Skånelistan 2018

Rekommenderade läkemedel från Läkemedelsrådet.

Skånelistan baseras på slutsatser från Läkemedelsrådets terapigrupper. Urvalskriterierna för rekommendationerna är i första hand medicinsk dokumentation och beprövad erfarenhet.

Varför/varför ej på listan? Svaret hittar du i bakgrundsmaterial till
Skånelistan, likväl som behandlingsråd, varningar och doseringar. Nästa nyreviderade lista utkommer 1 januari 2019.

 • Allergi

  Generell behandling

  • Antihistaminer
   • loratadin¹ Loratadin*
  • Glukokortikoider
   • betametason¹ Betametason*
   • prednisolon¹ Prednisolon*
  • Adrenalin
   • adrenalin Emerade

  Organspecifik behandling

  • Allergisk konjunktivit
   • levokabastin Livostin
   • natriumkromoglikat¹ Lecrolyn/Lomudal
  • Allergisk rinit
   • mometason¹ Mometason*
  • Urtikaria/Angioödem
   • Se Generell behandling
  • Atopiskt eksem

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Astma och KOL

  Fullständig översikt av inhalatorer, se sida 312 i Bakgrundsmaterialet

  SABA Kort/snabbverkande bronkvidgare (beta-2-agonist)
  SAMA Kortverkande antikolinergika
  LABA Långverkande bronkvidgare (beta-2-agonist)
  LAMA Långverkande antikolinergika
  ICS Inhalationssteroider
  LTRA Leukotrienantagonist
  OCS Orala kortikosteroider

  Astma vuxna

  Behandling av vuxna enligt astmatrappan, se sida 15 i bakgrundsmaterialet

  Steg 1

  • SABA
   • salbutamol Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Ventilastin Novolizer
  • med andningsbehållare
   • salbutamol Airomir inhalationsspray

  Från steg 2

  • ICS
   • budesonid Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer

  Från steg 3

  • LABA
   • formoterol Formatris Novolizer
  • ICS + LABA
   • budesonid + formoterol Bufomix Easyhaler

  Astma barn

  Behandling av barn och ungdomar, se sida 18 i Bakgrundsmaterialet

  Steg 1

  • SABA
   • salbutamol Airomir Autohaler, Buventol Easyhaler, Ventilastin Novolizer
  • med andningsbehållare
   • salbutamol Airomir inhalationsspray

  Från steg 2

  • ICS
   • budesonid Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer
  • med andningsbehållare
   • flutikason Flutide Evohaler
  • LTRA
   • montelukast¹ Montelukast*

  Från steg 3

  • LABA
   • formoterol Formatris Novolizer
  • med andningsbehållare
   • salmeterol Serevent Evohaler
  • ICS + LABA
   • budesonid + formoterol Bufomix Easyhaler
  • med andningsbehållare
   • flutikason + salmeterol Seretide Evohaler

  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL)

  Kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL); FEV 1/FVC < 0,7.

  Rökstopp/rökavvänjning ska alltid ingå vid behandling av KOL hos rökare.

  Lindriga symtom, FEV 1 ≥ 50 % av förväntat

  • SABA
   • salbutamol Airomir Autohaler, Beventol Easyhaler, Ventilastin Novolizer
  • med andningsbehållare
   • Airomir inhalationsspray

  Lindriga symtom, FEV 1 < 50 % av förväntat

  Betydande symtom, FEV 1 ≥ 50 % av förväntat

  • LAMA 12 timmar
   • aklidinium Eklira Genuair
  • LAMA 24 timmar
   • tiotropium Spiriva Respimat

  eller

  • LABA 12 timmar
   • formoterol Formatris Novolizer
  • LABA 24 timmar
   • olodaterol Striverdi Respimat

  I andra hand

  • LABA + LAMA 12 timmar
   • formoterol + aklidinium Duaklir Genuair
  • LABA + LAMA 24 timmar
   • olodaterol + tiotropium Spiolto Respimat

  Betydande symtom, FEV1 < 50 % av förväntat

  Komplettering till LABA och/eller LAMA

  • ICS
   • budesonid Giona Easyhaler, Novopulmon Novolizer
  • ICS + LABA 12 timmar
   • budesonid + formoterol Bufomix Easyhaler

  Exacerbationer ≥ 2 behandlade i öppenvård eller ≥ 1 sjukhusvårdad per år;

  Om slemhosta, exacerbationer och FEV1 < 50 % av förväntat, tillägg av

  • PDE4-hämmare
   • roflumilast Daxas

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Endokrinologi

  Typ 2-diabetes

  Typ 1-diabetes

  • Insulin
  • Snabbverkande
   • insulin aspart NovoRapid
   • insulin glulisin Apidra
   • insulin lispro Insulin lispro SanofiHumalog 200E/ml
   • Medellångverkande
    • insulin human (NPH) Humulin NPH, Insulatard, InsumanBasal
   • Långverkande
    • insulin glargin Abasaglar/Toujeo

  Se sida 46 i Bakgrundsmaterialet för rekommendationer avseende insulinpennor och insulingivning i den kommunala hemsjukvården.

