin*

  Uttalad förstoring (> 30 ml och/eller PSA > 1,4) kombinationsbehandling

  • finasterid¹ + alfuzosin¹ Finasterid* + Alfuzosin* i 6 månader, därefter enbart Finasterid*

  Avancerad prostatacancer

  • GNRH-analoger
   • leuprorelin Leuprorelin Sandoz

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substansnamn + företagsnamn.
  ▴ Riskläkemedel för äldre (75+).

 • Äldre – särskilda behandlingsrekommendationer

  Ångest

  • oxazepam¹ Oxascand

  Med depressiva inslag, se sida 266 i Bakgrundsmaterialet.

  Sömnstörning

  • zopiklon¹ Zopiklon*
  • oxazepam¹ Oxascand

  Depression

  • sertralin¹ Sertralin*

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substansnamn + företagsnamn.

 • Ögon

  Bakteriell konjunktivit

  • I första hand
   • vatten
  • I andra hand
   • azitromycin Azyter
   • fusidinsyra Fucithalmic
   • kloramfenikol Kloramfenikol Santen ögonsalva
   • kloramfenikol¹ Kloramfenikol* ögondroppar

  Torra ögon

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Öron

  Extern otit

  • hydrokortison + antimikrobiellt Terracortril med Polymyxin B örondroppar

  Kronisk otit, plaströrsflytning

  • I första hand
   • hydrokortison + antimikrobiellt Terracortril med Polymyxin B örondroppar
  • I andra hand
   • ciprofloxacin Ciloxan örondroppar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter