Kunskapscentrum kvinnohälsa

Kunskapscentrum kvinnohälsa verkar för en god och jämlik sexuell och reproduktiv hälsa i Skåne. Vi arbetar regionövergripande med kunskapsstöd och fortbildning, och riktar oss främst till medarbetarna på Skånes alla barnmorskemottagningar.

Vårdprogram och riktlinjer - kvinnohälsa

Behandlingsstöd för området kvinnohälsa, som vårdprogram, riktlinjer, handböcker och patientinformation, hittar du på det medicinska området Kvinnosjukvård, graviditet och förlossning.

Vårdriktlinjer - Kvinnosjukvård, graviditet och förlossning

Fördjupad information

 • 2021-09-29

  Nytt RD-beslut – tidigare beslut upphävs och ersätts nu av uppdaterade vårdhygieniska rutiner

  Mot bakgrund av ett förbättrat epidemiologiskt läge och en hög vaccinationstäckning upphör RD-beslut från 2021-06-22, dnr 2021-O000001 (Avseende vårdhygieniska åtgärder med anledning av covid-19 situationen) att gälla från 2021-09-29. Istället hänvisas verksamheterna till att följa uppdaterade vårdhygieniska rekommendationer och rutiner samt Smittskydds vägledningar avseende covid-19.

  För mer information, se Vårdhygien - Region Skåne (skane.se)

  Med anledning av de aktuella nationella och regionala rekommendationerna tas de särskilda regionala rekommendationerna för BMM bort.

  Föräldragrupper

  I enlighet med det nya RD-beslutet och efter kontakt med Smittskydd/Vårdhygien rekommenderas nu en återgång till att enligt ordinarie program erbjuda föräldraskapsstöd i grupp även inomhus, på ett smittsäkert sätt. För mer information, se Vårdhygien: Vårdhygieniska rekommendationer för säker gruppverksamhet i Region Skåne (skane.se).

  2021-07-06

  Regionala rekommendationer för barnmorskemottagningarna i Skåne under pågående utbrott av covid-19 (PDF)

  2021-06-14

  Efterlängtade föräldragrupper kan starta utomhus

  Vårdhygien Skåne och Smittskydd har gett följande uppdatering gällande föräldragrupper, vilket även kommunicerats ut i separat utskick till alla verksamhetschefer inom barnhälsovården:

  Föräldragrupper utomhus i mindre grupper går att genomföra om hänsyn tas till avstånd. Barn/förälder med symtom ska inte delta. Föräldragrupper inomhus är enligt Smittskydd Skåne däremot fortfarande olämpliga ur smittspridningssynpunkt och rådet är att avvakta.

  Förhoppningen är att det snart ska gå att ha grupper inomhus.

  Anpassning av åtgärder mot spridning av covid-19 — Folkhälsomyndigheten (folkhalsomyndigheten.se)

  2020-11-10
  Webbaserat stöd och information till blivande föräldrar

  2020-04-06
  Nyhetsbrev kvinnohälsa - Covid-19: Så påverkas barnmorskemottagningarna i Skåne

 • Uppdraget till Kunskapscentrum kvinnohälsa utgår från följande kriterier:

  1. Bevaka aktuellt kunskapsområde i samverkan med universitet, högskolor och nationella myndigheter t.ex. Socialstyrelsen, SBU, TLV
  2. Ta fram regionala riktlinjer och vårdprogram samt delta i framtagande av nationella riktlinjer och vårdprogram
  3. Regelbundet analysera och värdera Region Skånes verksamhet och jämföra uppnådda resultat med nationella och internationella resultat
  4. Samverkan med nationella kvalitetsregister
  5. Arbeta aktivt med nationella kvalitetsregister på regionalnivå och återföra resultat till berörda verksamheter samt till uppdragsgivaren
  6. Föreslå indikatorer och målnivåer för uppföljning av resultat inom området
  7. Vara ett stöd i regionens prioriteringsarbete
  8. Stödja och genomföra utbildning och fortbildning inom området
  9. Vara ett stöd vid implementering av nya vårdprogram/riktlinjer och metoder samt vid avveckling av icke värdeskapande åtgärder
  10. Stödja utveckling och förbättring av processer inom området
  11. Samverka med andra kunskapscentra och sakkunniggrupper
  12. Vid behov bidra i framtagande av underlag för politiska beslut samt efter särskilt uppdrag utföra utredningar åt Region Skåne
  13. Medverka i utvecklandet av Ackreditering och Avtal för Barnmorskemottagning i Vårdval Skåne
  14. Medverka i den nationella utvecklingen av mödrahälsovården
  15. Medverka/samarbeta med styrgrupper på uppdragsgivarens anmodan t.ex. Regionala Styrgruppen för Gynekologisk Cellprovtagning
  16. Erbjuda sakkunskap i frågor som rör sexuell och reproduktiv hälsa samt folkhälsofrågor inom mödrahälsovården

  I uppdraget ingår även att säkerställa en sammanhållen vårdkedja mellan specialiserad mödrahälsovård och basmödrahälsovård. Ett uppdrag som utförs genom samordningsbarnmorskorna.