  Blodsockermätare för egenbruk, se Avtal läkemedel.

  Hypotyreos

  • levotyroxin Levaxin

  D-vitaminbrist

  • kolecalciferol¹ Benferol

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Fetma
 • Gynekologi

  Obs!

  Gynekologiavsnittet är inte uppdaterat för 2018. När det har uppdaterats kommer aktuella rekommendationer publiceras på denna sida.

   


  Antikonception

  • Kombinerade p-piller
   • I första hand
    • etinylestradiol + levonorgestrel¹ Prionelle
    • etinylestradiol + norgestimat Cilest
   • I andra hand
    • etinylestradiol + drospirenon¹ Estrelen
  • Gestagena metoder
   • Mellanpiller
    • desogestrel¹ Desogestrel*
   • Hormonspiral
    • levonorgestrel Mirena, Jaydess
   • P-spruta
    • medroxiprogesteron Depo-Provera
   • P-stav
    • etonogestrel Nexplanon

  Akutpreventivmedel

  • ulipristalacetat ellaOne

  Hormonell terapi vid klimakteriella besvär

  • Sekventiell behandling
   • östradiol + noretisteron Novofem
  • Kontinuerlig kombinerad behandling
   • östradiol + noretisteron 1) Activelle
   • östradiol + medroxiprogesteron Indivina
  • Enbart östrogen
   • östradiol Femanest
  • Gestagentillägg
   • levonorgestrel Mirena
   • medroxiprogesteron Provera

  Urogenitala atrofisymtom

  • Lokal östrogenbehandling
   • östriol Ovesterin vaginalkräm och vagitorier
   • östradiol Oestring, vaginalinlägg

  Menstruationsförskjutning

  • Monofasiska komb. p-piller
  • medroxiprogesteron Provera
  • noretisteron Primolut-Nor

  Menorragi

  • levonorgestrel Mirena
  • Kombinerade p-piller
  • tranexamsyra¹ Tranexamsyra*

  Dysmenorré

  • ibuprofen¹ Ibuprofen*
  • naproxen¹ Naproxen*

  Vaginala infektioner

  • Svampinfektion
   • ekonazol Pevaryl
   • klotrimazol Canesten
   • flukonazol¹ Flukonazol*
  • Bakteriell vaginos
   • dekvaliniumklorid Donaxyl
   • klindamycin Dalacin vaginalkräm och vagitorier
   • metronidazol Flagyl tablett

  PMS/PMDS

  Graviditetsillamående

  • meklozin Postafen
  • prometazin m.m. Lergigan comp

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Hjärt- och kärlsjukdomar

  Arytmi

  Hypertoni

  • Tiazid
   • hydroklortiazid¹ Hydroklortiazid*
  • Tiazid + amilorid
   • hydroklortiazid +  amilorid (lågdos)¹ Normorix Mite
  • Tiazid + kalium
   • bendroflumetiazid + kaliumklorid Centyl K mite
  • ACE-hämmare
  • Kalciumantagonister
   • amlodipin¹ Amlodipin*

  Ischemisk hjärtsjukdom

  • Nitrater
   • glyceryltrinitrat¹ Glytrin/Nitrolingual sublingualspray
   • isosorbidmononitrat¹ Imdur depottablett
  • Betablockerare
   • metoprolol¹ Metoprolol* depottablett
  • ACE-hämmare
   • ramipril¹ Ramipril*
  • Kalciumantagonister
   • amlodipin¹ Amlodipin*
  • Trombocythämmare
   • acetylsalicylsyra Trombyl
  • Lipidsänkning

  Kronisk hjärtsvikt

  Basbehandling

  • Betablockerare
   • bisoprolol¹ Bisoprolol*
   • karvedilol¹ Karvedilol*
   • metoprolol depottablett¹ Metoprolol*
  • Mineralkortikoidreceptorantagonister (MRAs)
   • spironolakton¹ Spironolakton*
    Vid intolerans
    • eplerenon¹ Eplerenon*

  Tilläggsbehandling

  • Loopdiuretikum
   • furosemid¹ Furosemid*
  • Tiazidliknande
   • metolazon Metolazon Abcur
  • Kaliumsparande diuretikum
   • amilorid Amilorid Mylan
  • Digitalisglykosider
   • digoxin Digoxin BioPhausia

  Antikoagulation

  Tromboembolism

  Blödningstillstånd

  • Fibrinolyshämmare
   • tranexamsyra¹ Tranexamsyra*

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.
  ▴ Riskläkemedel för äldre (75+).

