Förord

Förord till Skånelistan och Bakgrundsmaterialet.

Skånelistan och Bakgrundsmaterialet

Läkemedelsrådet i Region Skåne och dess arbetsgrupper (LAG läkemedel) har för tjugosjätte året i rad reviderat och publicerat den regionövergripande Skånelistan, en förteckning över rekommenderade läkemedel för behandling av vanliga kliniska tillstånd. 

Om Skånelistan

Skånelistan rekommenderar läkemedel vid basbehandling för större patientgrupper som handläggs inom framför allt primärvården. Genom att följa Skånelistan vid behandling av många patienter med vanliga sjukdomar, oavsett var behandlingen startar, skapas gemensamma, stabila behandlingsstrategier för alla inblandade patienter, anhöriga och läkare i såväl sluten som öppen vård.

Kontinuitet i rekommendationerna är viktigt och stora delar av Skånelistans preparatval är oförändrade jämfört med förra året. Det viktigaste urvalskriteriet för preparat som tas upp på listan är den medicinska ändamålsenligheten i form av klinisk effekt och säkerhet. Vid flera medicinskt likvärdiga alternativ blir kostnadsaspekten avgörande. Hänsyn tas även till miljöpåverkan i de fall där dokumentation finns för sådan.

Om Bakgrundsmaterialet

I Bakgrundsmaterialet till Skånelistan 2024 motiveras valen och där återfinns allmänna synpunkter på läkemedlen och på behandling av viktiga sjukdomstillstånd som ryms under respektive terapiavsnitt. Bakgrundsmaterialet ger också visst stöd för förskrivaren i mer ovanliga kliniska situationer. 

Principer för revidering

Bakgrundsmaterialet är sedan 2023 i digitalt format. Huvudprincipen för Skånelistan och Bakgrundsmaterial är fortsatt en årlig revidering. Revidering efter att materialet publicerats sker endast i undantagsfall och vid särskild händelse som påverkar rekommendationerna avsevärt. Alla beslut gällande revidering fattas av Läkemedelsrådet.

Goda råd är inte dyra

Ett särskilt kapitel om hur  onödiga läkemedelskostnader kan undvikas utan att det påverkar den medicinska kvaliteten för patienten finns publicerat separat: ”Goda råd är inte dyra - om att undvika onödiga läkemedelskostnader”. Kapitlet fokuserar på områden där det finns prisvärda alternativ till kostsam terapi som normalt inte har några kliniska fördelar. Omotiverad förskrivning av sådan behandling ska naturligtvis undvikas vid nyinsättning av läkemedel, men Läkemedelsrådet rekommenderar att även aktivt ompröva pågående terapi som är listad i Goda råd är inte dyra. Goda råd återfinns även på startsidan för respektive terapiavsnitt i Bakgrundsmaterialet.

Riktlinjer – ett komplement till Skånelistan

Det är Läkemedelsrådets uppgift att främja en ändamålsenlig användning av såväl bas-, klinik- som rekvisitionsläkemedel. Skånelistan kompletteras därför av terapiriktlinjer kring vissa sjukdomstillstånd och specifika riktlinjer för utvalda läkemedel. Dessa publiceras och uppdateras regelbundet på Vårdgivare Skåne.

Läkemedel

Tillsammans kan vi med hjälp av Skånelistan och Läkemedelsrådets riktlinjer skapa både ökad patientsäkerhet och utrymme för nya läkemedel med effekt på överlevnad, livskvalitet och samhällskostnad.

Nationellt ordnat införande

Läkemedelsrådet i Skåne har länge arbetat för ett ordnat införande och strukturerad uppföljning av nya läkemedel. Alla regioner samverkar numera kring ett gemensamt nationellt ordnat införande av utvalda.

Nationellt ordnat införande av nya läkemedel

Nyheter och restinformation

Nyheter från Läkemedelsrådet och Regionala enheten för läkemedel publiceras regelbundet på Vårdgivare Skåne. Prenumeration tecknas på sidan Prenumeration av nyheter.

Prenumeration av nyheter

Regionala enheten för läkemedel bevakar och publicerar även information gällande restnoterade läkemedel. Ange kategori ”Läkemedel” respektive ”Läkemedel – restnoteringar” för att prenumerera på dessa utskick.

/Läkemedelsrådet i Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.