 • Kunskapscentrum kvinnohälsa
  Baltzarsgatan 31
  205 02 Malmö

  Tel. 040-623 93 15
  E-post: kunskapscentrum.kh.pv@skane.se

  Marie Köhler
  Chef för Kunskapscentrum kvinnohälsa
  E-post Marie.Kohler@skane.se
  Tel. 040-623 94 43

  Annika Andersson
  Administratör
  E-post Annika.EE.Andersson@skane.se
  Tel. 040-623 93 15

  Moa Bejersten
  Kommunikatör
  E-post Moa.Bejersten@skane.se
  Tel. 040-623 93 13

  Anna Kjellbom
  Specialistläkare allmänmedicin
  E-post Anna.Kjellbom@skane.se
  Tel. 0768-93 02 76

  Karin Hallstedt
  Mödrahälsovårdsöverläkare
  E-post Karin.Hallstedt@skane.se
  Tel. 040-623 93 26

  Helén Simonsson
  Samordningsbarnmorska
  E-post Helen.Simonsson@skane.se
  Tel. 040-623 93 31

  Louise Blomqvist
  Samordningsbarnmorska
  E-post Louise.Blomqvist@skane.se 

  Petra Pålsson
  Samordningsbarnmorska
  E-post Petra.Palsson@skane.se
  Tel. 040-623 93 30

  Elida Ottmer (föräldraledig)
  Psykolog/Utvecklare
  E-post Elida.Ottmer@skane.se
  Tel. 040-623 93 09

 • Här hittar du de senaste numren av Nyhetsbrev kvinnohälsa.

  I Nyhetsbrev kvinnohälsa delar vi på Kunskapscentrum kvinnohälsa med oss av information om pågående arbete, aktuell forskning och nyheter rörande sexuell och reproduktiv hälsa. Vi bevakar främst utvecklingen lokalt i Skåne men även i övriga landet och världen.  

  Prenumerera på Nyhetsbrev kvinnohälsa (länk)

  Nyhetsbrev kvinnohälsa - maj 2021

  Nyhetsbrev kvinnohälsa - februari 2021

  Nyhetsbrev kvinnohälsa - december 2020

  Nyhetsbrev kvinnohälsa - oktober 2020

  Nyhetsbrev kvinnohälsa - maj 2020

  Nyhetsbrev kvinnohälsa - Covid-19: Så påverkas barnmorskemottagningarna i Skåne 2020-04-06

 • I januari 2017 förändrades rutinerna för hur cellprover inom Gynekologisk cellprovskontroll analyseras i Region Skåne i och med att primärscreening för HPV infördes för kvinnor över 30 år. Syftet med förändringen är att minska antalet insjuknanden och dödsfall på grund av cervixcancer. Här kan du ta del av vanliga frågor och svar kring de nya rutinerna.

  Du kan också skicka frågor gällande cellprovtagning i Region Skåne till: kunskapscentrum.kh.pv@skane.se

  Gå gärna igenom nedan svar innan du skriver en fråga, kanske kan de vara till din hjälp.

  Lathund för svarshantering av Gck och kontroll Gck

  Vid alla avvikande cytologisvar skickas remiss till uppföljande enhet.

  Lathund GCK

   

  KO = Kontroll, kvinnor vars tidigare cellprov visat

  • HPV positiva/cytologi negativa: Kallas till Gck efter tre år
  • HPV negativa med ASCUS: Kallas till Gck efter 3 år
  • Tidigare HSIL: Kallas till Gck vart 3:e år under 24 års tid

   OM = Omtag

  • Föregående prov ej bedömbart
  • Endocervikala celler saknas efter behandling, första gången

  Endocerv = Endocervikala celler saknas

  • Endocervikala celler saknas efter behandling, andra gången

  ______________________________________________________________________________

  Fråga: Kvinna i 70-årsåldern har blivit kallad. Hon ringer och är förvirrad då hon inte har blivit kallad till cellprovtagning på flera år. Sist de tog cellprov fick hon informationen att om provet var bra kommer du inte att bli kallad fler gånger.

  Svar: I programmet för primärscreening HPV har kallelseperioden förlängts. Detta innebär att kvinnor som är upp till 70 år och 364 dagar kommer att kallas. Provtagningen är ett erbjudande och det är upp till kvinnan att besluta om hon önskar delta. 

  _______________________________________________________________________

  Fråga: Varför skall vi ha två olika remisser?

  Svar: Inom Gck delar vi nu upp kvinnorna i två grupper:

   1. Gynekologisk cellprovskontroll (Gck)

  De som är nya i systemet eller aldrig tidigare haft cellförändringar, det vill säga de allra flesta. För denna grupp används följande remiss: "Gynekologisk cellprovskontroll (organiserad screening)"

   2. Uppföljning inom gynekologisk cellprovskontroll (Gck).

  Detta är kvinnor vars tidigare prov visat HPV eller lätta cellförändringar. Det kan också vara att provet inte var bedömbart. Dessa ligger på en separat kallelselista, markerade med olika förkortningar. För denna grupp används följande remiss: "Cervixcytologi och/eller HPV-analys"

   _______________________________________________________________________

  Fråga: Varför ska besökslistan för uppföljande Gck skrivas ut till alla barnmorskor?