 • Hud

  Akne

  • Lokal behandling
   • adapalen Differin
   • bensoylperoxid Basiron AC
   • adapalen + bensoylperoxid Epiduo
   • azelainsyra Skinoren
  • Peroral behandling
   • lymecyklin¹ Lymecyklin*/Tetralysal

  Rosacea

  • Lokal behandling
   • azelainsyra Finacea
   • ivermektin Soolantra
  • Peroral behandling
   • lymecyklin¹ Lymecyklin*/Tetralysal

  Perioral dermatit

  • Peroral behandling
   • lymecyklin¹ Lymecyklin*/Tetralysal

  Eksem

  Se sida 104 i Bakgrundsmaterialet

  I första hand - Glukokortikoider

  • Milt verkande
   • hydrokortison Hydrokortison CCS/Mildison Lipid
  • Medelstarkt verkande
   • hydrokortisonbutyrat Locoid
   • klobetason Emovat
  • Starkt verkande
   • betametason Betnovat
   • mometason Ovixan
  • Extra starkt verkande
   • klobetasol Dermovat

  I andra hand - Kalcineurinhämmare

  • takrolimus Protopic

  Mjukgörande medel

   • glycerol Miniderm
   • karbamid Canoderm
   • propylenglykol Propyless

  Seborroiskt eksem

  • hydrokortison + mikonazol¹ Cortimyk/Daktacort
  • ketokonazol¹ Ketokonazol* schampo

  Psoriasis

  • Glukokortikoider
   • betametason¹ Betnovat
   • mometason Ovixan
   • klobetasol Dermovat
  • Övriga medel
   • kalcipotriol + betametason¹ Daivobet, Enstilar

  Kronisk klåda

  Se sida 110 i Bakgrundsmaterialet

  Kronisk urtikaria

  Se sida 107 i Bakgrundsmaterialet och Allergi

  Impetigo

  • I första hand
   • retapamulin Altargo
  • I andra hand
   • fusidinsyra Fucidin kräm

  Klamydia

  • doxycyklin¹² Doxycyklin*

  Herpes

  Se Infektionssjukdomar

  Kondylom

  • podofyllotoxin Wartec

  Infestationer

  • Flatlöss, skabb
   • bensylbensoat + disulfiram Tenutex

  Mykos

  • Med obetydlig inflammation
   • ekonazol Pevaryl
   • terbinafin¹ Terbinafin*
  • Med inflammatoriskt inslag
   • hydrokortison + mikonazol Cortimyk/Daktacort
   • triamcinolon + ekonazol Pevisone
  • Pityriasis versicolor
   • ekonazol Pevaryl
   • selensulfid Selsun
  • Peroral behandling av trådsvamp
   • terbinafin¹ Terbinafin*

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  ² Ej vid graviditet, se bakgrundsmaterialet.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Infektionssjukdomar

  Bakteriell infektion

  • Penicilliner
   • penicillin V (fenoximetylpenicillin)¹ Kåvepenin
   • flukloxacillin¹ Heracillin
  • Penicilliner med utvidgat spektrum
   • amoxicillin¹ Amoxicillin*
   • pivmecillinam¹ Selexid
  • Cefalosporiner
   • cefadroxil¹ Cefadroxil*
  • Imidazolderivat
   • metronidazol Flagyl
  • Kinoloner
   • ciprofloxacin¹ Ciprofloxacin*
  • Klindamycin
   • klindamycin¹ Dalacin
  • Makrolider
   • erytromycin Ery-Max
   • roxitromycin¹ Surlid
  • Nitrofurantoin
   • nitrofurantoin Furadantin
  • Tetracykliner
   • doxycyklin¹ Doxycyklin*
  • Trimetoprim
   • trimetoprim¹ Trimetoprim*/Idotrim
  • Trimetoprim/sulfa
   • trimetoprim + sulfametoxazol¹ Bactrim
  • Övriga antibiotika
   • fusidinsyra Fucidin

  Herpesvirusinfektioner

  • aciklovir¹ Aciklovir*
  • valaciklovir¹ Valaciclovir*

  Maskmedel

  • mebendazol Vermox
  • pyrvin Vanquin

  Svampinfektioner

  • flukonazol¹ Flukonazol*

  Se också Antibiotikaval vid vanliga infektioner i öppen vård (pdf)

