Klamydia

AKO Skåne-riktlinje för primärvården baserad på nationellt kliniskt kunskapsstöd.
 • A56.0 Klamydiainfektion i nedre delen av urin- och könsorganen
  A56.4 Klamydiainfektion i svalget
  A56.2 Klamydiainfektion i urin- och könsorganen, ospecificerad
  A56.3 Klamydiainfektion i anus och rektum
  A56.8 Sexuellt överförd klamydiainfektion med andra specificerade lokalisationer

Primärvård

 • Bedömning, provtagning och behandling av patient som söker primärvård.

Specialiserad vård

 • Bedömning, provtagning och behandling av patient som söker specialistmottagning.
 • Oklar diagnos.
 • Kvarstående symtom efter behandling.
 • Komplikationer.

Definition

Klamydia räknas som en sexuellt överförbar sjukdom (STI). Den lyder under smittskyddslagen och är därigenom anmälnings- och smittspårningspliktig.

Epidemiologi

Med över 30 000 fall per år är klamydia vanligt förekommande, framförallt hos yngre. Det är den vanligaste anmälningspliktiga bakteriella sexuellt överförbara infektionen.

Samsjuklighet

En patient kan ha flera sexuellt överförbara sjukdomar samtidigt. Erbjud provtagning för annan STI utifrån sexualanamnes och symtombild.

Sjukdomsförlopp

Inkubationstiden är vanligen cirka en vecka.

Symtom

 • Minst hälften är symtomfria.
 • Sveda eller obehag – i uretra, vagina eller rektum.
 • Miktionsträngningar.
 • Flytning – från uretra, cervix, vagina eller rektum.
 • Konjunktivit – ensidigt eller bilateralt.
 • Hos kvinnor – mellanblödning, kontaktblödning och lågt sittande buksmärta.
 • Hos män – epididymit.
 • Klamydia kan även överföras till barnet i samband med förlossningen och ge konjunktivit eller pneumoni.

Anamnes

 • Anamnes inklusive sexualanamnes.
 • Aktuella symtom.
 • Misstänkt smittotillfälle.
 • Förekomst av oral- och analsex för eventuell kompletterande provtagning.
 • Tidigare sexuellt överförbara sjukdomar.

Status

Fynd som kan förekomma vid undersökning:

 • flytning ur uretra, vagina, cervix eller anus, ofta sparsam
 • kontaktblödning eller ruckömhet över cervix.

Tecken på uppåtstigande infektion:

 • feber och allmänpåverkan kan förekomma, men helt asymtomatisk uppåtstigande infektion är också vanligt
 • buksmärtor uni-, eller bilateralt
 • smärta eller svullnad av bitestikel eller testikel.

Handläggning vid utredning

 • Provta vid symtom eller tidigast en vecka efter misstänkt smittillfälle. Provet kan tas igen om det tagits tidigt.
 • Överväg kontakt med specialiserad vård vid tecken på salpingit eller epididymit.
 • Utvärdera eventuellt riskbeteende.
 • Överväg provtagning även för annan STI.
 • Ge förhållningsregler redan vid provtagningen.
 • Om symtom kvarstår men prov för klamydia och gonorré är negativa bör prov tas för Mycoplasma genitalium.

Erbjud klamydiaprov inför spiralinsättning. Invänta provsvar vid klinisk misstanke om infektion.

Laboratorieprover

 • Provta med DNA-test från första urinportionen eller vagina som rutin samt vid behov prov från rektum, konjunktiva och eventuellt svalg. Var generös med rektal provtagning hos kvinnor, då rektal klamydia kan förekomma även utan analsex.
 • Kontrollera provtagningsinstruktioner med lokalt lab, kan variera.
 • Egenprovtagning via 1177 eller apotekstest är också tillförlitliga alternativ.

Gonorré analyseras automatiskt vid provtagning för klamydia. Patienter som påvisat klamydia eller gonorré via hemtest genom 1177.se eller nättest som analyseras av Dynamic code kan kontakta vården för fortsatt hjälp (ytterligare provtagning behövs inte).