  Svar: Listan för "Uppföljning inom gynekologisk cellprovskontroll (Gck)" har koder som behövs vid svarshanteringen. Se mer information i riktlinjen.

   _______________________________________________________________________

  Fråga: Vad har jag som barnmorska för ansvar om en kvinna som ska komma till uppföljande Gck inte kommer på sin tid?

  Svar: Du har inget ansvar. Cellprovtagning inom screeningen är ett erbjudande.

  _______________________________________________________________________

  Fråga: Hur vet jag vilket sorts prov det är och vilken remiss jag ska använda om kvinnan kommer till drop-in eller till en annan Barnmorskemottagning än den hon kallad till?

  Svar: Kvinnan ska ta med sig sin kallelse till provtagningen. På kallelsen står det om det gäller ett uppföljande Gck. Du som barnmorska vet då att du ska använda remiss för uppföljande Gck. Alla barnmorskor rekommenderas att ha en separat lista för tagna uppföljnings Gck, att ta fram vid svarshanteringen.

   _______________________________________________________________________

  Fråga: När jag söker på 1177.se ligger inte information ute om de nya kallelseåldrarna, varför?

  Svar: När du söker på 1177.se, se till att det uppe i vänstra hörnet står Skåne, där du hittar aktuell information för Skåne.

   _______________________________________________________________________

  Fråga: Jag kommer säkert att ta fel remiss på kvinnor som kommer till drop-in och inte har sin kallelse med sig, vad händer då?

  Svar: Om du på en kvinna ur kontrollgruppen, som är över 30 år, tar remissen för organiserad screening kommer HPV att analyseras. Har kvinnan en cellförändring, har hon med den allra största sannolikhet HPV, då går provet i triage till cytologisk analys. 

  Om du tar remissen för organiserad screening till provet på en kvinna som är under 30 år, kommer cytologi att analyseras.

   _______________________________________________________________________

  Fråga: Jag har fått svar på självtest HPV från Labmedicin. Svaret visar att kvinnan är HPV pos. Kan jag hitta svarsbrevet som skickas till kvinnan någonstans på webben?

  Svar: Du hittar svarsbrev för HPV självtest – Provsvar HPV positiv på Skane.se/Labmedicin under Analyser och anvisningar --> Råd och stöd

   _______________________________________________________________________

  Fråga: Under min senaste cellprovsmottagning hade jag tre kvinnor på besökslistan med positivt självtest HPV som inte kom till den bokade tiden för uppföljningsprov. Vilket svarsbrev ska jag skicka till dem, och var kan jag hitta det?

  Svar: Du skickar svarsbrev ”HPV självtest – Påminnelse om tid till barnmorska efter uteblivet besök”. Brevet finns Skane.se/Labmedicin under Analyser och anvisningar --> Råd och stöd

   ___________________________________________________________________________

  Andra exempel som kan vara till hjälp:

  1. Stina står på kallelselistan för kontroll Gck. Hennes tidigare Gck, som togs för tre år sedan, visade på HPV. Därför markeras hon med Ko på båda dina listor. När du får hennes svar och även det prov du tagit visar på HPV skickar du en remiss till uppföljande enhet.

  2. Greta har för många år sedan koniserats, PAD visade CIN III/HSIL. Greta kommer därmed att kallas i 24 år och markeras på listan med Ko. Om det prov du tar visar på HPV skickar du en remiss till uppföljande enhet.

  3. Elsa är 70 år. Hennes cellprov analyseras för HPV som visar sig vara positivt. Provet skickas med automatik för cytologisk analys, vilket inte visar på cellförändring. Elsa kallas inte åter till kontroll Gck, då screeningen idag sträcker sig fram till 70 år och 364 dagar. Då cytologin var negativ, kan Elsa känna sig trygg.

  ____________________________________________________________________

 • Inom mödra- och barnhälsovården har vi en fantastisk möjlighet att arbeta för att främja ett engagerat föräldraskap hos alla föräldrar. Genom vårt metodmaterial ”Jämställt föräldraskap - för barnets bästa” kan du ta del av kunskap, metoder och stöd i detta viktiga arbete.

  Metodmaterialet togs fram genom projektet Jämställt föräldraskap – för barnets bästa som drevs år 2014 – 2016 av Kunskapscentrum barnhälsovård med hjälp av medel från Region Skånes sjukskrivningsprojekt.

 • Allt färre barn ammas i Skåne, och både föräldrar och vårdpersonal efterfrågar mer amningsstöd. Kunskapscentrum kvinnohälsa och Kunskapscentrum barnhälsovård arbetar med att ta fram en amningsstrategi som kan stärka hälso- och sjukvårdens amningsfrämjande arbete och ge de som önskar att amma de bästa förutsättningarna för en lyckad amning.

  Läs mer om arbetet med Skånes regionala amningsstrategi

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.