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Kognitiva sjukdomar
 • Lipidrubbning

  Kolesterolsynteshämmare

   • atorvastatin¹ Atorvastatin*
   • simvastatin¹ Simvastatin*

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Matsmältningsorgan

  Dyspepsi

  • Mg + Al-hydroxid Novaluzid

  Gastroesofagal refluxsjukdom

  • Vid tillfälliga och lättare besvär
   • alginsyra Gaviscon
   • ranitidin¹ Ranitidin*
  • Vid svårare besvär
   • omeprazol¹ Omeprazol*
  • Långtidsbehandling
   • omeprazol¹ Omeprazol*
   • ranitidin¹ Ranitidin* i lägsta dos som ger symtomfrihet.

  Ulcussjukdom

  Ulcus med Helicobacter pylori-infektion

  • En veckas behandling
   • esomeprazol + klaritromycin + amoxicillin Nexium HP
  • Vid ulcus ventrikuli fortsatt behandling till kontrollskopi
   • omeprazol¹ Omeprazol*

  Förstoppning

  • Bulkmedel
   • sterkuliagummi Inolaxol
  • Osmotiskt aktivt
   • laktulos¹ Laktulos*
   • makrogol + elektrolyter¹ Moxalole
  • Motorikstimulerande
   • natriumpikosulfat¹ Cilaxoral
  • Klysma
   • laurylsulfoacetat Microlax
   • natriumdokusat Klyx

  IBS

  • sterkuliagummi Inolaxol

  Funktionell diarré

  • loperamid¹ Loperamid*

  Proktit

  • Rektal behandling
   • mesalazin¹ Asacol supp./Pentasa supp.

  Mikroskopisk kolit

  • budesonid Budenofalk

  Hemorrojder

  • cinkokain + prednisolon Scheriproct
  • lidokain + hydrokortison Xyloproct

  Anemi

  • Vid järnbrist
   • järn tvåvärt Duroferon
  • Vid megaloblastanemi
   • cyanokobalamin¹ Behepan tabl.
   • hydroxokobalamin Behepan inj.
   • folsyra¹ Folsyra* 5 mg, 2 tabl/vecka

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Munhålan

  Medel mot karies

  • natriumfluorid¹ Dentan/Top Dent fluor

  Medel för saliversättning

  • natriumfluorid Saliversättningsmedel med natriumfluorid APL munhålelösning 0,02%

  Medel för salivstimulering

  • pilokarpin Salagen
  • äppelsyra + fluor Xerodent
  • natriumfluorid Flourette

  Antiseptiska medel för lokal behandling

  • klorhexidin Corsodyl/Hexident
  • natriumfluorid + klorhexidin Natriumfluoridklorhexidin APL

  Medel för lokal behandling av munslemhinneförändringar

  • triamcinolon Triamcinolon APL

  Medel för lokal smärtlindring

  • benzydamin Andolex, Coldamin
  • lidokain Xylocain/Lidokainhydroklorid i Oral Cleaner APL munsköljvätska 5 mg/ml

  Medel vid svampinfektion

  • flukonazol¹ Flukonazol*
  • hydrokortison + mikonazol¹ Cortimyk/Daktacort

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Neurologi

  Epilepsi

  • karbamazepin Tegretol Retard
  • lamotrigin¹ Lamotrigin*²
  • levetiracetam¹ Levetiracetam*²
  • valproat Ergenyl Retard

  Anfallsbrytande behandling, se sida 186 i Bakgrundsmaterialet.

  Migrän

  • Anfallskupering
   • paracetamol¹ Alvedon
   • ibuprofen¹ Ibuprofen*
   • sumatriptan¹ Sumatriptan* tabl.
  • Profylax
   • metoprolol¹ Metoprolol*

  Parkinsons sjukdom

  • levodopa + benserazid¹ Levodopa/Benserazid*
  • pramipexol¹ Pramipexol*

  Restless legs

  • levodopa + benserazid¹ Levodopa/Benserazid*
  • pramipexol¹ Pramipexol*

  Stroke

  Sekundärprevention efter cerebral infarkt och TIA.

  ¹ Substanser på L��kemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  ² Substans med begränsad utbytbarhet och stor prisvariation. Välj i journalsystemet rekommenderat preparat.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Osteoporos

  Bisfosfonat

  • I första hand
   • alendronsyra¹ Alendronat*
   • risedronsyra¹ Risedronat*
  • I andra hand
   • zoledronsyra** Aktuellt upphandlat preparat

  Kalcium och D-vitamin

  • kalciumkarbonat + vitamin D3¹ Kalcipos-D forte

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.
  ** Rekvisitionsläkemedel, ska inte skrivas ut på recept. För aktuellt upphandlat preparat, se Skane.se/avtal.