Differentialdiagnoser

 • Gonorré.
 • Mycoplasma genitalium.
 • Cystit.
 • Ospecifik uretrit/cervicit.
 • Bakteriell vaginos.
 • HSV- eller HPV-infektion (kondylom i urinrörsmynningen).

Handläggning vid behandling

 • Ombesörj Smittskyddsanmälan och informera patienten.
 • Registrera övertag av behandlingsansvar om patienten diagnostiserats via hemtest.
 • Ge läkemedelsbehandling.

Behandlingsriktlinjer vid hemtest av klamydia/gonorré

Smittskydd

 • Ombesörj SmiNet-anmälan.
 • Ge information och förhållningsregler muntligt och skriftligt. Använd smittskyddsläkarnas smittskyddsblad.
 • Smittspåra ett år tillbaka eller till senast negativa prov. I en del regioner kan smittspårning remitteras till särskild smittspårningsenhet.

SmiNet – elektronisk anmälan av smittsamma sjukdomar

Informera patienten om:

 • diagnos
 • att patienten har informationsplikt gentemot sexualpartner samt är skyldig att använda skydd vid sex
 • att undersökning, diagnostik och behandling är kostnadsfri.

Smittskyddsblad med patientinformation och förhållningsregler vid klamydia (slf.se) 

Översättningar på flera språk av smittskyddsbladen (vardgivarguiden.se) 

Smittskyddsblad med läkarinformation om klamydia (slf.se)

Förebyggande åtgärder

För att skydda mot smitta bör kondom eller slicklapp användas under hela samlaget.

Läkemedelsbehandling

Behandla med peroral doxycyklin i första hand. Azitromycin mot klamydia ska undvikas med tanke på resistensproblematik. Märk recept med ”Kostnadsfritt enligt Smittskyddslagen”.

Vid dubbelinfektion med klamydia och mykoplasma rekommenderas tablett azitromycin 250 mg 2 tabletter första dagen, därefter 1 tablett dagligen i ytterligare fyra dagar.

Vid graviditet:

 • doxycyklin kan ges till och med vecka 12
 • azitromycin 1 g som engångsdos kan ges efter vecka 12 
 • amoxicillin kan ges oavsett graviditetsvecka.

Klamydia, Skånelistan med Bakgrundsmaterial

Remissindikation kontakt- och smittspårning

Kontakt- och smittspårning kan göras via:

 • STI-mottagning
 • Barnmorskemottagning
 • Ungdomsmottagning för person under 23 år

Remissinnehåll

 • Kontaktuppgifter till patienten.
 • Datum för provtagning och för då patienten meddelats resultatet.
 • Insatt behandling och om smittskyddsanmälan är utförd.
 • Att kontaktspårning önskas.

Remissindikation specialiserad vård

 • Oklar diagnos.
 • Kvarstående symtom efter behandling.
 • Komplikationer.
 • Uppåtstigande infektioner kan leda till infertilitet, extrauterin graviditet och kroniska buksmärtor.
 • Immunologiska komplikationer kan förekomma, oftast i form av reaktiv artrit.
 • Klamydia kan smitta den nyfödda i samband med vaginal förlossning och ge konjunktivit eller pneumoni.
 • Ingen uppföljning behövs vid okomplicerad infektion.
 • Vid graviditet rekommenderas kontrollprov fyra veckor efter avslutad behandling.
 • Vid kvarstående uretrit- eller cervicitsymtom, kontakta mottagning med inriktning på STI.
 • Referenser kan inhämtas från Nationellt programområde hud- och könssjukdomar, Nationellt system för kunskapsstyrning.

Publicerat: 2024-03-11
Giltigt till: 2027-03-31
Faktaägare: Allmänläkarkonsult Region Skåne

Fick du hjälp av informationen på sidan?

Tänk på att

Informationen på webbplatsen är till för offentlig och privat vårdpersonal i Skåne.

Tack för din hjälp att förbättra webbplatsen, dina synpunkter har skickats till webbredaktionen.