Kunskapscentrum kvinnohälsa

Kunskapscentrum kvinnohälsa arbetar regionövergripande med kunskapsstöd och fortbildning i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa.

Behandlingsstöd för området kvinnohälsa, som vårdprogram, riktlinjer, handböcker och patientinformation, hittar du på det medicinska området Kvinnosjukvård, graviditet och förlossning.

Vårdriktlinjer - Kvinnosjukvård, graviditet och förlossning

Utbildningssatsning: kvinnohälsa och socioekonomisk utsatthet

För att främja en mer jämlik sexuell och reproduktiv hälsa genom hela vårdkedjan genomför Kunskapscentrum kvinnohälsa under 2018-2019 en särskild kunskapshöjande satsning på kvinnohälsa och socioekonomisk utsatthet. Vi kommer att anordna ett flertal utbildningstillfällen och workshops som riktar sig brett till medarbetare på barnmorskemottagningar, kvinnokliniker och inom primärvård. Håll utkik i utbildningskalendern!

Tack för att du kontaktar oss, vi har tagit emot dina synpunkter

När du skickar in formuläret kommer vi att behandla dina personuppgifter för att utföra den uppgift som formuläret avser. Tänk på att det du skickar in kan bli en allmän handling.

Läs om hur Region Skåne hanterar personuppgifter