 • Psykiatri

  ADHD

  Alkoholberoende

  • Återfallsförebyggande preparat
   • akamprosat Campral
   • disulfiram Antabus
   • naltrexon Naltrexon*
  • Vitamintillskott
   • folsyra¹ Folsyra*
   • vitamin B-komplex + vitamin C Oralovite

  Bipolär sjukdom

  • litium Lithionit
  • valproinsyra Ergenyl Retard
  • olanzapin¹ Olanzapin*
  • quetiapin¹ Quetiapin*

  Depression

  • Vuxna
   • sertralin¹ Sertralin*
   • mirtazapin¹ Mirtazapin*
  • Barn och ungdom
   • fluoxetin¹ Fluoxetin*

  Psykotiska symtom/schizofreni

  Sömnstörning

  Tillfällig ångest

  Ångestsyndrom (inklusive tvångssyndrom)

  • sertralin¹ Sertralin*

  Om inte annat anges ovan gäller samma rekommendation för vuxna, barn och ungdom. Se Äldre.

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.
  ▴ Riskläkemedel för äldre (75+).

 • Smärta

  Akut smärta

  • Paracetamol
   • paracetamol¹ Alvedon
  • COX-hämmare (NSAID)
   • ibuprofen¹ Ibuprofen*
   • naproxen¹ Naproxen*
  • Opioider
   • morfin Morfin*
  • Postoperativ smärta

  Långvarig smärta

  • Paracetamol 
   • paracetamol¹ Alvedon
  • COX-hämmare (NSAID)
   • ibuprofen¹ Ibuprofen*
   • naproxen¹ Naproxen*
  • Opioider
   • morfin Dolcontin

  Neuropatisk smärta och vid störd smärtmodulering

  • amitriptylin¹ Amitriptylin*
  • gabapentin¹ Gabapentin*²

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  ² Substans med begränsad utbytbarhet och stor prisvariation. Välj i journalsystemet rekommenderat preparat.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substansnamn + företagsnamn.
  ▴ Riskläkemedel för äldre (75+).

 • Tobaksberoende
  • I första hand
   • nikotinläkemedel
  • I andra hand
   • vareniklin Champix
 • Urologi

  Överaktiv blåsa (organisk orsak ska uteslutas)

  • tolterodin¹ Tolterodin, depotkapsel*▴

  Vid behandling av äldre, se sida 278 i Bakgrundsmaterialet.

  Nokturi

  • desmopressin Nocutil

  Erektil dysfunktion

  • sildenafil¹ Sildenafil*

  Symtomgivande BPH

  • alfuzosin¹ Alfuzosin*

  Uttalad förstoring (> 30 ml och/eller PSA > 1,4) kombinationsbehandling

  • finasterid¹ + alfuzosin¹ Finasterid* + Alfuzosin* i 6 månader, därefter enbart Finasterid*

  Avancerad prostatacancer

  • GNRH-analoger
   • leuprorelin Leuprorelin Sandoz

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substansnamn + företagsnamn.
  ▴ Riskläkemedel för äldre (75+).

 • Äldre – särskilda behandlingsrekommendationer

  Ångest

  • oxazepam¹ Oxascand

  Med depressiva inslag, se sida 266 i Bakgrundsmaterialet.

  Sömnstörning

  • zopiklon¹ Zopiklon*
  • oxazepam¹ Oxascand

  Depression

  • sertralin¹ Sertralin*

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substansnamn + företagsnamn.

 • Ögon

  Bakteriell konjunktivit

  • I första hand
   • vatten
  • I andra hand
   • azitromycin Azyter
   • fusidinsyra Fucithalmic
   • kloramfenikol Kloramfenikol Santen ögonsalva
   • kloramfenikol¹ Kloramfenikol* ögondroppar

  Torra ögon

  ¹ Substanser på Läkemedelsverkets utbyteslista vars patent löpt ut. För regler kring utbyte av läkemedel vid öppenvårdsapotek hänvisas till TLV.se.
  * Rekommendationen avser generiska produkter, substans- och företagsnamn.

 • Öron

  Extern otit

  • hydrokortison + antimikrobiellt Terracortril med Polymyxin B örondroppar

  Kronisk otit, plaströrsflytning

  • I första hand
   • hydrokortison + antimikrobiellt Terracortril med Polymyxin B örondroppar
  • I andra hand
   • ciprofloxacin Ciloxan örondroppar

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter